FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Bricanyl® Turbuhaler®

AstraZeneca

Inhalationspulver 0,25 mg/dos
(En vit inhalator med blått vred och vit skyddshylsa)

Bronkdilaterande läkemedel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03AC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Bricanyl Turbuhaler

0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver
terbutalinsulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Bricanyl Turbuhaler  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Turbuhaler
3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Bricanyl Turbuhaler  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Bricanyl Turbuhaler  är och vad det används för

 

Bricanyl Turbuhaler gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.


Bricanyl Turbuhaler används vid:

 • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

 • astma

 • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

 • skador på lungblåsorna (emfysem)

 • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna.


Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär.


2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Turbuhaler

Ta inte Bricanyl Turbuhaler

 • om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Bricanyl Turbuhaler om du har någon av följande sjukdomar:

 • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

 • för låga kaliumvärden i blodet

 • diabetes (sockersjuka)

 • hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

 • grön starr med trång kammarvinkel.


Om du märker att effekten av Bricanyl Turbuhaler försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta din läkare.

Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl Turbuhaler utan att tala med läkaren.

Andra läkemedel och Bricanyl Turbuhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl Turbuhaler, t.ex.:

 • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t.ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

 • vätskedrivande läkemedel

 • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel, så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

 • läkemedel som innehåller kortison

 • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Inga kända risker vid användning av Bricanyl Turbuhaler under graviditeten. Försiktighet rekommenderas dock under första trimestem.


Amning

Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Bricanyl Turbuhaler påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Bricanyl Turbuhaler innehåller laktos

Bricanyl Turbuhaler innehåller laktos, som är en typ av socker. Om du har fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, tala då med läkaren innan du använder detta läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte problem hos personer som är laktosintoleranta.


Laktos kan innehålla små rester av mjölkprotein. Hos patienter med överkänslighet mot mjölkproteiner kan dessa små rester orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Bricanyl Turbuhaler ska användas vid behov snarare än regelbundet.


Kontakta omedelbart läkare om dina astmasymtom (hosta, andnöd, väsande andning eller trånghetskänsla i bröstet) förvärras eller om dina andningssvårigheter är av den graden att du har svårt för att tala, äta eller sova.


Du måste kontakta din läkare så snart som möjligt om du behöver högre doser av Bricanyl Turbuhaler än vanligt för att lindra dina andningsproblem. Du kan då behöva extra medicinering för att kontrollera din astma.


Om du använder Bricanyl Turbuhaler mer än två gånger i veckan för att behandla dina astmasymtom, tyder detta på dålig astmakontroll och kan öka risken för svåra astmaanfall (förvärrad astma) som kan få allvarliga komplikationer eller till och med vara livshotande. Kontakta läkare så snart som möjligt så att läkaren kan se över din astmabehandling.


Om du dagligen använder ett läkemedel mot inflammation i dina lungor, t.ex. "inhalerad kortikosteroid", är det viktigt att du fortsätter att använda det regelbundet, även om du mår bättre.


Bricanyl Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer med den inandade luften ner i luftvägarna. Det är därför viktigt att du andas in djupt och kraftigt när du tar din dos. Mängden av de verksamma ämnena i varje dos är mycket liten. Du kanske inte känner någon smak eller på annat sätt märker läkemedlet. Om du följer instruktionen sist i denna bipacksedel kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen.


Vid varje inhalation kan en del av läkemedlet fastna inuti munnen och i svalget. För att minska risken för biverkningar rekommenderas det att du sköljer munnen med vatten efter det att du har använt Bricanyl Turbuhaler, om detta är möjligt.

Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl Turbuhaler

Med tiden är det möjligt att inhalationspulver ansamlas i munstycket på Bricanyl Turbuhaler. Detta pulver kan lossna om inhalatorn tappas eller faller ner (t.ex. från ett bord). För att begränsa onödig exponering av det verksamma ämnet, bör munnen sköljas efter varje inhalation.


De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl.a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De flesta av biverkningarna som Bricanyl Turbuhaler kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Allvarliga biverkningar

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris )). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


Övriga biverkningar

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, bronkospasm (sammandragning i luftrörens muskulatur, vilket ger en väsande andning), illamående, klåda, hudutslag.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Bricanyl Turbuhaler  ska förvaras

Förvara inhalatorn med skyddshylsan på.


Används före utgångsdatum som anges på inhalatorn och förpackningen efter EXP.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

En dos (inhalation) innehåller:

 • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat 0,25 mg respektive 0,5 mg.

 • Hjälpämnet laktos


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


0,25 mg/dos: Varje inhalator innehåller 120 doser. Varje förpackning innehåller 1 inhalator (1x120 doser).

0,5 mg/dos: Varje inhalator innehåller 120 doser. Varje förpackning innehåller 1 eller 2 inhalatorer (1x120 doser eller 2x120 doser).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


Instruktioner


Att förbereda din nya Bricanyl Turbuhaler inhalator

Innan du använder din nya Bricanyl Turbuhaler inhalator för första gången behöver du förbereda den för användning enligt följande:

 • Skruva av skyddshylsan och lyft av den. Du kan höra ett rasslande ljud.

 • Håll din Bricanyl Turbuhaler inhalator upprätt med det blå vredet nedåt.

 • Vrid det blå vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid det sedan åt andra hållet så långt det går (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först).

 • Du bör höra ett klickande ljud.

 • Upprepa detta igen, vrid det blå vredet i båda riktningarna.

 • Din Bricanyl Turbuhaler inhalator är nu färdig att användas.

Hur du tar en inhalerar

Varje gång du behöver göra en inhalation, följ instruktionerna nedan.


Bild 1

 1. Skruva av skyddshylsan och lyft av den. Du kan höra ett rasslande ljud.

 2. Håll din Bricanyl Turbuhaler inhalator upprätt med det blå vredet nedåt.


 3. Håll inte i munstycket när du laddar din Bricanyl Turbuhaler. För att mata fram en dos, vrid det blå vredet åt ena hållet så långt det går. Vrid det sedan åt andra hållet så långt det går (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Din Bricanyl Turbuhaler är nu laddad och färdig att användas. Ladda endast din Bricanyl Turbuhaler när du behöver använda den.

  vrid om

 4. Håll din Bricanyl Turbuhaler borta från munnen. Andas ut lugnt (så mycket som känns bekvämt). Andas inte ut genom din Bricanyl Turbuhaler.


 5. Placera försiktigt munstycket mellan tänderna. Slut läpparna. Andas in genom munnen så djupt och kraftigtsom du kan. Tugga eller bit inte på munstycket.

  Placera munstycket mellan tänderna

 6. Ta bort Bricanyl Turbuhaler inhalatorn från munnen. Andas sedan ut försiktigt. Mängden läkemedel som inhaleras är väldigt liten. Det betyder att du kanske inte känner någon smak av det efter inhalationen. Om du har följt instruktionerna kan du vara säker på att du har inhalerat dosen och att läkemedlet nu finns i dina lungor.


 7. Om du ska ta ytterligare en dos, upprepa steg 2 till 6.


 8. Sätt tillbaka skyddshylsan ordentligt efter användning.


 9. Skölj, om möjligt, munnen med vatten efter varje doseringstillfälle, så att du får bort den medicin som eventuellt finns kvar i munnen. 

Liksom med andra inhalatorer bör vårdgivarna säkerställa att barn som ordinerats Bricanyl Turbuhaler använder rätt inhalationsteknik, såsom beskrivs ovan.


Försök inte att ta bort munstycket eftersom det sitter fast på din Turbuhaler och får inte tas bort. Munstycket kan vridas men vrid det inte i onödan. Använd inte din Turbuhaler om den har skadats eller om munstycket har lossnat från din Turbuhaler.


Hur du rengör din Turbuhaler

Torka utsidan av munstycket en gång i veckan med en torr trasa. Använd inte vatten eller vätskor.


När du ska börja använda en ny Turbuhaler

Dosindikatorn anger hur många doser som är kvar i din Turbuhaler. När den är full innehåller den 120 doser.

Dosindikatorn

 • Dosindikatorn är markerad i intervaller om 10 doser. Den visar alltså inte varje dos. När du ser en röd markering vid kanten av indikatorfönstret finns det ungefär 20 doser kvar. För de sista 10 doserna är bakgrunden till dosindikatorn röd. När "0" med röd bakgrund visas i mitten av fönstret måste du börja på en ny Bricanyl Turbuhaler inhalator.

Dosindikatorn

Obs!

 • Vredet går att vrida och "klickar" även när din Turbuhaler är tom.

 • Ljudet du hör när du skakar din Turbuhaler kommer från ett torkmedel och inte från läkemedlet. Ljudet anger därför inte hur mycket läkemedel som finns kvar i din Turbuhaler.

 • Om du av misstag laddar din Bricanyl Turbuhaler mer än en gång innan du tar din dos, kommer du fortfarande att få endast en dos. Dosindikatorn kommer dock att registrera alla laddade doser.


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-01-10

Hitta direkt i texten
Av