Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ibuprofen Actavis

ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Filmdragerad tablett 200 mg
(Vit, oval, bikonvex filmdragerad tablett med brytskåra på en sida)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE01
Läkemedel från Teva omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Ibuprofen Actavis

200 mg filmdragerade tabletter
ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Vuxna: Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. 

 • Barn och ungdomar: Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ibuprofen Actavis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Ibuprofen Actavis
3. Hur du tar Ibuprofen Actavis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ibuprofen Actavis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ibuprofen Actavis är och vad det används för

 

Ibuprofen Actavis tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel) och har smärtstillande, inflammationsdämpande och febernedsättande effekt.


Ibuprofen Actavis 200 mg används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, inklusive migränhuvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar.


Ibuprofen som finns i Ibuprofen Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Ibuprofen Actavis

Ta inte Ibuprofen Actavis

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du tidigare har fått en allergisk reaktion såsom astma, nästäppa, kliande utslag eller svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg efter att du tagit läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID)

 • om du tidigare har fått sår eller blödningar i magsäck eller tolvfingertarm (duodenum) i samband med användning av läkemedel mot smärta och inflammation (NSAID)

 • om du har eller har haft återkommande sår eller blödningar i magsäck eller tolfingertarm (två eller fler gånger)

 • om du har svåra lever-, njur- eller hjärtproblem (inklusive kranskärlssjukdom i hjärtat)

 • under graviditetens sista 3 månader

 • om du är uttorkad (orsakat av kräkningar, diarré eller otillräckligt vätskeintag)

 • om du har någon pågående blödning (inklusive hjärnblödning)

 • om du har någon sjukdom som påverkar blodcellsbildningen

Ibuprofen Actavis 200 mg ska inte ges till barn under 6 år.


Varningar och försiktighet

Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtlindrande läkemedel samtidigt utan läkares föreskrift.

Ska inte användas om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra. Har du astma bör du rådfråga läkare innan du använder Ibuprofen Actavis.


Tala med läkare innan du tar Ibuprofen Actavis:

 • om du har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) eller någon annan autoimmun sjukdom

 • om du har en ärftlig sjukdom (porfyri) som påverkar de röda blodkropparnas pigment (hemoglobin)

 • om du har en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller andra magtarmsjukdomar

 • om du har rubbningar i bildningen av blodceller

 • om du har någon rubbning av levringsfunktionen i blodet

 • om du har allergi, hösnuva, astma, kronisk svullnad av nässlemhinna eller bihålor, adenoider eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, eftersom risken är större att du då får trånga luftvägar (bronkospasm) med andningssvårigheter

 • om du har dålig blodcirkulation i armar eller ben

 • om du har lever-, njur eller hjärtproblem, eller högt blodtryck

 • om du nyligen har genomgått någon stor operation

 • under graviditetens första 6 månader

 • om du ammar.

Äldre

Om du är äldre ökar risken för biverkningar, i synnerhet blödningar eller perforation (hål) i magtarmväggen. Detta kan vara livshotande.


Sår, hål (perforation) och blödningar i magen eller tarmarna

Om du tidigare haft sår i magen eller tarmarna, i synnerhet om det komplicerats med hål (perforation) eller blödning, ska du vara uppmärksam på onormala symtom från magen och omedelbart kontakta läkare, speciellt om symtomen uppstår i början av behandlingen. Anledningen till detta är att risken för blödning eller sår i magtarmkanalen i sådana fall är ökad, särskilt hos äldre patienter. Om blödning eller sår uppstår ska behandlingen avbrytas.


Blödning, sårbildning eller hål (perforation) i magtarmväggen kan inträffa utan föregående tecken, även hos patienter som inte haft sådana problem tidigare. Dessa tillstånd kan vara livshotande.


Risken för sår, hål (perforation) och blödningar i magtarmväggen ökar vanligen med högre dos ibuprofen. Risken kan också öka om vissa andra läkemedel används samtidigt med ibuprofen (se avsnittet ”Användning av andra läkemedel” nedan).


Hudreaktioner

Du ska sluta ta Ibuprofen Actavis omedelbart om du får hudutslag, slemhinnesår eller andra tecken på allergi då detta kan vara de första symtomen på en allvarlig hudreaktion (exfoliativ dermatit, erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrom, Lyells syndrom). Dessa tillstånd kan vara livshotande. Det är störst risk för dessa biverkningar under den första behandlingsmånaden.


Påverkan på hjärta och hjärna

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke, särkild vid användning av höga doser. Överskridinte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden (För vuxna: 3 dagar vid feber eller migränhuvudvärk och efter 5 dagar vid smärta, för barn och ungdom: 3 dagar vid feber och smärta).


Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Ibuprofen Actavis om du:

 • har hjärtproblem, inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).

 • har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.

Njurpåverkan

Ibuprofen kan påverka njurfunktionen även hos patienter som inte haft njurproblem tidigare. Detta kan ge svullna ben och också leda till hjärtsvikt eller högt blodtryck hos känsliga individer.


Ibuprofen kan orsaka njurskada, speciellt hos patienter som redan har njur-, hjärt- eller leverproblem eller som använder diuretika (vattendrivande läkemedel) eller ACE-hämmare (blodtryckssänkande läkemedel) samt hos äldre. Avbrytande av behandling med ibuprofen leder vanligtvis till återhämtning.


Aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation utan bakteriell infektion)

Under behandling med ibuprofen har det rapporterats några fall med hjärnhinneinflammation (med symtom såsom nackstelhet, huvudvärk, illamående, kräkningar, feber och förvirring). Även om det förmodligen mer sannolikt uppstår hos patienter med autoimmuna sjukdomar som t ex Systemisk Lupus Erythematosus eller kombination av bindvävssjukdomar, så har det även rapporterats hos patienter utan underliggande kronisk sjukdom


Övriga försiktighetsåtgärder

Under långtidsbehandling med smärtstillande läkemedel i högdos kan huvudvärk uppstå. Detta ska inte behandlas med höga doser av detta läkemedel. Vanemässigt användande av smärtstillande läkemedel kan ge njurskada och risk för njursvikt.


Ibuprofen kan dölja symtom eller tecken på infektion (feber, smärta och svullnad) och tillfälligt förlänga blödningstiden.


Ibuprofen Actavis kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårighet att bli gravid.


Barn och ungdomar

Används inte till barn under 6 år


Kontakta läkare innan Ibuprofen Actavis används om:

 • barnet är svårt medtaget eller har magsmärtor, nackstelhet eller ryggvärk.

 • barnet har svåra besvär från öron, svalg eller luftrör.

Om barnet har feber kontakta läkare om:

 • barnet inte druckit någon vätska eller förlorat stor mängd vätska till följd av ihållande kräkningar eller diarréer.

 • behandlingen inte gett någon effekt på smärtan eller febern efter första dygnet.

 • nya symtom uppträder eller magsmärtor/magbesvär förvärras eller varar länge.

Ibuprofen kan orsaka njurproblem hos barn och ungdomar som är uttorkade.

Andra läkemedel och Ibuprofen Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Risken för att få biverkningar av Ibuprofen Actavis kan öka vid samtidig användning av vissa andra läkemedel. Ibuprofen Actavis kan öka eller minska effekten av andra läkemedel, eller öka risken för biverkningar vid samtidig användning.


Ibuprofen Actavis kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:

 • andra NSAID

 • antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande/läkemedel som förhindrar proppbildning, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, heparin, tiklopidin)

 • trombocythämmare (används för att förhindra proppbildning) såsom klopidgrel

 • metotrexat (används för att behandla cancer och rubbningar i immunsystemet)

 • digoxin (används för att behandla olika typer av hjärtsjukdomar)

 • fenytoin (används för att förebygga epileptiska kramper)

 • litium (används för att behandla depression och mani)

 • urindrivande läkemedel och kaliumsparande urindrivande läkemedel

 • läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex. kaptopril, betablockerare t.ex. atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex. losartan)

 • kolestyramin (används för att behandla förhöjt kolesterolvärde)

 • aminoglykosider (används mot en viss typ av bakterier)

 • SSRI (används för att behandla depression) såsom paroxetin, sertralin, citalopram

 • moklobemid (RIMA - används för att behandla depressiv sjukdom eller social fobi)

 • ciklosporin, takrolimus (används för att dämpa immunsystemet efter organtransplantation)

 • zidovudin eller ritanovir (används för att behandla patienter med HIV)

 • mifepriston

 • probenecid eller sulfinpyrazon (används för att behandla gikt)

 • kinolonantibiotika

 • sulfonureid (används för att behandla diabetes typ 2)

 • kortikosteroider (används för att behandla inflammation)

 • bisfosfonater (används för att behandla benskörhet, Pagets sjukdom samt för att minska höga kalciumnivåer i blodet)

 • oxpentifyllin (pentoxifyllin) används för att behandla cirkulationssjukdomar som berör blodkärlen i armar och ben)

 • baklofen (muskelavslappnande läkemedel)

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandling med Ibuprofen Actavis. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibuprofen Actavis med andra läkemedel.


Ibuprofen Actavis med mat och dryck

Ibuprofen Actavis ska sväljas tillsammans med ett glas vatten under eller efter måltid.


Alkohol ska undvikas då det kan förstärka biverkningarna av Ibuprofen Actavis, speciellt i mage, tarm eller hjärna.Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Ibuprofen Actavis under de tre sista månaderna av graviditeten eftersom det kan orsaka stora hjärt-, lung- och njurskador på fostret. Användning under graviditetens slut kan orsaka ökad blödningsbenägenhet hos både moder och barn samt försvaga kraften i livmodersammandragningarna och på så sätt fördröja förlossningen. Intag av Ibuprofen Actavis ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Ibuprofen kan försvåra möjligheten att bli gravid. Tala med läkare om du planerar att bli gravid eller om du har svårigheter att bli gravid.


Ibuprofen passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammade barnet. Små mängder Ibuprofen Actavis passerar över i modersmjölk och amning behöver vanligtvis inte avbrytas vid korttidsbehandling. Då längre tids behandling ordineras ska dock tidigt avbrytande av amningen övervägas. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ibuprofen Actavis under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Ibuprofen påverkar vanligtvis inte förmågan att köra bil eller att använda maskiner. Behandling med hög dos kan dock ge biverkningar i form av trötthet, nedsatt medvetandegrad, yrsel (rapporterad som vanligt förekommande) och synrubbningar (rapporterad som mindre vanligt förekommande) som kan påverka förmågan att köra bil och använda maskiner hos enskilda personer. Dessa effekter förstärks av samtidigt alkoholintag.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.3. Hur du tar Ibuprofen Actavis

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Biverkningar kan minimeras genom att använda lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid för att behandla symtomen.


Tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar


Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg):

Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter.

Dosen tas som:

1 tablett vid behov 1-4 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.

eller:

2 tabletter vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.

Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.


Barn 6-9 år (20-29 kg): 1 tablett vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.

Maximal dygnsdos ska inte överstiga 3 tabletter.


Barn 10-12 år (30-40 kg): 1 tablett vid behov 1-4 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum.

Maximal dygnsdos ska inte överstiga 4 tabletter.


Vuxna:

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och och 5 dagar vid smärta.


Barn och ungdomar:

Kontakta läkare om barn och ungdomar behöver använda detta läkemedel i mer än 3 dagar, eller om symtomen försämras.


Migränhuvudvärk

Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg): 2 tabletter vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter . Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid migränhuvudvärk.


Menstruationssmärta

Vuxna och ungdomar över 12 år (över 40 kg): 2 tabletter vid behov 1-3 gånger per dygn med minst 4-6 timmars mellanrum. Maximal dygnsdos ska inte överstiga 6 tabletter. Mer än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtstillande effekt. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre.


Tabletterna ska sväljas tillsammans med ett glas vatten under eller efter måltid. För att underlätta sväljning eller för att justera dos kan tabletterna delas i två lika delar.


Äldre

Äldre personer har större risk att få biverkningar, speciellt blödningar och hål (perforation) i magtarmkanalen, vilket kan vara livshotande. Rådgör med läkare innan behandling påbörjas.


Nedsatt njur- eller leverfunktion

Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion, rådgör med läkare innan behandling påbörjas.


Om du har tagit för stor mängd av Ibuprofen Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan innefatta illamående, magont, diarré, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, ringningar i öronen, förvirring och ryckiga ofrivilliga ögonrörelser. Blödning i magen eller tarmarna kan också förekomma. Vid höga doser och mer allvarliga fall av överdosering har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, uppjagat tillstånd, förvirring, koma, kramper (främst hos barn), svaghet, yrsel, , dimsyn och påverkan på ögonen, njursvikt, blod i urinen, leverskada, lågt blodtryck, frusenhet och andningssvårighet, blå missfärgning av läppar, tunga och fingrar och ökad blödningstendens rapporterats.Förvärrad astma hos astmatiker kan också förekomma.Om du har glömt att ta Ibuprofen Actavis

Om du glömt ta en dos, ta den så snart du kan, utom om det är mindre än 4 timmar kvar till nästa ordinarie dostillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningar är mest sannolika vid hög dosering och lång behandlingstid. 


Läkemedel såsom Ibuprofen Actavis kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. Vätskeansamling (ödem), högt blodtryck och hjärtsvikt har rapporterats i samband med behandling med NSAID.


Biverkningarna är listade enligt hur vanligt förekommande de är, enligt följande:

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Har rapporterats: förekommer hos ett okänt antal användare


Följande biverkningar är viktiga att uppmärksamma och kräver omedelbara åtgärder. Du ska sluta ta Ibuprofen Actavis och kontakta läkare omedelbart om följande symtom uppstår:


Vanliga:

 • Svart, tjärliknande avföring eller blodblandad kräkning (blödning från sår i magtarmkanalen).

Mycket sällsynta:

 • Svullnad i ansikte, tunga eller svalg som kan ge mycket stora svårigheter att andas (angioödem), snabb hjärtrytm, kraftigt blodtrycksfall eller livshotande chock.

 • Plötslig allergisk reaktion med andnöd, väsande andning och blodtrycksfall.

 • Svåra utslag med blåsor på huden, speciellt på armar, ben, händer och fötter. Ansikte och läppar kan också vara involverade (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom). Detta kan bli ännu allvarligare då blåsorna blir större och sprider sig samt leder till avlossning av huden (Lyells syndrom). Det kan också uppstå svåra infektioner med vävnadsdöd i hud, underhud, bindväv och muskler.

Har rapporterats:

 • En allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom kan förekomma. Symtom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullna lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar).


Du ska sluta ta medicinen och kontakta läkare så snart som möjligt om följande biverkningar uppstår:


Mycket vanliga:

 • Halsbränna, magsmärta, matsmältningsbesvär.

Mindre vanliga:

 • Dimsyn eller andra ögonproblem såsom ljuskänslighet.

 • Överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, klåda, astmattacker (ibland tillsammans med lågt blodtryck).

 • Din hud blir känsligare för ljus

Sällsynta:

 • Synförlust.

Mycket sällsynta:

 • Akut ansamling av vätska i lungorna som ger andningssvårigheter, högt blodtryck, vätskeansamling och viktuppgång.


Andra biverkningar som förekommer är:


Mycket vanliga:

 • Rubbningar i magtarmkanalen såsom diarré, illamående, kräkningar, gaser i magen, förstoppning.

Vanliga:

 • Sår i magtarmkanalen med eller utan perforation (hål i magtarmväggen).

 • Inflammation i tarmarna och förvärrad inflammation i tjocktarm (kolit) och matsmältningskanal (Crohns sjukdom). Komplikationer förknippade med utbuktningar på tjocktarmen (hål i tarmväggen eller fistel).

 • Ej synlig blödning från tarmen som kan leda till anemi (lågt blodvärde).

 • Sår och inflammation i munnen.

 • Huvudvärk, sömnighet, svindel, yrsel, trötthet, oro, insomningsproblem och irritabilitet.

Mindre vanliga:

 • Inflammation i magslemhinnan.

 • Njurproblem inklusive utveckling av ödem (vätskeansamling), inflammation i njurarna och njursvikt.

 • Rinnande näsa.

 • Andningssvårigheter (bronkospasm).

Sällsynta:

 • Depression, förvirring, hallucinationer.

 • Lupus erytematosus syndrom.

 • Ökning av urea i blodet och andra leverenzymer, sänkning av hemoglobin och hematokritvärden, påverkan på blodplättar och förlängd blödningstid, sänkt kalciumnivå och förhöjd urinsyranivå i serum.

Mycket sällsynta:

 • Obehag av hjärtklappning, hjärtsvikt, hjärtinfarkt och högt blodtryck.

 • Rubbningar i blodbildningen (med symtom såsom feber, halsont, ytliga sår i munnen, influensaliknande symtom, kraftig trötthet, näs- och hudblödningar).

 • Öronringning eller öronsusning (tinnitus).

 • Inflammation i matstrupe och bukspottkörtel.

 • Förträngningar i tarmen.

 • Akut inflammation i levern, gulfärgning av hud och ögonvitor, nedsatt leverfunktion, leverskada, leversvikt.

 • Skada på njurvävnad

 • Håravfall.

Har rapporterats:

 • Stickningar i händer och fötter.

 • Ångest.

 • Nedsatt hörsel

 • Allmän sjukdomskänsla.

 • Inflammation i synnerven som kan orsaka problem med synen.

 • Hjärnhinneinflammation utan bakteriell infektion (aseptisk meningit)

Ibuprofen Actavis kan i sällsynta fall påverka antalet av de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symptom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ibuprofen Actavis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningarna. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ibuprofen. Varje filmdragerad tablett innehåller 200 mg ibuprofen.

 • Övriga innehållsämnen är:

  Tablettkärna: Mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydroxipropylcellulosa, natriumlaurilsulfat, kroskarmellosnatrium, talk.

  Filmdragering (Opadry vit 06B28499): Hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.

Vita, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter med brytskåra på en sida.


Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


Förpackningsstorlekar:


Blister: 6, 10, 12, 20, 24, 30 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegur 76-78

220-Hafnarfjordur

Island
Denna bipacksedel ändrades senast 2019-03-29

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av