Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Acetylcystein Meda

Meda

Lösning för nebulisator 200 mg/ml
(färglös, klar)

Mukusreglerande. Antidot vid paracetamolförgiftning

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Acetylcystein Meda

lösning för nebulisator 200 mg/ml
acetylcystein

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Meda
3. Hur du använder Acetylcystein Meda
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Acetylcystein Meda ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Acetylcystein Meda är och vad det används för

 

Acetylcystein Meda löser upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp.


Acetylcystein Meda används vid:

  • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

  • cystisk fibros

  • inflammation i ögat (keratokonjunktivitis sicca) med segt tårsekret

  • paracetamolförgiftning

Acetylcystein som finns i Acetylcystein Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Acetylcystein Meda

Använd inte Acetylcystein Meda

  • om du är allergisk mot acetylcystein eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Acetylcystein Meda

  • om du har astma och/eller tidigare haft kramp i luftrören.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Erfarenheten av användning under graviditet är begränsad.


Amning

Det är okänt om acetylcystein passerar över i bröstmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Acetylcystein Meda påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller att använda maskiner.


3. Hur du använder Acetylcystein Meda

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Doseringsanvisning

Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.


Observera att lukt och smak kan upplevas som speciell. Det är normalt att Acetylcystein Meda lösning för nebulisator har en speciell doft och det betyder inte att det är något fel på förpackningen.


Användaranvisning

Acetylcystein Meda lösning för nebulisator tar man oftast med en särskild inhalationsapparat (nebulisator). Även andra sätt att ta Acetylcystein Meda lösning för nebulisator kan förekomma.


Acetylcystein Meda i endosbehållare, 2 ml:

Endosbehållare

  1. Håll endosbehållaren med spetsen riktad uppåt och öppna genom att vrida av vingen (se figur).


  2. Tryck ut vätskan i nebuliseringsbehållaren.

Acetylcystein Meda i glasflaska, 10 ml: 

Avlägsna plasthatten. Stick igenom gummiförslutningen med en kanylförsedd spruta och sug upp ordinerad mängd inhalationsvätska. Tryck sedan ut vätskan i nebuliseringsbehållaren.


Rengöring:

Rengör nebulisatorn efter varje användning. För information om hur du ska rengöra nebulisatorn se nebulisatortillverkarens rekommendationer eller fråga läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast.

Om du använt för stor mängd av Acetylcystein Meda 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. 


De symtom du kan uppleva om du har använt för stor dos av Acetylcystein Meda är illamående, kräkningar, yrsel, hudutslag och kramp i luftrörens muskulatur.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kramp i luftvägarna.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): illamående, diarré, snuva, inflammation i munslemhinnan, allergisk svullnad (angioödem), hudutslag, klåda, nässelfeber.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Acetylcystein Meda ska förvaras

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Acetylcystein Meda lösning för nebulisator i glasflaska, 10 ml: Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbar i 4 veckor. Spädningar som gjorts av lösningen förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 3 veckor.


Ögondroppar som tillverkats på apotek ska förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 3 veckor.


Acetylcystein Meda lösning för nebulisator i endosbehållare: Endosbehållare i öppnat innerkuvert förvaras i kylskåp (2oC-8oC) och är då hållbara i 4 veckor.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är acetylcystein. 1 ml innehåller 200 mg.

Övriga innehållsämnen: dinatriumedetat 0,5 mg, natriumhydroxid och vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Tel. 08-630 19 00Denna bipacksedel ändrades senast 2018-09-04

Hitta direkt i texten
Av