Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vivanza

Bayer

Filmdragerad tablett 10 mg
(Tillhandahålls ej) (orange, rund, märkt med ’v’ på ena sidan och ”10” på den andra sidan)

Läkemedel vid erektil dysfunktion

Aktiv substans:
ATC-kod: G04BE09
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Vivanza

10 mg filmdragerade tabletter
vardenafil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vivanza är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Vivanza
3. Hur du tar Vivanza
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Vivanza ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Vivanza är och vad det används för

 

Vivanza innehåller vardenafil, som tillhör en grupp läkemedel som kallas fosfodiesteras-typ 5-hämmare. De används för behandling av erektil dysfunktion hos vuxna män, ett tillstånd som innebär svårigheter med att få och behålla en erektion.


Åtminstone 1 av 10 män har någon gång problem med att få eller bibehålla erektion. Det kan finnas fysiska orsaker eller psykologiska orsaker, eller en blandning av båda. Vad det än beror på så gör förändringar i muskler och blodkärl att det inte stannar tillräckligt med blod kvar i penis för att göra den styv och behålla den styv.


Vivanza verkar endast när du är sexuellt stimulerad. Vivanza minskar effekten av de naturliga ämnena i din kropp, vilket gör att erektionen försvinner. Vivanza tillåter en erektion att kvarstå tillräckligt länge för att du ska få en tillfredställande fullföljd sexuell aktivitet.


2. Vad du behöver veta innan du tar Vivanza

Ta inte Vivanza

 • Om du är allergisk mot vardenafil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Tecken på en allergisk reaktion inbegriper hudutslag, klåda, svullet ansikte eller svullna läppar och andnöd.

 • Om du tar mediciner innehållande nitrater, såsom glyceroltrinitrat mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Vivanza.

 • Om du tar ritonavir eller indinavir, läkemedel som används för att behandla infektioner med humant immunbristvirus (HIV).

 • Om du är över 75 år och tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.

 • Om du har allvarliga hjärt- eller leverproblem.

 • Om du får njurdialys.

 • Om du nyligen har haft stroke eller hjärtinfarkt.

 • Om du har eller har haft lågt blodtryck.

 • Om det finns ärftliga ögonsjukdomar i din släkt (såsom näthinneinflammation).

 • Om du någon gång har haft ett tillstånd som inneburit att du förlorat synen genom skada på synnerven vilket kan orsakas av otillräcklig blodtillförsel, så kallad icke-arteritisk främre ischemisk optikusinfarkt/neuropati (NAION).

 • Om du tar riociguat. Detta läkemedel används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna) och kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (dvs högt blodtryck i lungorna som följd av blodproppar). PDE5-hämmare, såsom Vivanza, har visat sig öka den blodtryckssänkande effekten av detta läkemedel. Om du tar riociguat eller om du är osäker, tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Vivanza.


Var särskilt försiktig med Vivanza

 • Om du har problem med hjärtat. Det kan vara riskfyllt för dig att ha sex.

 • Om du har oregelbunden hjärtrytm (hjärtarytmi) eller medfödd hjärtsjukdom som påverkar ditt elektrokardiogram (EKG).

 • Om du har något kroppsligt tillstånd som har inverkan på penisformen. Detta inkluderar tillstånd kallade vinkling, Peyronies sjukdom och bindvävssjukdom i svällkropparna.

 • Om du har en sjukdom som kan ge erektioner som inte försvinner (priapism). Detta inbegriper sickelcellanemi, multipelt myelom och leukemi.

 • Om du har magsår (också kallat gastriskt eller peptiskt magsår).

 • Om du har rubbningar i blodets förmåga att koagulera (såsom hemofili).

 • Om du använder några andra behandlingar mot erektionssvårigheter, inklusive Vivanza munsönderfallande tabletter (se avsnittet: Andra läkemedel och Vivanza).

 • Om du upplever plötslig synförsämring eller synförlust, sluta ta Vivanza och kontakta omedelbart din läkare.

Barn och ungdomar

Vivanza är inte avsett för användning till barn eller ungdomar under 18 år.

Andra läkemedel och Vivanza

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Några läkemedel kan orsaka problem, särskilt dessa:

 • Nitrater, läkemedel mot kärlkramp eller kväveoxid-donatorer, såsom amylnitrit. Ditt blodtryck kan allvarligt påverkas genom att ta dessa läkemedel samtidigt med Vivanza.

 • Läkemedel som påverkar hjärtrytmen, såsom kinidin, prokainamid, amiodaron eller sotalol.

 • Ritonavir eller indinavir, läkemedel mot HIV.

 • Ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel mot svamp.

 • Erytromycin eller klaritromycin, makrolidantibiotika.

 • Alfa-receptorblockerare, en typ av läkemedel som används vid behandling mot högt blodtryck och godartad prostataförstoring.

 • Riociguat.

Använd inte Vivanza filmdragerade tabletter i kombination med någon annan behandling för erektil dysfunktion, inklusive Vivanza munsönderfallande tabletter.

Vivanza med mat, dryck och alkohol

 • Du kan ta Vivanza med eller utan mat – men helst inte efter en tung eller fettrik måltid eftersom det kan försena effekten.

 • Drick inte grapefruktjuice när du använder Vivanza. Det kan påverka effekten av läkemedlet.

 • Intag av alkohol kan göra erektionssvårigheterna värre.

Graviditet och amning

Vivanza ska inte användas till kvinnor.

Körförmåga och användning av maskiner

Vivanza kan göra att en del människor känner sig yra eller påverka deras syn. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du känner dig yr, eller om din syn är påverkad efter att ha tagit Vivanza.


3. Hur du tar Vivanza

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dos är 10 mg.


Ta en tablett Vivanza ungefär 25 till 60 minuter före sexuell aktivitet. Med sexuell stimulering kan du få en erektion någon gång mellan 25 minuter och upp till 4 till 5 timmar efter att ha tagit Vivanza.

 • Svälj en tablett med ett glas vatten.

Använd inte Vivanza filmdragerade tabletter med någon annan form av Vivanza.


Använd inte Vivanza mer än en gång per dygn.


Tala om för din läkare om du tror att Vivanza är för stark eller för svag. Han eller hon kan ordinera byte till en annan formulering av vardenafil med en annan dos, beroende på hur bra det fungerar för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Vivanza

Män som tar för mycket Vivanza kan uppleva fler biverkningar eller få allvarlig ryggsmärta. Om du tar mer Vivanza än du borde ska du tala om det för din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningarna är av mild till måttlig svårighetsgrad.


Delvis, plötslig, tillfällig eller permanent synförsämring eller synförlust på det ena eller bägge ögonen har upplevts av patienter. Sluta ta Vivanza och kontakta läkare omedelbart. Plötslig hörselnedsättning eller dövhet har rapporterats.


Fall av plötslig död, snabba eller förändrade hjärtslag, hjärtinfarkt, bröstsmärta och problem med blodcirkulationen i hjärnan (inklusive tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan och hjärnblödning) har rapporterats hos män som tar vardenafil. De flesta av de män som upplevde dessa biverkningar hade hjärtbesvär innan de tog detta läkemedel. Det är inte möjligt att avgöra om dessa händelser berodde på verdenafil.


Tänkbara biverkningar är redovisade i följande kategorier:


Mycket vanliga:

kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

 • Huvudvärk

Vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

 • Yrsel

 • Blodvallning

 • Nästäppa eller rinnande näsa

 • Magbesvär

Mindre vanliga:

kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

 • Svullnad av hud och slemhinnor som innefattar svullnad av ansikte, läppar och svalg

 • Sömnbesvär

 • Domningar och minskad känslighet för beröring

 • Sömnighet

 • Synpåverkan såsom röda ögon, påverkan på färgseendet, ögonsmärta och –obehag, ljuskänslighet

 • Ringning i öronen, svindel

 • Ökad hjärtfrekvens eller hjärtklappning

 • Andnöd

 • Nästäppa

 • Sura uppstötningar, magkatarr, ont i magen, diarré, kräkning, illamående, muntorrhet

 • Förhöjda nivåer av leverenzymer i blodet

 • Hudutslag, hudrodnad

 • Rygg- eller muskelvärk, ökning av ett muskelenzym i blodet (kreatinfosfokinas), muskelstelhet

 • Förlängda erektioner

 • Sjukdomskänsla

Sällsynta:

kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

 • Inflammation i ögat (konjunktivit)

 • Allergisk reaktion

 • Ångest

 • Svimning

 • Minnesförlust

 • Krampanfall

 • Ökat tryck i ögat (glaukom), ökat tårflöde

 • Påverkan på hjärtat (såsom hjärtattack, förändrad hjärtrytm eller kärlkramp)

 • Högt eller lågt blodtryck

 • Näsblod

 • Påverkan på resultaten av blodprover för att undersöka leverfunktionen

 • Överkänslighet hos huden för solljus

 • Smärtsamma erektioner

 • Bröstsmärta

 • Tillfälligt minskat blodflöde till delar av hjärnan

Mycket sällsynta eller ingen känd frekvens:

kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare eller frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data

 • Blod i urinen (hematuri)

 • Penisblödning

 • Blod i sperman (hematospermi)

 • Plötslig död

 • Hjärnblödning


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Vivanza ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är vardenafil. Varje tablett innehåller 10 mg vardenafil (som hydroklorid).

 • Övriga innehållsämnen i tabletterna är:

  Tablettkärna: krospovidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal kiseldioxid (vattenfri).

  Filmdragering: makrogol 400, hypromellos, titandioxid (E 171), järnoxid gul (E 172), järnoxid röd (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vivanza 10 mg filmdragerade tabletter är orange med ’v’ på ena sidan och styrkan (10) på den andra. Varje förpackning innehåller blisterkartor med 2, 4, 8, 12 eller 20 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer AG

51368 Leverkusen

Tyskland


Tillverkare

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

TysklandKontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


Sverige

Bayer AB

Tel: +46 (0)8 580 223 00


Denna bipacksedel ändrades senast 03/2020. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av