Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Acetylcystein Mylan

Mylan

Brustablett 200 mg
(Plan, rund, vit med citronsmak och en diameter på 18 mm.)

Mukolytika

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CB01
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-10-29.

Indikationer

Kronisk bronkit.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Dosering

1 brustablett upplöst i 1/2-1 glas vatten 2-3 gånger per dygn. Effekten har ännu inte dokumenterats för längre behandlingstid än 6 månader.

Varningar och försiktighet

Acetylcystein Mylan ska användas med försiktighet av personer med astma, eller personer som tidigare haft bronkospasm.


Acetylcystein Mylan innehåller laktos och sorbitol. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukosgalaktosmalabsorption.

Additiv effekt av samtidigt administrerade läkemedel som innehåller sorbitol (eller fruktos) och födointag av sorbitol (eller fruktos) ska beaktas. Innehåll av sorbitol i läkemedel för oralt bruk kan påverka biotillgängligheten av andra läkemedel för oralt bruk som administreras samtidigt.


Detta läkemedel innehåller 99,3 mg natrium per brustablett, detta motsvarar 5% av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av natrium (2 gram natrium för vuxna).

Den högsta rekommenderade dagliga dosen av detta läkemedel motsvarar 15% av WHOs högsta rekommenderat dagligt intag av natrium.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskador.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om acetylcystein passerar över i modersmjölk.

Trafik

Acetylcystein Mylan har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Upp till 30% av patienterna kan förväntas få biverkningar i form av gastrointestinala störningar.

Nedan beskrivna biverkningar är klassificerade efter följande frekvenser: vanlig (≥1/100, <1/10), mindre vanlig (≥1/1 000, <1/100) och sällsynt (≥1/10 000, <1/1000).


Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum:

Mindre vanliga: Bronkospasm.


Magtarmkanalen:

Vanliga: Illamående, diarré.

Mindre vanliga: Buksmärtor.


Hud och subkutan vävnad:

Sällsynta: Exantem, urtikaria, klåda, angioödem.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Toxicitet och symtom: Låg akut toxicitet. Doser upp till 300 mg/kg intravenöst och 500 mg/kg peroralt under ett dygn har tolererats väl (vid behandling av paracetamolförgiftning). Allvarliga anafylaktiska reaktioner rapporterade (hudsymtom, bronkospasm, blodtrycksfall) vid både normal dosering och överdos. Vid peroral tillförsel av stor dos eventuellt illamående och kräkningar.

Behandling: Symtomatisk. Antihistaminer vid allergiska reaktioner.

Farmakodynamik

Mukolytika, R05CB01

Inhalerat acetylcystein utövar en mukolytisk effekt genom att dess fria sulfhydrylgrupp genom reduktion öppnar disulfidbryggorna i mukoproteinkomplexen. Koncentrationen av acetylcystein i luftvägarna efter oral tillförsel av acetylcystein är troligen för låg för att utöva någon mukolytisk effekt. Verkningsmekanismen för oralt intaget acetylcystein är inte helt klarlagd. Kliniskt har visats att vid långtidsbehandling av patienter med kronisk bronkit reduceras antalet exacerbationer.

Farmakokinetik

Acetylcystein absorberas snabbt efter peroral tillförsel. Biotillgängligheten är 6-10%. Efter absorption omvandlas acetylcystein snabbt till acetylcysteininnehållande disulfider, som når maximal plasmakoncentration inom en timme. Disulfidernas halveringstid i plasma är cirka två timmar.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En brustablett innehåller 200 mg acetylcystein.

Hjälpämnen med känd effekt 

75 mg laktos, 25 mg sorbitol och 99,3 mg natrium per brustablett.


Förteckning över hjälpämnen

Vattenfri laktos

Vattenfri citronsyra

Natriumvätekarbonat

Vattenfri natriumkarbonat

Mannitol

Citronsmakämne (sorbitol, mannitol, glukonolakton, maltodextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, citronolja)

Natriumcyklamat

Sackarinnatrium

Natriumcitrat

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.

Särskilda förvaringsanvisningar

Tillslut röret väl. Fuktkänsligt.

Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Brustablett 200 mg Plan, rund, vit med citronsmak och en diameter på 18 mm.
25 tablett(er) rör, 60:37, F, Övriga förskrivare: tandläkare
4 x 25 tablett(er) rör, 115:49, F, Övriga förskrivare: tandläkare
12 x 25 tablett(er) rör, 223:49, F, Övriga förskrivare: tandläkare
3 x 4 x 25 tablett(er) rör (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av