Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Lomir® SRO®

ÄndringsmarkeringReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Depotkapsel, hård 2,5 mg
Avregistreringsdatum: 2018-06-30 (Tillhandahålls ej) (vitgula, längd 16 mm, 5,8 mm, märkta med Sandoz logo och LOMIR SRO 2,5 mg i grått)

Kalciumantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA03
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel
 

Användarinformation

Läkare kan ordinera läkemedlet för annan användning eller med annan dosering än vad som framkommer i informationen. Följ alltid läkarens rekommendationer och anvisningarna på förpackningen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Läkemedlets namn

Lomir SRO


Läkemedelsform

Depotkapsel, hård


Läkemedlets styrka

2,5 mg och 5 mg

VAD INNEHÅLLER LÄKEMEDLET?

Verksamt ämne: Isradipin

Övriga ämnen: Cetylpalmitat, magnesiumstearat, gelatin, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, vattenfri kolloidal kiseldioxid, gelatin, shellack, titandioxid (färgämne E171), järnoxid (färgämne E172).

HUR VERKAR LÄKEMEDLET?

Lomir SRO utvidgar blodkärlen i t ex skelettmuskulaturen vilket leder till sänkt blodtryck utan att påverka hjärtats arbete.

Information lämnas av

Innehavare av försäljningstillstånd: Novartis Sverige AB, Box 1150, 183 11 Täby,
tel 08-732 32 00

VAD ANVÄNDS LÄKEMEDLET FÖR?

Behandling av högt blodtryck.

NÄR SKA INTE LÄKEMEDLET ANVÄNDAS?

Vid obehandlad hjärtsvikt.
Medicinsk chock betingad av hjärtsjukdom.
Kärlkramp (instabil angina pectoris).
Under det akuta förloppet av en hjärtinfarkt eller upp till en månad efter hjärtinfarkt.
Vid överkänslighet (allergi) mot isradipin (det aktiva innehållsämnet), andra läkemedel av samma typ, eller något av övriga innehållsämnen.

ATT TÄNKA PÅ INNAN OCH NÄR LÄKEMEDLET ANVÄNDS

De som har följande sjukdomar bör rådgöra med läkaren innan behandling med Lomir SRO påbörjas: förträngning av stora kroppspulsådern, hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt och vid nedsatt leverfunktion.

Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Lomir SRO under graviditet.

Amning

Okänt om Lomir SRO går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkaren före regelbunden användning under amning.

Trafikvarning

Eftersom läkemedel av samma typ som Lomir SRO kan ge en lätt yrsel, särskilt i början av behandlingen, bör Du iaktta försiktighet vid bilkörning och vid användande av maskiner.

Vad skall du undvika när du använder detta läkemedel?

Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering. Kombination med läkemedel sim innehåller rifampicin karbamazepin, fenobarbital och fenytoin bör undvikas. Samtidig användning av läkemedel som innehåller cimetidin kan kräva anpassning av dosen.
Lomir bör användas med försiktighet i kombination med vissa antibiotika (s k makrolidantibiotika), vissa läkemedel mot virusinfektioner, vissa svampdödande läkemedel och propranolol.

Drick inte grapefruktjuice när du använder Lomir SRO. Grapefruktjuice kan förändra mängden Lomir SRO i blodet till en nivå som kan vara skadlig.

HUR SKA DU ANVÄNDA LÄKEMEDLET?

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för Dig. Vanlig dos för vuxna: En kapsel Lomir SRO dagligen (2,5 mg eller 5 mg).

Kapslarna skall sväljas hela tillsammans med vätska, och tas i samband med måltid.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om Du har fått för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

VILKA BIVERKNINGAR KAN LÄKEMEDLET GE?

Biverkningarna är oftast övergående och beroende på dosens storlek. Ändra dock aldrig själv den dos som föreskrivits.

Mycket vanliga (uppkommer hos fler än 1 av 10): Ansiktsrodnad med värmekänsla, perifera ödem, huvudvärk.

Vanliga (uppkommer hos fler än 1 av 100): Yrsel, trötthet, hjärtklappning, ökad hjärtverksamhet, sjukdomskänsla, andnöd, utslag, symtom från magtrakten, onormalt riklig urinutsöndring..

Mindre vanliga (uppkommer hos färre än 1 av 100): Förvärrad kärlkramp i hjärtat (angina pectoris), lågt blodtryck, illamående, förstoppning, sömnrubbning, viktökning.

Sällsynta (uppkommer hos färre än 1 av 1000): Extra hjärtslag, hudklåda, höjd blodsockerhalt, ledvärk, muskelsmärta.

Mycket sällsynta (uppkommer hos färre än 1 av 10000): Kraftlöshet, minskat antal blodplättar i blodet, minskat antal vita blodkroppar i blodet, blodbrist, rubbning i hjärtrytmen, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtflimmer, kräkningar, tillväxt av tandkött, allergiska hudreaktioner, svettningar, anafylaktisk reaktion, hudsvullnad speciellt i ansiktet och kring fingerleder, enstaka fall av ljusallergi, förhöjda levervärden, leverinflammation, hosta, aptitlöshet, anorexi, ryggsmärta, muskelkramp, ledsmärta, depression, minskad känslighet för retning av sinnesorganen, myrkrypningar, oro, dåsighet, nervositet, synstörningar, dimsyn, svårighet att få erektion, övergående förstoring av bröstkörtlarna och omgivande vävnader hos män.


Andra biverkningar som rapporterats i sällsynta fall vid behandling med läkemedel av samma typ som Lomir är nässelutslag och förvirring.


Följande biverkningar har rapporterats efter godkännandet av detta läkemedel: stroke, svimning på grund av plötsligt blodtrycksfall, attacker av övergående stroke-symtom, letargi (ihållande medvetslöshet eller dvala), muntorrhet, förstoppning, diarré, bröstsmärta.


Om du får svullnad av bl a ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, med andnöd och sväljsvårigheter, sluta ta Lomir SRO och kontakta omedelbart läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

FÖRVARING OCH HÅLLBARHET

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Senaste revision. 2008-05-05

Hitta direkt i texten
Av