FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Acetylcystein Mylan

Mylan

Brustablett 200 mg
(Plan, rund, vit med citronsmak och en diameter på 18 mm.)

Mukolytika

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CB01
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackingar av Acetylcystein Mylan Brustablett 200 mg är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Rör 12 x 25 tablett(er) (vnr 477819)
Utbytbara läkemedel:
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV:
Acetylcystein 1A Farma (Brustablett 200 mg) Burk 300 styck (vnr 372925)
Acetylcystein Alternova (Brustablett 200 mg) Burk 12 x 25 tablett(er) (vnr 127062)
Alternativ förpackning:
Startdatum: 2023-01-27
Prognos för slutdatum: 2023-03-01
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Acetylcystein Mylan

200 mg brustabletter
acetylcystein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Acetylcystein Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Mylan
3. Hur du använder Acetylcystein Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acetylcystein Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acetylcystein Mylan är och vad det används för

 

Acetylcystein Mylan löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Acetylcystein används vid långdragna luftrörsbesvär med segt slem (kronisk bronkit).


Acetylcystein som finns i Acetylcystein Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Mylan

Använd inte Acetylcystein Mylan:

  • om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala om för din läkare om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören, innan du börjar använda Acetylcystein Mylan.

Andra läkemedel och Acetylcystein Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel .


Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under graviditet.


Det är okänt om acetylcystein går över i modersmjölk. Rådfråga din läkare innan du tar Acetylcystein Mylan under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Acetylcystein Mylan påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

Acetylcystein Mylan innehåller laktos, sorbitol och natrium

Acetylcystein Mylan innehåller laktos och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

Detta läkemedel innehåller 25 mg sorbitol per brustablett.

Detta läkemedel innehåller 99,3 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per brustablett. Detta motsvarar 5% av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.


3. Hur du använder Acetylcystein Mylan

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1 brustablett 2-3 gånger per dygn.


Brustabletten upplöses i 1/2-1 glas vatten.

Om du använt för stor mängd av Acetylcystein Mylan 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Acetylcystein Mylan

Ta inte dubbel dos för att kompensera de doser du glömt.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Acetylcystein Mylan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • - svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • - svårigheter att svälja

  • - nässelutslag och andningssvårigheter.

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Illamående, diarré.

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Buksmärtor, kramp i luftrören.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via nedanstående adress. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

5. Hur Acetylcystein Mylan ska förvaras

Tillslut röret väl. Fuktkänsligt.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Exp”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är acetylcystein. Varje brustablett av Acetylcystein Mylan innehåller 200 mg acetylcystein.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos, vattenfri citronsyra, natriumvätekarbonat, vattenfri natriumkarbonat , mannitol, natriumcitrat, citronsmakämne (sorbitol, mannitol, glukonolakton, maltodextrin, kolloidal vattenfri kiseldioxid, citronolja), natriumcyklamat, sackarinnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brustabletterna är plana, runda och vita med en diameter på 18 mm.


Förpackningsstorlekar:

25, 100 (4x25), 300 (3x4x25) och 300 (12x25) brustabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare:

HERMES PHARMA GmbH

Hans-Urmiller-Ring 52

82515 Wolfratshausen

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-07-01.

Hitta direkt i texten
Av