FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Finasterid Sandoz

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 5 mg
(Blå, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, ca. 8 mm i diameter.)

Testosteron-5α-reduktashämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: G04CB01
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-04-29.

Indikationer

Behandling och kontroll av benign prostatahyperplasi (BPH); för att främja tillbakabildning av den förstorade prostatan, förbättra urinflöde och symtom knutna till BPH, minska risk för akut urinretention och risk för behov av kirurgisk intervention.


Finasterid 5 mg tabletter bör endast administreras till patienter med förstorad prostata (prostatavolym mer än 40 ml).

Kontraindikationer

Finasterid Sandoz är inte indicerat för användning hos kvinnor eller barn och ungdomar.


Finasterid Sandoz är kontraindicerat vid:

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

  • Graviditet – Användning hos kvinnor när de är eller potentiellt kan vara gravida (se avsnitt Fertilitet, graviditet och amning

    Exponering för finasterid – risk för manligt foster).

Dosering

Dosering


Den rekommenderade dosen är en tablett (5 mg) dagligen, tillsammans med eller utan föda.

Även om man kan se en förbättring inom en kort tid kan det vara nödvändigt med behandling under minst 6 månader för att objektivt kunna bestämma om tillfredsställande svar på behandlingen har uppnåtts.


Dosering vid leverinsufficiens

Det finns inga tillgängliga data för patienter med leverinsufficiens (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Dosering vid njurinsufficiens

Det är inte nödvändigt med dosjustering till patienter med olika grad av njurinsufficiens (med kreatinin clearance ner till 9 ml/min) eftersom man i farmakokinetiska studier inte har funnit att njurinsufficiens påverkar elimineringen av finasterid. Finasterid har inte studerats hos patienter som genomgår hemodialysbehandling.


Dosering till äldre

Dosjustering är inte nödvändig även om farmakokinetiska studier har visat att elimineringshastigheten för finasterid är något långsammare hos patienter över 70 år.


Administreringssätt

Oral användning

Tabletten ska sväljas hel och får inte delas eller krossas (se avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering).

Finasterid Sandoz kan tas med eller utan föda med tillräcklig mängd vätska.

Varningar och försiktighet

Allmänna


Regelbunden konsultation med en urolog rekommenderas för patienter som behandlas med Finasterid Sandoz 5 mg.


För att undvika obstruktiva komplikationer är det viktigt att patienter med stora mängder resturin och/eller kraftigt minskat urinflöde kontrolleras noggrant. Eventuell kirurgi bör vara ett alternativ.


Förträngning beroende på trilobärt tillväxtmönster i prostata bör uteslutas innan behandlingen med finasterid påbörjas.


Humörsvängningar och depression

Humörsvängningar, inklusive nedstämdhet, depression och, mindre vanligt, självmordstankar har rapporterats hos patienter behandlade med Finasterid Sandoz 5 mg. Patienter ska övervakas med avseende på psykiska symtom och om dessa inträffar ska patienten uppmanas ta kontakt med läkare.


Bröstcancer hos män

Bröstcancer har rapporterats hos män som tagit Finasterid Sandoz 5 mg under kliniska studier och efter marknadsintroduktion. Läkare ska instruera sina patienter om att genast rapportera alla förändringar i bröstvävnaden såsom knölar, smärta, gynekomasti eller vätskeutsöndring från bröstvårtorna.


Effekter på prostata-specifikt antigen(PSA) och upptäckt av prostatacancer

Ingen klinisk vinst har hittills visats hos patienter med prostatacancer som behandlats med Finasterid Sandoz. Patienter med BPH och förhöjt prostataspecifikt antigen (PSA) följdes i kontrollerade kliniska studier med seriellt PSA och prostatabiopsier. I dessa BPH-studier verkade inte Finasterid förändra andelen upptäckt av prostatacancer och den övergripande incidensen av prostatacancer skiljde sig inte signifikant mellan de patienter som behandlades med Finasterid och de som behandlades med placebo.


Rektala palpationer liksom andra utvärderingar för prostatacancer rekommenderas innan behandlingen med Finasterid Sandoz sätts in och därefter med jämna mellanrum. Serum PSA används också för upptäckt av prostatacancer. I allmänhet bör ett utgångsvärde på PSA >10 ng/ml (Hybritech) leda till omgående ytterligare utvärdering och övervägande av biopsi; för PSA-nivåer mellan 4 och 10 ng/ml tillråds ytterligare utvärdering. Det finns avsevärd överlappning i PSA-nivåerna bland män med och utan prostatacancer. Därför utesluter PSA-värden inom det normala referensområdet inte prostatacancer hos män med BPH, oavsett behandling med Finasterid Sandoz. Ett utgångsvärde på PSA < 4ng/ml utesluter inte prostatacancer.


Finasterid Sandoz ger en minskning av PSA koncentrationen i serum med i genomsnitt 50% hos män med BPH, även vid prostatacancer. Denna minskning av serum PSA-nivåer hos patienter med BPH och som behandlas med Finasterid Sandoz bör övervägas vid utvärdering av PSA-data och utesluter inte samtidig prostatacancer. Denna minskning är förutsägbar inom hela skalan av PSA-värden, även om den kan variera hos enskilda individer. Analyser av PSA-data från mer än 3 000 patienter i en fyraårig, dubbelblind, placebokontrollerad finasterid långtidseffekt och säkerhetsstudie (PLESS) bekräftade att hos den typiske patienten som behandlades med Finasterid under sex månader eller mer, bör PSA-värdena dubbleras för att kunna jämföra med normala värden hos obehandlade män. Denna justering bibehåller känsligheten och specificiteten i PSA-proven och bibehåller dess förmåga att upptäcka prostatacancer.


All kvarstående ökning av PSA-värdena hos patienter som behandlas med finasterid bör utvärderas noggrant, inklusive nedsatt följsamhet till finasteridbehandlingen.


Procentandelen fritt PSA (förhållandet mellan fritt och totalt PSA) minskas inte signifikant av finasterid utan förblir konstant även under påverkan av finasterid. När procentsatsen för fritt PSA används som hjälp för att upptäcka prostatacancer behöver värdet inte korrigeras.


Interaktioner med läkemedel/laboratorievärden


Effekter på PSA-nivåerna

Koncentrationen av PSA i serum korrelerar till patientens ålder och prostatavolym, och prostatavolymen är korrelerad till patientens ålder. När laboratoriemässiga PSA-bestämningar utvärderas bör man ta hänsyn till det faktum att PSA-nivåerna minskar hos patienter som behandlas med Finasterid Sandoz. Hos de flesta patienter ses en snabb minskning av PSA under behandlingens första månader, efter detta stabiliseras PSA-nivåerna till ett nytt basvärde. Basvärdet efter behandlingen är ungefär halva det ursprungliga värdet innan behandlingen påbörjades. Därför ska man, hos den typiske patienten som behandlas med Finasterid Sandoz, fördubbla PSA-värdena för att kunna jämföra med normalområdet hos obehandlade män. För klinisk tolkning, se avsnitt Varningar och försiktighet ”Effekter på prostataspecifikt antigen (PSA) och prostatacancerdetektion”.


Effekt på fertiliteten

Trots att djurstudier inte visade några relevanta negativa effekter på fertilitet har spontanrapporter om infertilitet och/eller dålig spermakvalitet inkommit efter introduktion på marknaden. I en del av dessa rapporter hade patienterna andra riskfaktorer som kan ha bidragit till infertilitet. Normalisering eller förbättring av spermakvalitet har rapporterats efter utsättande av finasterid.


Pediatrisk population

Finasterid Sandoz är inte indicerat för användning hos barn och ungdomar. Säkerhet och effekt har inte fastställts hos barn och ungdomar.


Leverinsufficiens

Erfarenhet saknas från patienter med leverinsufficiens. Försiktighet bör iakttas hos patienter med nedsatt leverfunktion eftersom plasmanivåerna av finasterid kan öka hos dessa patienter (se avsnitt Dosering och administrationssätt).


Finasterid Sandoz innehåller laktos och natrium

Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per filmdragerad

tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

Interaktioner

Inga kliniskt signifikanta läkemedelsinteraktioner har identifierats. Finasterid metaboliseras primärt via cytokrom P450 3A4-systemet, men verkar däremot inte ha någon signifikant påverkan på det. Även om risken för att finasterid ska påverka farmakokinetiken för andra läkemedel uppskattas vara liten är det troligt att hämmare och inducerare av cytokrom P450 3A4 påverkar plasmakoncentrationen av finasterid. Baserat på gängse säkerhetsmarginaler är det emellertid inte troligt att någon ökning beroende på samtidig användning av sådana hämmare skulle vara kliniskt signifikant. Beståndsdelar som har testats på människa har omfattat propranolol, digoxin, glibenklamid, warfarin, teofyllin och fenazon och man fann inte några kliniskt signifikanta interaktioner.

Graviditet 

Finasterid är kontraindicerat för användning till kvinnor när de är eller potentiellt kan vara gravida (se avsnitt Kontraindikationer).


På grund av förmågan hos typ II 5α-reduktashämmare att hämma omvandlingen av testosteron till dihydrotestosteron kan dessa läkemedel, inklusive finasterid, ge missbildningar vid utvecklingen av yttre genitalier hos ett manligt foster då preparatet administreras till en gravid kvinna.


Exponering för finasterid – risk för manligt foster

Kvinnor som är gravida eller som kan bli gravida ska inte hantera krossade eller delade finasteridtabletter på grund av risken för absorption av finasterid och påföljande potentiella risk för ett manligt foster. Finasteridtabletterna har en dragering som förhindrar kontakt med den aktiva beståndsdelen under normal hantering, förutsatt att tabletterna inte har delats eller krossats.


Små mängder finasterid har återfunnits i sädesvätska hos individer som fått 5 mg finasterid/dag. Det är inte känt om något manligt foster kan ha påverkats negativt om modern exponerats för sädesvätskan från en patient som behandlas med finasterid. Om patientens sexualpartner är eller potentiellt kan bli gravid rekommenderas patienten att minimera exponeringen av sädesvätska för partnern.

Amning 

Finasterid Sandoz 5 mg filmdragerade tabletter är inte avsedda för användning till kvinnor. Det är inte känt om finasterid utsöndras i bröstmjölk.

Trafik

Det finns inga data som tyder på att finasterid påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

a) Sammanfattning av säkerhetsprofilen:

De vanligaste biverkningarna är impotens och minskad sexualdrift. Dessa biverkningar inträffar vanligen i början av behandlingen och hos majoriteten av patienterna är de övergående vid fortsatt behandling.


b) Tabell över biverkningar

De biverkningar som rapporterats under kliniska studier och/eller efter marknadsintroduktion för Finasterid Sandoz 5 mg och/eller finasterid vid lägre doser listas i tabellen nedan. Frekvensen av biverkningarna bestäms enligt följande:

Mycket vanliga (≥1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Immunsystemet

Ingen känd frekvens: Överkänslighetsreaktioner såsom angioödem (inkluderande svullnad av läppar, tunga, svalg och ansikte)


Psykiska störningar

Vanliga: Minskad sexlust

Mindre vanliga: Depression

Ingen känd frekvens: Minskad sexlust som kvarstod efter att avslutad behandling, ångest


Hjärtat

Ingen känd frekvens: Palpitationer


Lever och gallvägar

Ingen känd frekvens: Ökade leverenzymer


Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga: Hudutslag

Ingen känd frekvens: Pruritus, urtikaria


Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Vanliga: Impotens

Mindre vanliga: Ömma bröst, bröstförstoring, ejakulationsstörningar.

Mycket sällsynta, inklusive enstaka rapporter: Bröstsekretion, bröstknutor vilka tagits bort kirurgiskt hos enstaka patienter.

Ingen känd frekvens: Testikelsmärta, erektil dysfunktion som kvarstod efter att behandlingen avslutats, manlig infertilitet och/eller dålig spermakvalitet. Normalisering eller förbättring av spermakvaliteten har rapporterats efter att behandling med finasterid avslutats.


Undersökningar

Vanliga: Minskad mängd ejakulat


Dessutom har följande rapporterats i kliniska studier och efter marknadsintroduktion: manlig bröstcancer (se avsnitt Varningar och försiktighet)


c) Beskrivning av utvalda biverkningar


Laboratoriefynd:

Då PSA-värden utvärderas i laboratorier bör man ta hänsyn till att PSA-nivåerna i allmänhet minskar hos patienter som behandlas med finasterid (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Medical Therapy of Prostate Symptoms (MTOPS)

MTOPS-studien jämförde finasterid 5 mg/dag (n=768), doxazosin 4 eller 8 mg/dag (n=756), kombinationsbehandling med finasterid 5 mg/dag och doxazosin 4 eller 8 mg/dag (n=786) och placebo (n=737). I denna studie var säkerhets- och tolerabilitetsprofilen i kombinationsbehandlingen i stort sett överensstämmande med profilerna för de båda enskilda beståndsdelarna. Incidensen av ejkulationsstörning hos patienter som erhöll kombinationsbehandlingen var jämförbar med summan av incidenser av denna biverkning för de två monoterapierna.


Andra långtidsdata

I en sjuårig placebokontrollerad studie som omfattade 18 882 friska män, varav 9 060 hade data från prostatabiopsi tillgängliga för analys, upptäckte man prostatacancer hos 803 (18,4 %) män som erhöll finasterid och hos 1 147 (24,4 %) män som erhöll placebo. I finasteridgruppen hade 280 (6,4 %) av männen prostatacancer (Gleason‑värden på 7‑10) upptäckta via nålbiopsi, jämfört med 237 (5,1 %) män i placebogruppen. Ytterligare analyser antyder att prevalensökningen av höggradig prostatacancer som observerats i finasteridgruppen kan förklaras med detektionspåverkan på grund av finasterids effekt på prostatavolymen. Av det totala antal fall av prostatacancer som diagnosticerats i denna studie klassificerades ca. 98 % som intrakapsulära (kliniskt stadium T1 eller T2 vid diagnos). Den kliniska signifikansen av Gleason‑värden på 7‑10 är okänd.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, men alla kan rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Patienter har intagit enstaka doser av finasterid på upp till 400 mg och multipla doser på upp till 80 mg/dag i tre månader (n=71) utan skadliga effekter. Det finns ingen specifik rekommenderad behandling vid överdosering av finasterid.

Farmakodynamik

Verkningsmekanism

Finasterid är en syntetisk 4-azasteroid, en specifik kompetitiv hämmare av det intracellulära enzymet Typ-II-5α-reduktas. Enzymet omvandlar testosteron till det mer potenta androgenet dihydrotestosteron (DHT). Prostatakörteln, och följaktligen också den hyperplastiska prostatavävnaden, är beroende av omvandlingen av testosteron till DHT för normal funktion och tillväxt. Finasterid har ingen affinitet till androgenreceptorn.


Klinisk effekt och säkerhet

Kliniska studier visar en snabb minskning av serum DHT-nivåerna med 70%, vilket leder till en minskning av prostatavolymen. Efter 3 månader uppnås en minskning med ca. 20% av körtelns volym, krympningen fortsätter och blir ca. 27% efter 3 år. En markant minskning inträffar i det periuretrala området i omedelbar anslutning till urinröret. Urodynamiska mätningar har också bekräftat en signifikant minskning av detrusortrycket som ett resultat av den minskade förträngningen.


Signifikanta förbättringar av maximal urinflödeshastighet och symtom har uppnåtts efter några veckor, jämfört med behandlingsstart. Skillnader jämfört med placebo har dokumenterats vid 4 och 7 månader.


Alla effektparametrar har bibehållits under en treårig uppföljningsperiod.


Effekter av behandling med finasterid under fyra år avseende förekomst av akut urinretention, behov av kirurgiskt ingrepp, symtomvärdering och prostatavolym

I kliniska studier på patienter med måttliga till kraftiga symtom på BPH, förstorad prostata vid rektal palpation och låga resturinvolymer, minskade finasterid förekomsten av akut urinretention från 7/100 till 3/100 under fyra år och behovet av kirurgiskt ingrepp (TURP eller prostatektomi) från 10/100 till 5/100. Dessa frekevnsminskningar uppträdde samtidigt med 2 poängs förbättring på en QUASI-AUA symtomskala (mellan 0 och 34), en bibehållen minskning av prostatavolymen med ca. 20% och en bibehållen ökning av urinflödeshastigheten.

Farmakokinetik

Absorption

Biotillgängligheten för finasterid är ca. 80%. Maximala plasmakoncentrationer uppnås ca. 2 timmar efter läkemedelsintag och absorptionen är fullständig efter 6-8 timmar.


Distribution

Bindningen till plasmaproteiner är ca. 93%.

Clearance och distributionsvolym är ca. 165 ml/min (70-279 ml/min) resp. 76 l (44-96 l). Ackumulering av små mängder finasterid ses vid upprepad administrering. Efter en daglig dos på 5 mg har den lägsta steady-statekoncentrationen av finasterid beräknats till 8-10 ng/ml, vilket förblir stabilt över tiden.


Metabolism

Finasterid metaboliseras i levern. Finasterid påverkar inte signifikant cytokrom P450-enzymsystemet. Man har identifierat två metaboliter med låga 5α-reduktashämmande effekter.


Eliminering

Plasmahalveringstiden är i genomsnitt 6 timmar (4‑12 timmar) (hos män > 70 år, 8 timmar, intervall 6‑5 timmar).

Efter administrering av radioaktivt märkt finasterid utsöndras ca. 39% (32-46%) av en given dos i urinen, som metaboliter. Man återfinner praktiskt taget inte något oförändrat finasterid i urinen. Ca. 57% (51-64%) av den totala dosen utsöndras i faeces.


Hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatinin clearance ner till 9 ml/min) har man inte sett några förändringar i elimineringen av finasterid (se avsnitt Dosering och administrationssätt).

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende allmäntoxicitet, gentoxicitet och karcinogenicitet visade inte några särskilda risker för människa. Reproduktionstoxikologiska studier på hanråttor har visat att finasterid kan orsaka en viktreduktion av prostata och sädesblåsor, minskad sekretion från accessoriska könskörtlar och reducerat fertilitetsindex (orsakade av finasterids primära farmakologiska effekt). Den kliniska betydelsen av dessa fynd är oklar.


Studier i reproduktionstoxicitet

Dosberoende utveckling av hypospadi observerades hos den manliga avkomman till dräktiga råttor som givits finasterid i dosintervall från 100 µg/kg/dag till 100 mg/kg/dag, med en förekomst på 3,6% till 100%. Hos råtta sågs minskad vikt på prostata och sädesblåsor, försenad förhudsseparation, övergående utveckling av bröstvårtor och minskat anogenitalt avstånd då finasterid givits i doser under den rekommenderade dosen till människa hos manlig avkomma. Den kritiska perioden då dessa effekter kan framkallas hos råtta har definierats till dag 16-17 under dräktighetsperioden.

Förändringarna som beskrivs ovan är förväntade farmakologiska effekter för typ-II-5α-reduktashämmare. Många av dessa förändringar, såsom hypospadi, som observerats hos hanråttor vilka exponerats för finasterid i livmodern, är liknande de som rapporterats hos nyfödda pojkar med en genetisk brist på typ-II-5α-reduktashämmare. Det är av dessa anledningar som finasterid är kontraindicerat till kvinnor som är eller som skulle kunna bli gravida. Inga effekter sågs på flickor som i något dosintervall exponerats för finasterid i livmodern.


Som för andra 5 alfa-reduktashämmare, har man sett en feminisering av foster av manligt kön om finasterid har tillförts i gestationsperioden. Intravenös administrering av finasterid till gravida rhesusapor i doser upp till 800 ng dagligen under hela embryo- och fosterutvecklingen, resulterade inte i någon påverkan på foster av manligt kön. Denna dos är 60-120 gånger högre än den beräknade mängden som återfinns i sädesvätska hos en man som har intagit 5 mg finasterid, och som en kvinna kan exponeras för via sädesvätska. För att fastställa relevansen av försöksmodellen på rhesusapa beträffande den mänskliga fosterutvecklingen, resulterade tillförsel av finasterid 2 mg/kg/dag till gravida apor i förändringar av yttre genitala hos det manliga fostret. Inga andra förändringar observerades hos foster av manligt kön och ingen finasterid-relaterad påverkan sågs hos foster av kvinnligt kön i någon dos. Systemexponering (AUC) hos apor var i detta fall något högre (3 ggr) än den hos män som har tagit 5 mg finasterid, eller ungefär 1-2 miljoner gånger den beräknade mängden finasterid i sädesvätska.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Varje filmdragerad tablett innehåller 5 mg finasterid.


Hjälpämne med känd effekt

Varje filmdragerad tablett innehåller 85,5 mg laktos (som monohydrat).


För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt Innehåll.


Förteckning över hjälpämnen

Tablettkärna

laktosmonohydrat

mikrokristallin cellulosa

povidon, K30

dokusatnatrium

magnesiumstearat

talk

natriumstärkelseglykolat (typ A).


Filmdragering

hypromellos

propylenglykol

titandioxid (E171)

talk

indigokarminlack (E132).

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25°C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Kvinnor som är gravida eller som kan tänkas bli gravida ska inte hantera krossade eller delade finasteridtabletter på grund av risken för absorption av finasterid och påföljande risk för ett manligt foster. Finasteridtabletterna har ett filmöverdrag som förhindrar kontakt med den aktiva beståndsdelen förutsatt att tabletterna inte har delats eller krossats.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Filmdragerad tablett 5 mg Blå, rund, bikonvex, filmdragerad tablett, ca. 8 mm i diameter.
100 styck blister, 131:49, F
50 x 1 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
30 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av