Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Acetylcystein Meda

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Meda

Lösning för nebulisator 200 mg/ml
(färglös, klar)

Mukusreglerande. Antidot vid paracetamolförgiftning

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?
FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-04-03

Indikationer

Kronisk bronkit. Cystisk fibros. Keratokonjunktivitis sicca med segt tårsekret. Paracetamolförgiftning.

Kontraindikationer

Överkänslighet för den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Nebulisering: Acetylcystein Meda administreras i regel som aerosol med i genomsnitt 1-3 ml 3-4 gånger per dygn. För bästa effekt bör nebulisatorn ge en partikelstorlek av 2-10 µm. Vid långvarig nebulisering av stora kvantiteter Acetylcystein Meda sker en koncentrationshöjning av lösningen, vilket medför att då 3/4 av lösningen har förbrukats bör återstoden spädas med lika mängd sterilt vatten.


För beredning av ögondroppar se Hantering, hållbarhet och förvaring.


Paracetamolförgiftning: Per os initialt 140 mg/kg, därefter 70 mg/kg var 4:e timme i 1-2 dygn; spädes i lämplig dryck.


Intravenöst initialt 150 mg/kg i 200-300 ml isoton infusionslösning under 15 minuter, därefter 50 mg/kg i 500 ml 50 mg/ml glukos under 4 timmar och därefter 100 mg/kg i 1000 ml 50 mg/ml glukos under 16 timmar.


Behandlingskontroll
Om bronkospasm uppträder ska behandlingen avbrytas och/eller bronkdilaterande medel ges.

Varningar och försiktighet

Acetylcystein ska användas med försiktighet av personer med astma, eller personer som tidigare haft bronkospasm.


Vid oftalmologisk användning kan acetylcystein ge en något hämmad

reepitelisering av skadad hornhinna.


Acetylcystein Meda kan ge en stor mängd tunt sekret, som vid otillräcklig hosta måste sugas bort för att inte täppa till andningsvägarna.


Acetylcystein reagerar med vissa gummikvaliteter, järn och koppar som kan förekomma i inhalationsapparater. Däremot angrips inte aluminium, glas, krom, plaster, rostfritt stål eller tantal.


Vissa personer reagerar för preparatets egenartade lukt, vilken dock bara uppfattas initialt under en inhalation.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:1.

Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. Djurexperimentella data talar ej för ökad risk för fosterskada.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om Acetylcystein Meda passerar över i modersmjölk.

Trafik

Acetylcystein Meda har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Biverkningarna är klassificerade enligt organsystem och frekvens.

Frekvenserna definieras enligt följande indelning: mycket vanliga (>1/10), vanliga (>1/100, <1/10), mindre vanliga (>1/1000, <1/100), sällsynta (>1/10000, <1/1000) och mycket sällsynta (<1/10000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Organsystem

Frekvens

Biverkning

Andningsvägar, bröstkorg

och mediastinum

Mindre vanliga


Sällsynta

Bronkospasm


Rinit

Magtarmkanalen

Sällsynta

Stomatit, diarré, illamående

Hud och subkutan vävnad

Sällsynta

Angioödem, exantem,

urtikaria, klåda

Immunsystemet

Sällsynta

Anafylaktoid reaktion

(vid infusion)


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet och symtom: Låg akut toxicitet. Doser upp till

300 mg/kg i v och 500 mg/kg per os under ett dygn har tolererats väl (vid behandling av paracetamolförgiftning). Allvarliga anafylaktiska reaktioner rapporterade (hudsymtom, bronkospasm, blodtrycksfall) vid både normal dosering och vid överdos. Vid peroral tillförsel av stor dos eventuellt illamående och kräkningar.

Behandling: Symtomatisk. Antihistaminer vid allergiska rektioner.

Farmakodynamik

Acetylcystein är en mukusreglerande substans, verksam vid både muköst och purulent slem. Den mukolytiska effekten utövar acetylcystein genom att dess fria sulfhydryl-grupp genom reduktion öppnar disulfidbryggorna i mukoproteinkomplexen.


Vid en paracetamolförgiftning verkar acetylcystein genom att dess metabolit cystein stimulerar leverns biosyntes av glutation. Paracetamol bildar i levern en cytotoxisk metabolit. Vid normal dosering av paracetamol skyddas cellerna av glutation. Vid en överdos kan dock glutationet helt förbrukas varvid celldöd och leverskada uppstår. Tillför man då acetylcystein kan det hepatocellulära skyddet upprätthållas, och leverskada följaktligen undvikas, under förutsättning att behandling påbörjas inom 15 timmar.

Farmakokinetik

Effekten av Acetylcystein Meda inträder efter cirka 1 minut och är maximal inom 5‑10 minuter.

Innehåll

1 ml lösning för nebulisator innehåller: acetylcystein 200 mg, dinatriumedetat 0,5 mg, natriumhydroxid till pH 7 samt vatten för injektionsvätskor till 1 ml.

Blandbarhet

Erytromycin, oxitetracyklin, penicillin, tetracyklin och

oleandomycin kan inte blandas med Acetylcystein Meda lösning för nebulisator.


Acetylcystein Meda kan kombineras med ett flertal andra läkemedel för inhalation, exempelvis ytanestetika och bronkdilaterande medel.

Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Acetylcystein

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av acetylcystein kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att acetylcystein är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Acetylcystein har låg potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)

PEC is calculated according to the following formula:

PEC(μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100) = 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 1,33 μg/L


Where:

A = 8861,02 kg (total amount API of acetylcysteine in Sweden year 2017, data from IQVIA). (Ref. 1)

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An estimated Log P of -0,66 (unknown method) (Ref. 3) indicates that Acetylcysteine has low potential for bioaccumulation.


Log P < 4 which justifies use of the phrase “Acetylcysteine has low potential for bioaccumulation”.


References:

  1. Data from IQVIA ”Consumption assessment in kg for input to environmental classification - updated 2018 (data 2017)”.

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011

  3. Meylan, WM and Howard, PH (1995), ChemID+, US National Library of Medicin, National Institutes of Health

Hållbarhet, förvaring och hantering

Nebulisering: Inhalationsapparaten ska efter användning omedelbart rengöras och spolas med sterilt vatten. Nebulisatorn bör endast matas med frisk luft och ej med returluft från patientens tält. Behandlingen genomförs i ett väl ventilerat rum. Då en svagare lösning önskas bereds denna på apotek genom spädning med vatten för injektionsvätskor. Beredningen ska ske aseptiskt i förpackning försedd med droppaggregat. Mängden lösning i varje förpackning avpassas efter doseringen eftersom beredd lösning får användas i högst 3 veckor (hygieniska skäl). Lösningen ska förvaras i kylskåp.


Oftalmologisk användning: Vid beredning av ögondroppar spädes lösningen för nebulisator på apotek med 0,5% metylcellulosa eller aqua conservans. Vanlig koncentration på ögondroppar är 5 eller 10%.


Till intravenöst bruk och till beredning av ögondroppar används Acetylcystein Meda i injektionsflaska.


Bakteriologiska undersökningar kräver ofta ett tunnflytande sekret. Lämplig konsistens kan erhållas genom att blanda 50 ml slem med 1-3 ml Acetylcystein Meda.


Lösning för nebulisator i injektionsflaska 10 ml: Öppnad flaska är hållbar i 4 veckor om den förvaras i kylskåp. Spädningar avsedda för inhalation ska förvaras i kylskåp och användas inom 3 veckor.

Ögondroppar är efter beredning på apotek hållbara 3 veckor i kylskåp.


Lösning för nebulisator i endosbehållare 2 ml: Endosbehållarna av plast är hållbara 4 veckor i öppnat innerkuvert vid förvaring i kylskåp.

Öppnad förpackning förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

Förpackningsinformation

Lösning för nebulisator 200 mg/ml (färglös, klar)
10 x 10 milliliter injektionsflaska, 826:55, F, Övriga förskrivare: tandläkare
50 x 2 milliliter endosbehållare, tillhandahålls för närvarande ej
5 x 10 milliliter injektionsflaska (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Hitta direkt i texten
Av