Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Gericomplex

MiljöinformationVäxtbaserat läkemedelFörmånsstatus
Sanofi AB

Filmdragerad tablett
Avregistreringsdatum: 2019-03-31 (Tillhandahålls ej) (rödbrun, avlång. Längd ca 18,7 mm)

Vitaminer, mineraler och Ginseng G 115

ATC-kod: N06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
Bipacksedel: Information till användaren

Gericomplex

filmdragerade tabletter
extrakt (G115) av ginsengrot, vitaminer och mineraler

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Gericomplex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Gericomplex
3. Hur du tar Gericomplex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Gericomplex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Gericomplex är och vad det används för

 

Gericomplex är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt som stärkande medel vid nedsatt prestationsförmåga som trötthet och svaghetskänsla.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Gericomplex innehåller extrakt (G115) av ginsengrot, vitaminer och mineraler.


Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 veckor.


2. Vad du behöver veta innan du tar Gericomplex

Ta inte Gericomplex:

 • om du har onormala mängder kalcium i kroppen, t ex för mycket kalcium i blodet eller i urinen.

 • om du har för höga halter av D-vitamin i kroppen.

 • om du har nedsatt njurfunktion.

 • om du behandlas med vitamin D.

 • om du är allergisk mot ginseng eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Dagsdosen får inte överskridas och läkemedlet bör inte tas samtidigt som andra preparat som innehåller vitamin D, selen eller järn.

 • För personer som röker 20 eller fler cigaretter om dagen finns en ökad risk att få lungcancer vid långvarigt tillskott av 20 mg betakaroten per dag (motsvarar 4 tabletter Gericomplex per dag). Observera att rekommenderad dagsdos för Gericomplex är 1 tablett.

 • Det har inte studerats om speciella medicinska tillstånd såsom nedsatt leverfunktion eller andra sjukdomar innebär att försiktighet bör iakttas vid behandling.

Barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år då erfarenheten är begränsad.

Andra läkemedel och Gericomplex

Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel bör du kontakta läkare innan du börjar använda Gericomplex.


Gericomplex innehåller järn, som kan minska effekten av vissa antibiotika (t.ex. tetracylin och doxycyklin). Gericomplex innehåller vitamin B6 som kan minska effekten av levodopa (mot Parkinsons sjukdom). Rådgör med läkare eller apotekspersonal innan du börjar använda Gericomplex.


Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Gericomplex med mat

Gericomplex kan gärna tas i samband med måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Gericomplex bör inte användas av gravida eller ammande kvinnor, eftersom erfarenheten är begränsad.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Gericomplex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Gericomplex innehåller flytande glukos, laktos och sackaros

Gericomplex tabletter innehåller flytande glukos, laktos och sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Gericomplex

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år:

1 tablett dagligen i samband med måltid, helst till frukost.


Behandlingstid

Gericomplex ska inte användas längre än tre månader. Om symtomen kvarstår efter 2 veckors behandling ska läkare kontaktas.

Användning för barn

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Gericomplex

Om du fått i dig för stor mängd av läkemedlet eller om t.ex. ett barn har fått sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen, telefonnummer 112, för bedömning av risken samt rådgivning.


Kraftig överdosering orsakar buksmärtor, kräkningar, huvudvärk, dåsighet och diarré. Symtom på dagligt intag av alltför hög dos (kronisk förgiftning) av selen är vitlöksdoftande andedräkt samt hår- och nagelförändringar.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Gericomplex orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sömnlöshet, magbesvär såsom illamående, ont i magen, kräkningar och diarré har rapporterats. Även yrsel och huvudvärk har rapporterats. Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag och klåda kan förekomma.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Gericomplex ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskan efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen i 1 tablett är:

  40 mg extrakt (G115) av ginsengrot (Panax ginseng C.A. Meyer), motsvarande ca 95 mg torkad ginsengrot.


 • Vitaminer: provitamin A (som betakarotenkoncentrat) 4,8 mg, vitamin D3 (som kolekalciferolkoncentrat) 6,75 mikrogram, vitamin E (som all-rac-α-tokoferylacetat) 10 mg, vitamin B1 (tiaminnitrat) 1,4 mg, vitamin B2 (riboflavin) 1,6 mg, vitamin B3 (nikotinamid) 18 mg, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 2 mg, vitamin B12 (cyanokobalamin) 1 mikrogram, vitamin C (askorbinsyra) 60 mg, folsyra 200 mikrogram, biotin 150 mikrogram.


 • Mineraler: Järn (ferrosulfat, torkat) 10 mg, zink (zinksulfatmonohydrat) 1 mg, koppar (kopparsulfat, vattenfritt) 2 mg, mangan (mangansulfatmonohydrat) 2,5 mg, magnesium (magnesiumoxid) 40 mg, kalcium (kalciumvätefosfat, vattenfritt) 100 mg, selen (natriumselenit, vattenfri) 50 mikrogram.


 • Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, povidon, laktosmonohydrat (ca 27 mg), kalciumvätefosfatdihydrat, natriumoktenylsuccinatstärkelse, majsstärkelse, hypromellos, magnesiumstearat, krospovidon, maltodextrin, gelatin, vattenfri kolloidal kiseldioxid, talk, monoglycerider, diglycerider, röd järnoxid (E 172), flytande glukos (ca 2 mg), trietylcitrat, sackaros (1 mg), akaciagummi, mannitol, natriumaskorbat, brun järnoxid (E 172), titandioxid (E 171), medellångkedjiga triglycerider.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett

Avlång rödbrun tablett, längd 18,7 mm.

Blister (Aluminium/PVC/PVDC): 30 tabletter.

Brun glasburk: 90 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sanofi AB 

Box 30052

104 25 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-09-18

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av