Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Albumin Behring

CSL Behring

Infusionsvätska, lösning 50 g/l
Avregistreringsdatum: 2020-06-18 (Tillhandahålls ej) (Klar och lätt trögflytande lösning; nästan färglös, gul, bärnstensfärgad eller grön.)

Plasmavolymökare

Aktiv substans:
ATC-kod: B05AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Albumin Behring

50 g/l infusionsvätska, lösning
humant albumin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Albumin Behring  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du får Albumin Behring
3. Hur du får Albumin Behring
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Albumin Behring  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Albumin Behring  är och vad det används för

 

Vad Albumin Behring är

Albumin Behring är ett plasmasubstitut (ersätter blodplasma).


Hur Albumin Behring verkar

Albumin stabiliserar den cirkulerande blodvolymen. Det är en bärare av hormoner, enzymer, läkemedel och giftiga ämnen i blodet. Proteinet albumin i Albumin Behring utvinns från mänsklig blodplasma. Därför fungerar albuminet precis som om det var ditt eget protein.


Vad Albumin Behring används för

Denna produkt används för att återställa och stabilisera den cirkulerande blodvolymen. Vanligtvis används det i akuta situationer, när blodvolymen är kristiskt låg. Det kan vara fallet exempelvis:


 • på grund av stora blodförluster efter en skada eller

 • på grund av stora brännsår

Valet att använda Albumin Behring kommer att tas av din läkare. Det beror på ditt sjukdomstillstånd.


2. Vad du behöver veta innan du får Albumin Behring

 

Läs det här avsnittet noga. Du och din läkare bör ta del av denna information innan du får Albumin Behring.


Använd inte Albumin Behring

 • om du är allergisk mot humant albumin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Albumin Behring.


Vilka omständigheter ökar risken för att få biverkningar?


Läkare eller sjuksköterska kommer att ta särskild hänsyn till om en onormal ökning av blodvolymen (hypervolemi) eller utspädning av blodet (hemodilution) kan vara farligt för dig. Exempel på sådana tillstånd är:


 • hjärtsvikt som kräver behandling med mediciner (icke-kompenserad hjärtsvikt)

 • högt bloddtryck (hypertension)

 • vidgade blodådror i matstrupen (esofagusvaricier)

 • onormal ansamling av vätska i lungorna (lungödem)

 • tendens till blödningar

 • allvarlig minskning av antalet röda blodkroppar (uttalad anemi)

 • allvarlig minskning i urinutsöndringen på grund av njursjukdom eller problem med urinavflöde (renal och postrenal anuri)

→ Tala om för läkare eller sjuksköterska innan behandling om minst ett av dessa tillstånd rör dig.


När kan det vara aktuellt att stoppa infusionen?

 • Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) kan inträffa och kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga nog för att orsaka chock (se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).


→ Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du upptäcker några sådana reaktioner under infusion av detta läkemedel. Han eller hon kommer besluta att stoppa infusionen helt och påbörja lämplig behandling.


 • En onormal ökning av blodvolym (hypervolemi) kan uppträda om dosering och infusionshastighet inte justeras i tillräcklig mån enligt ditt tillstånd. Detta kan leda till en överbelastning av hjärtat och cirkulationen (kardiovaskulär överbelastning). Första tecknen på sådan överbelastning är huvudvärk, andningssvårigheter eller stockning i halsvenen (halsvenstas).


→ Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du upptäcker sådana tecken. Han eller hon kommer att stoppa infusionen och bevaka din cirkulation på lämpligt sätt.


Information om säkerhet med avseende på infektioner

När läkemedel framställs ur humant blod eller plasma vidtas speciella åtgärder för att förhindra att infektioner överförs till patienter. Detta inkluderar:

 • ett noggrant urval av blod- och plasmagivare för att säkerställa att personer med risk för att vara smittbärare utesluts,

 • test av enskilda donationer och plasmapooler för tecken på virus/infektion,

 • särskilda steg i hanteringen av blod och plasma som kan inaktivera eller avskilja eventuella virus.

Trots detta kan risken för överföring av infektion inte helt uteslutas när läkemedel framställda ur humant blod eller plasma ges. Detta gäller även okända eller nya virus och andra typer av infektioner. Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt Europeiska farmakopéns krav och enligt etablerade processer.


Det rekommenderas bestämt att namn och satsnummer på produkten noteras av sjukvårdspersonalen var gång du ges Albumin Behring för att ha en förteckning över använda satser.

Andra läkemedel och Albumin Behring

Ingen specifik interaktion (växelvis påverkan) mellan Albumin Behring och andra läkemedel är känd.


→Tala ändå om för läkare eller sjukvårdspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjukvårdspersonal innan du använder detta läkemedel. Din läkare kommer att bestämma om du kan få Albumin Behring under din graviditet eller under tiden du ammar.


Användning av Albumin Behring hos gravida eller ammande kvinnor har inte studerats specifikt. Läkemedel som innehåller humant albumin har emellertid använts hos gravida eller ammande kvinnor. Erfarenheten visar att inga skadliga effekter är att förvänta varken under graviditeten eller på fostret eller det nyfödda barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner har observerats med Albumin Behring.

Albumin Behring innehåller natrium

Albumin Behring 50 g/l innehåller 155 mmol natrium per liter. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du får Albumin Behring

Albumin Behring ges till dig av läkare eller sjuksköterska.

Det ska endast ges som en infusion i en ven (intravenös infusion).

Läkaren bestämmer hur mycket Albumin Behring du ska ges. Mängden och infusionshastigheten beror på dina individuella behov.

Läkare eller sjuksköterska kommer regelbundet att övervaka viktiga mätningar för blodet som:


 • ditt blodtryck

 • din puls

 • din urinmängd

 • dina blodtester

Dessa värden kontrolleras för att bestämma rätt dos och infusionshastighet.

Om du fått för stor mängd Albumin Behring

Detta läkemedel ges endast under medicinsk övervakning. Därför är det osannolikt att en överdosering sker. En onormal ökning av blodvolymen (hypervolemi) kan inträffa om doseringen och infusionshastigheten är för hög. Detta kan leda till en överbelastning av hjärtat och cirkulationen (kardiovaskulär överbelastning).

De första tecknen på en sådan överbelastning inkluderar:


 • huvudvärk

 • andningssvårigheter

 • stockning i halsvenen (halsvenstas)


  →Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du märker sådana symtom.

Läkare eller sjuksköterska kan också upptäcka tecken som:

 • ökat blodtryck

 • ökat centralt ventryck

 • en onormal ansamling av vätska i lungorna (lungödem)

Vid alla sådana situationer kommer han eller hon att avbryta infusionen och övervaka din blodcirkulation.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Sådana biverkningar kan uppträda även om du har fått humant albumin tidigare utan att få biverkningar.


Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) kan inträffa i mycket sällsynta fall och kan i enstaka fall vara allvarliga nog för att orsaka chock.

Symtom på en överkänslighetsreaktion eller en allergiska/anafylaktisk reaktion, kan inkludera något eller flera av följande:

 • utslag

 • klåda

 • nässelfeber (urtikaria)

 • svårighet att andas

 • lågt blodtryck

→ Tala omedelbart om för läkare eller sjuksköterska om du noterar sådana reaktioner under infusionen med detta läkemedel. Han eller hon kommer att stoppa infusionen och påbörja lämplig behandling.


Följande biverkningar har rapporterats i mycket sällsynta fall (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter):

 • frossbrytningar

 • feber

 • rodnad

 • huvudvärk

 • olustkänslor

 • illamående

 • kräkningar

 • högt blodtryck

 • snabba hjärtslag

 • långsamma hjärtslag

Milda reaktioner försvinner vanligtvis efter det att infusionshastigheten minskats eller infusionen avbrutits.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Albumin Behring  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och infusionflaskans etikett efter "EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas.

Förvara infusionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


När flaskan öppnats ska innehållet användas omedelbart.

Använd inte detta läkemedel om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är humant albumin. 100 ml lösning innehåller totalt 5 g protein, av vilket minst 96 % är humant albumin.

 • Övriga innehållsämnen och elektrolytinnehåll är natriumjoner 155 mmol/l, kaprylat 4 mmol/l, N-acetyltryptofant 4 mmol/l, kloridjoner max 150 mmol/l, saltsyra eller natriumhydroxid (pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Albumin Behring är en infusionsvätska, lösning i en infusionsflaska av ofärgat glas. Lösningen är klar och något trögflytande. Den är nästan färglös, gul, bärnstensfärgad eller grön.


Förpackningsstorlek:

En infusionsflaska per förpackning, innehållande 12,5 g/250 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

CSL Behring GmbH

Emil-von-Behring-Strasse 76

D-35041 Marburg

Tyskland


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan lämnas av ombudet för innehavaren för godkännande för försäljning:

CSL Behring AB

Box 712

182 17 Danderyd

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-16

Hitta direkt i texten
Av