FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fucithalmic®

Amdipharm

Ögonsalva 1 %
(Viskös vit till off-white vattnig salva)

Medel vid ögonsjukdomar, antibiotika

ATC-kod: S01AA13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Amdipharm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Fucithalmic

1% ögonsalva
fusidinsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fucithalmic är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fucithalmic
3. Hur du använder Fucithalmic
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fucithalmic ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fucithalmic är och vad det används för

 

Fusidinsyra är ett antibiotikum med bakteriedödande effekt.

Fucithalmic används vid akut bindhinneinfektion orsakad av stafylokocker.


Fusidinsyra som finns i Fucithalmic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Fucithalmic

Använd inte Fucithalmic

 • om du är allergisk mot fusidinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Fucithalmic.


Det är viktigt att du endast använder detta läkemedel enligt läkarens ordination. Felaktig användning ökar risken för antibiotikaresistens, vilket kan leda till att läkemedlet blir mindre effektivt.


Använd inte kontaktlinser medan du behandlas med detta läkemedel. Fucithalmic innehåller mikrokristaller som kan repa kontaktlinsen eller hornhinnan om kontaktlinser används. Kontaktlinser kan användas igen efter avslutad behandling.

Andra läkemedel och Fucithalmic

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Fucithalmic kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner 

Fucithalmic har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Fucithalmic kan dock ge tillfällig dimsyn efter användning. Vänta tills du återfått normal syn innan du kör bil eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fucithalmic innehåller bensalkoniumklorid

Detta läkemedel innehåller 0,11 mg bensalkoniumklorid per gram ögonsalva.


Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Kontaktlinser ska inte användas under behandling med Fucithalmic, se avsnitt ”Varningar och försiktighet”.


Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.


3. Hur du använder Fucithalmic

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

Rekommenderad dos är en droppe två gånger dagligen.

Behandlingen bör fortsätta i två dagar efter det att symtomen har försvunnit för att undvika återkommande infektion.


Fucithalmic ögonsalva är tjockflytande, men i kombination med tårvätskan blir salvan helt klar och tunnflytande.


Bruksanvisning

Tvätta alltid dina händer innan du använder Fucithalmic.

 1. Ta bort locket från tuben. Använd inte tuben om locket är skadat.

 2. Stå eller sitt bekvämt och luta huvudet bakåt. Håll tuben ovanför ögat.

 3. Dra försiktigt ner det undre ögonlocket och tryck ut en droppe från tuben ned i det undre ögonlocket, enligt bilden.

 4. Undvik att vidröra ögat eller någon annan yta med tubens spets. Det kan förorena tubens innehåll.

 5. Sätt tillbaka locket på tuben efter användning.

Tryck ut en droppe från tuben ned i det undre ögonlocket

Användning för barn

Om detta läkemedel ska användas till ett barn kan det vara lättare att ge ögonsalvan när barnet ligger ner

Om du har använt för stor mängd av Fucithalmic

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Fucithalmic

Om du glömmer att använda din medicin, använd den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för din nästa dos, ta inte den missade dosen utan fortsätt använda den enligt ditt vanliga schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Fucithalmic

Följ läkarens råd angående behandlingens längd. Avbryt inte behandlingen utan att först rådfråga din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Fucithalmic och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

 • Feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (allergisk reaktion) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

 • Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (angioödem) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • dimsyn (övergående)

 • smärta på appliceringsstället (inklusive brännande och stickande känsla i och kring ögat)

 • klåda i och kring ögat

 • irritation/obehagskänsla i och kring ögat

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • svullnad kring ögonen (ödem)

 • rinnande ögon

 • hudutslag

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • försämring av bindhinneinflammation

 • nässelutslag


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fucithalmic ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP/Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Öppnad tub ska användas inom 4 veckor.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: fusidinsyrahemihydrat motsvarande fusidinsyra 10 mg/g.

 • Övriga innehållsämnen är: bensalkoniumklorid, karbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Viskös vit till off-white vattnig salva.


Tub med 5 g

Innehavare av godkännande för försäljning

Amdipharm Limited

Temple Chambers

3 Burlington Road

Dublin 4

Irland


Tillverkare

LEO Laboratories Ltd

Dublin

Irland


Cenexi HSC

2 Rue Louis Pasteur

Herouville St Clair, 14200

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-05-10

Hitta direkt i texten
Av