Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Karbasal

Förmånsstatus
Trimb Healthcare

Kräm
(Vit eller gulvit kräm)

Karbamidkräm

Aktiva substanser:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Karbasal

kräm
karbamid (urea) och natriumklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Karbasal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Karbasal
3. Hur du använder Karbasal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Karbasal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Karbasal är och vad det används för

 

Karbasal är en kräm som ökar hudens vattenbindande förmåga vilket bidrar till en normali­sering av torr hud.

Karbasal används för behandling av torr hud.


2. Vad du behöver veta innan du använder Karbasal

Använd inte Karbasal

 • om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Graviditet, amning och fertilitet

Kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmåga att köra bil eller utföra precisionsbetonat arbete har observerats.


3. Hur du använder Karbasal

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Karbasal kräm stryks på minst två gånger per dag samt efter kontakt med vatten.


Information om burk med pump: Vid första användningstillfället av burken med pump avlägsnas först transportskyddet genom att dra ur sprinten och ta bort kragen varefter pumpen trycks ner några gånger, för att fylla pumpen med kräm.


Om burken utsätts för kraftiga stötar (t.ex. tappas i golvet) kan pumpen sluta att fungera.


Information om refillburken: Pumpen från en tömd burk Karbasal kan flyttas över.

 • Tvätta händerna innan byte av pump görs.

 • Förseglingen rivs bort runt locket på refillburken samt även på den tömda burken med pump, om den inte bytts tidigare.

 • Ta bort ytterlocket från refillburken. Låt innerlocket ligga kvar!

 • Lyft upp ytterlocket med pump från den tömda burken. Innerlocket ska inte användas.

 • Undvik beröring av insidan på refillburken och pumplocket samt stigrör på pumpen.

 • Sätt ner pumpens stigrör i hålet på refillburkens innerlock.

 • Pressa försiktigt ner pumpen i burken till stopp. Tryck sedan fast ytterlockets kanter ordentligt runt hela burken.

 • Kontrollera att locket sitter fast. Burken är klar för användning. Pumpa några gånger tills kräm kommer fram.

4. Eventuella biverkningar

Karbasal kan ge övergående lokal irritation av huden i form av sveda och värmekänsla, detta är vanligast i början av behandlingen.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Karbasal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd krämen före det utgångsdatum som finns på förpackningen.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är natriumklorid och karbamid (urea). 1 gram kräm innehåller 40 mg natriumklorid och 40 mg karbamid (urea).


Övriga innehållsämnen är: flytande paraffin, PEG-5-glycerylstearat, cetostearyl­alkohol, stearinsyra, trometamol, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propyl­­parahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), saltsyra och natriumhydroxid (pH-reglering) samt renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Karbasal kräm finns i 100 gram tub, 400 gram burk med pump samt refillburk 400 gram och 500 gram burk med pump.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se


Tillverkare:

CCS Healthcare AB

781 10 Borlänge


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-03-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av