FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ido-C®

Circius Pharma

Tuggtablett 1 g
(Kupad vit till gulvit tablett med skåra, med diametern 16 mm, apelsinsmak)

Vitamin C

Aktiv substans:
ATC-kod: A11GA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Circius Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2021-12-10.

Indikationer

Konstaterad brist på C-vitamin. Bristtillstånd på grund av sjukdom t ex malabsorption.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering:

½ -1 tablett 1-2 gånger dagligen.


Administreringssätt:

Tabletterna kan tuggas eller smältas i munnen.

Varningar och försiktighet

Höga halter av askorbinsyra i urinen kan ge falskt negativ reaktion vid glukosprov (sticktest).

Höga halter av askorbinsyra kan leda till förhöjda halter av oxalat i urinen. Detta ökar risken för bildning av kalciumoxalat, framförallt hos patienter som har eller har haft njursten.

Vitamin C ska ej kombineras med deferoxamin till patienter med hjärtsvikt. C-vitamin ska inte sättas in förrän behandling med deferoxamin har pågått i fyra veckor och enbart till patienter som erhåller regelbunden behandling med deferoxamin. En dygnsdos av 200 mg C-vitamin bör inte överskridas.

Additiv effekt av samtidigt administrerade läkemedel som innehåller sorbitol (eller fruktos) och födointag av sorbitol (eller fruktos) ska beaktas. Innehåll av sorbitol i läkemedel för oralt bruk kan påverka biotillgängligheten av andra läkemedel för oralt bruk som administreras samtidigt. Patienter med hereditär fruktosintolerans bör inte använda detta läkemedel.

Ido-C 1 g innehåller 91 mg natrium per tuggtablett, motsvarande 4,6 % av WHO:s högsta rekommenderat dagligt intag (2 g natrium för vuxna).

Interaktioner

Hos patienter med kronisk järnupplagring, som samtidigt behandlas med deferoxamin och höga doser C-vitamin, har nedsatt hjärtfunktion observerats, vilken var reversibelC-vitamin utsattes.

Graviditet 

Inga kända risker under graviditet.

Amning 

Inga kända risker vid amning.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

Inga kända biverkningar.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket (se detaljer nedan).


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Överdosering

Askorbinsyra. Toxicitet: Låg akut toxicitet. Symtom: Illamående, kräkningar, diarré. Vid massiva doser eventuell risk för kristallutfällning i urinvägarna. Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. Anatacida. Sörj för god diures. Symtomatisk terapi.

Farmakodynamik

C-vitamin är bl a betydelsefull för viktiga funktioner i kroppens ämnesomsättning som t ex cellandningen, nybildningen av kollagen, binjurebarkens hormonproduktion och nedbrytningen av kroppsfrämmande ämnen. C-vitamin har också visat sig öka absorptionen av järn från kosten. C-vitamin är ett vattenlösligt antioxidantium med förmåga att fånga in fria radikaler.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 tablett innehåller: Askorbinsyra 300,7 mg och natriumaskorbat 787 mg motsvarande askorbinsyra (Vitamin C) 1 g.


Hjälpämne med känd effekt:

1 tuggtablett innehåller sorbitol 511,5 mg.

1 tuggtablett innehåller natrium 91 mg.


Förteckning över hjälpämnen

1 tuggtablett innehåller: Xylitol, sorbitol, magnesiumstearat, majsstärkelse, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, sackarinnatrium och apelsinarom.

Blandbarhet

Ej relevant

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 1 g Kupad vit till gulvit tablett med skåra, med diametern 16 mm, apelsinsmak
100 styck plastburk, receptfri (fri prissättning), EF
50 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av