FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Imdur®

Navamedic

Depottablett 60 mg
(gula, ovala med skåra, märkta A/ID, 7×13 mm)

Kärlvidgande medel för hjärtsjukdomar, organiska nitrater

Aktiv substans:
ATC-kod: C01DA14
Läkemedel från Navamedic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
För Imdur® Depottablett 60 mg finns information om restanmälan hos Läkemedelsverket. Dispens är beviljad. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Kalenderförpackning 98 styck (vnr 102871)
Dispens:
Dispens beviljad för försäljning av utländsk förpackning avsedd för den norska marknaden. Dispensen gäller längst till och med 2024-05-31. Länk till sammanfattning av dispensbeslut: https://docetp.mpa.se/LMF/Imdur , blister, 98 tabletter (kalenderförpackning), sammanfattning av beslut, giltigt t.o.m. 2024-05-31_09001bee83ae8375.pdf Uppdatering 2024-01-23: Observera att dispensförpackningarna har tagit slut och inte längre går att beställa. Företaget har inte möjlighet att ansöka om dispens för fler utländska förpackningar.
Utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Alternativ förpackning.
Alternativ styrka:
30 mg och 120 mg
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne.
Licens:
Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel som innehåller isosorbidmononitrat med läkemedelsform som administreras oralt när generell licens finns beviljad: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/tillstand-for-utlamnande-vid-generell-licens Förskrivare kan vända sig till apotek för information om tillgång på läkemedel från annat land. Se även: www.lakemedelsverket.se/licens
Startdatum: 2023-11-13
Prognos för slutdatum: 2024-05-01
Burk 100 styck (vnr 143834)
Utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Alternativ förpackning.
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne.
Licens:
Läkemedelsverket har fattat beslut som tillåter apotek att expediera recept på licensläkemedel som innehåller isosorbidmononitrat med läkemedelsform oral administration när generell licens finns beviljad: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/forskrivning/tillstand-for-utlamnande-vid-generell-licens Förskrivare kan vända sig till apotek för information om tillgång på läkemedel från annat land. Se även: www.lakemedelsverket.se/licens
Startdatum: 2023-08-28
Prognos för slutdatum: 2024-07-01
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Imdur

30 mg, 60 mg, 120 mg depottabletter
isosorbidmononitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Imdur  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Imdur
3. Hur du använder Imdur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Imdur  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Imdur  är och vad det används för

 

Imdur verkar genom att vidga blodkärlen och underlättar därigenom hjärtats arbete vid kärlkramp i hjärtat.


Imdur används som förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris).


Isosorbidmononitrat som finns i Imdur kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Imdur

Använd inte Imdur

 • om du är allergisk mot isosorbidmononitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • vid chock

  • vid lågt blodtryck

  • vid sjukdom i hjärtmuskulaturen (konstriktiv kardiomyopati)

  • vid vissa sjukdomar i hjärtsäcken (konstriktiv perikardit, perikardell tamponad)

  • samtidigt med fosfodiesteras typ 5 hämmare, som till exempel Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) och Levitra (vardenafil)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Imdur om du har någon av följande sjukdomar:

 • hjärnskada

 • hjärtsjukdom

 • nedsatt syrgashalt i blodet (hypoxemi)

 • blodbrist (anemi)

 • nedsatt sköldkörtelfunktion (hypotyreoidism)

Andra läkemedel och Imdur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Imdur.

När du behandlas med Imdur får du inte använda fosfodiesteras typ 5 hämmare, som till exempel Viagra (sildenafil), Cialis (tadalafil) och Levitra (vardenafil), som används mot impotens (erektil dysfunktion).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet är begränsad.


Amning

Man vet inte om isosorbidmononitrat passerar över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Imdur kan försämra reaktionsförmågan, då yrsel kan förekomma när du tar läkemedlet, vilket du bör tänka på vid t ex bilkörning eller användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Imdur

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig. Rekommenderad dos är 60 mg 1 gång dagligen.


Tabletterna för de lägre styrkorna, 30 mg och 60 mg, är delbara. Hel eller delad tablett får inte tuggas eller krossas och ska sväljas med minst 1/2 glas vätska.

Innehållet i Imdur tabletten är omgivet av ett skal, som kan passera opåverkat genom tarmen. Tabletten kan alltså se helt intakt ut, medan det verksamma ämnet lösts ut under vägen genom magtarmkanalen.

Om du använt för stor mängd av Imdur  

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Imdur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk (huvudvärken försvinner efter någon veckas behandling)

 • lågt blodtryck som kan ge yrsel och illamående

 • ökad puls.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • kräkningar

 • diarré.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • svimningsanfall

 • hudutslag

 • klåda.


Enstaka fall av muskelvärk (myalgi) har rapporterats.

5. Hur Imdur  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Exp”.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 depottablett innehåller:

 • Den aktiva substansen är: isosorbidmononitrat 30 mg, 60 mg respektive 120 mg.

 • Övriga innehållsämnen är: magnesiumstearat, kiseldioxid, paraffin, hypromellos, hydroxipropylcellulosa, natriumaluminiumsilikat, makrogol, färgämne (titandioxid E171), färgämne (järnoxid E172); endast i 30 mg och 60 mg depottabletter.


Övriga innehållsämnen finns med för att depottabletten ska gå att tillverka.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Depottabletter 30 mg: rosa, ovala med skåra, märkta A/II.

Depottabletter 60 mg: ljust gula, ovala med skåra, märkta A/ID.

Depottabletter 120 mg: vita, ovala, märkta A/IF.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

TopRidge Pharma (Ireland) Limited, 6-9 Trinity Street, Dublin 2, Irland.


Tillverkare

Laboratorios Alcalá Farma, S.L. Avenida de Madrid, 82, Alcalá de Henares, Madrid, 28802, Spanien.


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-08-01

Hitta direkt i texten
Av