FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Postinor

Gedeon Richter Nordics

Tablett 1,5 mg
(Nästan vit, platt tablett med en kant, cirka 8 mm i storlek och präglad med texten ”G00” på ena sidan.)

Postkoital antikonception

Aktiv substans:
ATC-kod: G03AD01
Läkemedel från Gedeon Richter Nordics omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Postinor

1,5 mg tablett
levonorgestrel

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Postinor är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Postinor
3. Hur du tar Postinor
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Postinor ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Postinor är och vad det används för

 

Postinor är ett akut-p-piller som kan användas inom 72 timmar (3 dygn) efter oskyddat samlag eller om en använd preventivmetod misslyckats.

Det kan användas vid följande tillfällen:

 • ­Inget preventivmedel användes under samlaget.

 • ­Preventivmedlet användes på ett felaktigt sätt, t.ex. om en kondom gick sönder, gled av eller användes på fel sätt, om ett pessar ändrade läge, sprack, gick sönder eller togs ut för tidigt, om oro för misslyckande vid avbrutet samlag (t.ex. sädesavgång i slidan eller på yttre könsorgan).

Postinor innehåller ett syntetiskt hormonliknande aktivt ämne kallat levonorgestrel. Det förhindrar ca 85 % av förväntade graviditeter när tabletten tas inom 72 timmar (3 dygn) efter ett oskyddat samlag. Postinor förhindrar inte graviditet vid varje tillfälle, men tabletten är mer effektiv ju tidigare efter ett oskyddat samlag den tas. Det är bättre att ta den inom 12 timmar än att vänta till det tredje dygnet.


Postinor antas verka genom att:

 • förhindra ägglossningen

 • förhindra spermierna att befrukta ett ägg som redan lossnat.

Postinor kan bara förhindra att du blir gravid om du tar den inom 72 timmar efter oskyddat samlag. Det fungerar inte om du redan är gravid. Om du har oskyddat samlag efter att du tagit Postinor (även om det sker inom samma menstruationscykel) ger tabletten inte någon preventiv effekt och det finns återigen en risk att du bli gravid.


Postinor är inte avsett för användning före den första menstruationsblödningen.


2. Vad du behöver veta innan du tar Postinor

Ta inte Postinor

 • om du är allergisk mot levonorgestrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Om något av följande gäller dig ska du tala om det för läkaren innan du tar Postinor eftersom akuta p-piller kanske inte är lämpliga för dig. Läkaren kan ordinera en annan typ av akut preventivmedel.

 • Om du är gravid eller tror att du är gravid ska du informera din läkare. Postinor fungerar inte om du redan är gravid. Om du redan är gravid kan Postinor inte avbryta en pågående graviditet. Postinor är alltså inte ett ”abortpiller”.

Du kan redan vara gravid om:

 • din menstruation är mer än 5 dagar försenad eller onormal blödning förekommer vid den förväntade tidpunkten för nästa menstruation

 • du har haft oskyddat samlag mer än 72 timmar tidigare och sedan din senaste menstruation.

Postinor ska inte användas om:

 • du har en tarmsjukdom (t.ex. Crohns sjukdom) som hämmar upptaget av läkemedlet

 • du har allvarliga leverproblem

 • du tidigare haft ett utomkvedshavandeskap (där fostret utvecklas utanför livmodern)

 • du har haft äggledarinflammation (salpingit).

Tidigare utomkvedshavandeskap eller äggledarinflammation ökar risken för ett nytt utomkvedshavandeskap.


Akut-p-piller ska tas så snart som möjligt efter oskyddat samlag. Detta gäller alla kvinnor. Det finns vissa belägg för att effekten av Postinor kan minska med ökande kroppsvikt eller kroppsmasseindex (BMI), men dessa data är begränsade och ofullständiga. Därför rekommenderas Postinor fortfarande till alla kvinnor oavsett vikt och BMI.


Tala med vårdpersonalen om du har några funderingar kring eventuella problem som rör användning av akut-p-piller.

Barn och ungdomar

Postinor är inte avsett för användning före den första menstruationsblödningen.


Om du är orolig över sexuellt överförbara sjukdomar

Om ni inte använde kondom (eller om den gick sönder eller gled av) under samlaget är det möjligt att du kan ha smittats av en sexuellt överförbar sjukdom eller HIV-virus.

Postinor skyddar dig inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, det kan bara kondomer göra. Rådfråga läkare, sköterska, preventivmedelsmottagning eller apotekspersonal om du känner dig orolig över detta.

Andra läkemedel och Postinor

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan hindra Postinor från att fungera effektivt. Om du har använt något av läkemedlen nedan under de senaste 4 veckorna kan Postinor vara mindre lämpligt för dig. Din läkare kan ordinera en annan typ av (icke-hormonellt) akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral. Om detta inte är ett alternativ för dig eller om du inte har möjlighet att besöka läkare genast, kan du ta en dubbel dos av Postinor:

 • barbiturater och andra läkemedel mot epilepsi (t.ex. primidon, fenytoin och karbamazepin)

 • läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin)

 • behandling av HIV (ritonavir, efavirenz)

 • läkemedel mot svampinfektioner (griseofulvin)

 • (traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).

Tala med apotekspersonal eller läkare om du behöver ytterligare råd om rätt dos för dig.


Rådfråga läkare så snart som möjligt efter att du tagit tabletterna för att få ytterligare råd om tillförlitliga vanliga preventivmedel och för att utesluta graviditet. (Se också avsnitt 3 ”Hur du tar Postinor” för ytterligare råd).


Postinor kan också påverka effekten av andra läkemedel

 • ett läkemedel som kallas ciklosporin (dämpar immunförsvaret).

Hur ofta Postinor kan tas

Postinor ska endast användas som en nödåtgärd och inte användas som en regelbunden preventivmetod. Om Postinor används mer än en gång under en menstruationscykel blir den mindre tillförlitlig och orsakar sannolikt en störning av menstruationscykeln.

Postinor fungerar inte lika bra som regelbundna preventivmetoder. Du kan få information av läkare, mottagningssköterska eller preventivmedelsmottagning om långsiktiga preventivmetoder som förhindrar graviditet på ett effektivare sätt.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Du ska inte ta det här läkemedlet om du redan är gravid. Om du blir gravid trots att du tagit detta läkemedel, är det viktigt att du uppsöker läkare. Det finns inga belägg för att Postinor skadar ett foster om Postinor används enligt anvisningarna. Trots detta kan läkaren vilja utesluta ett utomkvedshavandeskap (där fostret utvecklas utanför livmodern). Det är speciellt viktigt om du får allvarliga magsmärtor efter intag av Postinor eller om du tidigare har haft ett utomkvedshavandeskap, kirurgi på äggledarna eller inflammatoriska tillstånd i bäckenet.


Amning

Den aktiva substansen i detta läkemedel passerar över i bröstmjölken. Därför rekommenderas att du tar tabletten direkt efter ett amningstillfälle och sedan undviker amning i minst 8 timmar efter detta. Pumpa ut mjölken med en bröstpump i 8 timmar efter att du tagit tabletten. På detta sätt tar du tabletten i god tid före nästa amningstillfälle och minskar mängden aktiv substans som kan överföras till barnet via bröstmjölken.


Fertilitet

Postinor ökar risken för störningar i menstruationscykeln, vilket ibland kan leda till tidigare eller senare ägglossningsdatum och därmed ändra de fertila dagarna. Det finns inga långtidsdata om fertilitet, men efter behandling med Postinor förväntas snabb återgång till fertilitet. Därför ska vanlig preventivmetod återupptas eller inledas så snart som möjligt efter användningen av Postinor.

Körförmåga och användning av maskiner

Det är osannolikt att Postinor påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Undvik dock att köra eller använda maskiner om du känner dig trött eller yr.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Postinor innehåller laktos

Om du inte tål mjölksocker (laktos) bör du känna till att varje Postinor p-piller innehåller 142,5 mg laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Postinor

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ta tabletten så snart som möjligt, helst inom 12 timmar och senast 72 timmar (3 dygn) efter oskyddat samlag. Skjut inte upp intaget av tabletten. Tabletten fungerar bättre ju snabbare du tar den efter oskyddat samlag. Den kan endast förhindra en graviditet om du tar den inom 72 timmar efter oskyddat samlag.

 • Postinor kan tas när som helst under menstruationscykeln förutsatt att du inte redan är gravid eller misstänker att du kan vara gravid. Tugga inte tabletten utan svälj den hel med vatten.

 • Om du använder något läkemedel som kan förhindra Postinor från att fungera ordentligt (se avsnittet ”Andra läkemedel och Postinor” ovan) eller om du har använt något av dessa läkemedel under de senaste 4 veckorna, kan Postinor vara mindre effektivt. Din läkare kan ordinera en annan typ av (icke‑hormonellt) akut preventivmedel, d.v.s. kopparspiral. Om detta inte är ett alternativ för dig eller om du inte har möjlighet att besöka läkare genast, kan du ta en dubbel dos av Postinor (d.v.s. 2 tabletter på samma gång).

 • Om du redan använder en regelbunden preventivmetod, t.ex. p-piller, kan du fortsätta ta dessa vid vanlig tidpunkt.


Om du har oskyddat samlag efter att du tagit Postinor (även om det sker inom samma menstruationscykel) ger tabletten inte samma preventiva effekt och du riskerar att bli gravid.

 Vad du ska göra om du kräks

Om du kräks inom 3 timmar efter att ha tagit tabletten ska du omedelbart ta en ny tablett.


Efter att du har tagit Postinor

Om du vill ha samlag efter att du har tagit Postinor och inte använder p-piller, bör du använda kondom eller pessar kombinerat med spermiedödande medel tills din nästa menstruation. Orsaken till detta är att Postinor inte fungerar om du har oskyddat samlag igen innan du ska ha din nästa menstruation.


När du har tagit Postinor bör du beställa tid hos läkare omkring tre veckor senare för att kontrollera att Postinor har fungerat. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad, eller om den är ovanligt lätt eller ovanligt riklig bör du kontakta läkare så fort som möjligt. Om du blir gravid trots att du tagit detta läkemedel, är det viktigt att du uppsöker läkare.


Du kan få information av läkaren om långsiktiga preventivmetoder som förhindrar graviditet mer effektivt.


Om du fortsätter att använda ett regelbundet hormonellt preventivmedel som t.ex. p-piller och du inte får en blödning under uppehållet bör du uppsöka läkare för att kontrollera att du inte är gravid.


Din nästa menstruation efter att du tagit Postinor

Efter att du tagit Postinor är menstruationen vanligen normal och börjar när den ska, men ibland kan den komma några dagar för sent eller för tidigt. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad, om onormal blödning förekommer vid den förväntade tidpunkten för menstruationen eller om graviditet misstänks, bör du göra ett graviditetstest.

Om du har använt för stor mängd av Postinor

Det finns inga rapporter om allvarliga biverkningar hos kvinnor som tagit för många piller på en gång. Om du har tagit flera tabletter på en gång kan du bli illamående och kräkas eller få vaginalblödningar. Fråga apotekspersonal, läkare, mottagningssköterska eller preventivmedelsmottagning om råd om du oroar dig, särskilt om du kräkts eftersom pillret kanske inte har fungerat ordentligt.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Illamående

 • Oregelbunden blödning innan nästa menstruation

 • Smärtor i nedre delen av buken

 • Trötthet

 • Huvudvärk

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Kräkningar. Om du kräks, läs avsnittet ”Vad du ska göra om du kräks”

 • Menstruationen kan vara annorlunda. De flesta kvinnor får en normal menstruation vid förväntad tidpunkt, men en del får menstruation senare eller tidigare än normalt. Du kan också få oregelbunden blödning eller småblödningar innan nästa menstruation. Om menstruationen är mer än 5 dagar försenad, eller om den är ovanligt lätt eller ovanligt riklig bör du kontakta läkare så fort som möjligt.

 • Du kan få bröstspänningar, diarré eller yrsel efter att ha tagit det här läkemedlet.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • utslag, nässelfeber, klåda och svullnad av ansiktet, bäckensmärta, smärtsamma menstruationer


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Postinor ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är levonorgestrel. Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel.

Övriga innehållsämnen är:

Potatisstärkelse

Majsstärkelse

Kiseldioxid (kolloidal, vattenfri)

Magnesiumstearat

Talk

Laktosmonohydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tablett: Nästan vit, platt tablett med en kant, cirka 8 mm i storlek och präglad med texten ”G00” på ena sidan.


Förpackning: en tablett i pvc//aluminiumblister i en kartong.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21, 1103 Budapest, Ungern


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta:

Gedeon Richter Nordics AB

Norra Stationsgatan 61

113 43 Stockholm

Sverige


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike: Postinor

Belgien: Postinor 1500

Tjeckien: Escapelle

Frankrike: Levonorgestrel Biogaran

Tyskland: Postinor

Grekland: Postinor 1500

Island: Postinor

Irland: Ramonna

Italien: Escapelle

Litauen: Escapelle

Luxemburg: Postinor

Nederländerna: Postinor

Norge: Postinor

Polen: Escapelle

Portugal: Postinor

Spanien: Postinor

Sverige: Postinor

Storbritannien: Levonelle 1500


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-01-30

Hitta direkt i texten
Av