Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Kloramfenikol Trimb

Trimb Healthcare

Ögondroppar, lösning i endosbehållare 5 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-12-31 (Tillhandahålls ej) (Klar, färglös lösning)

Medel vid ögonsjukdomar, antibiotika

Aktiv substans:
ATC-kod: S01AA01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Kloramfenikol Trimb

5 mg/ml (0,5%) ögondroppar, lösning
kloramfenikol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kloramfenikol Trimb är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Kloramfenikol Trimb
3. Hur du använder Kloramfenikol Trimb
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kloramfenikol Trimb ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kloramfenikol Trimb är och vad det används för

 

Kloramfenikol Trimb är ett antibiotikum som är verksamt mot många olika bakterier.

Kloramfenikol Trimb används för bakteriella infektioner i ögats bindhinna, hornhinna och ögonlock.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kloramfenikol Trimb

Använd inte Kloramfenikol Trimb

  • -Om du är allergisk mot kloramfenikol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Andra läkemedel och Kloramfenikol Trimb

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Det är inte fullständigt klarlagt om fostret påverkas av kloramfenikol givet i ögat. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Kloramfenikol Trimb under graviditet.


Då det inte är fullständigt klarlagt om barnet påverkas bör amningen avbrytas vid behandling med Kloramfenikol Trimb.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. Hur du använder Kloramfenikol Trimb

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Rekommenderad dos för vuxna är 1 droppe var 3:e timme eller oftare under de första 2-3 dagarna, därefter var 4:e till var 6:e timme. För att förhindra att infektionen återkommer bör behandlingen pågå ytterligare två dygn efter det att symtomen försvunnit.

endospipett

Bruksanvisning

1. Öppna kuvertet vid streckmarkeringen och drag loss en endosbehållare.

2. Stäng kuvertet genom att vika kanten.

3. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten.

4. Öppna endosbehållaren genom att vrida av vingen (se bild).

5. Droppa 1 droppe i ögat/ögonen och kasta sen endosbehållaren även om den inte är tom. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Ta alltid en ny endosbehållare vid varje doseringstillfälle. För att göra det lättare att droppa ögondropparna i ögat kan man använda ett droppstöd som finns på apoteket.

Om du använt för stor mängd av Kloramfenikol Trimb 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Under behandlingen kan det utvecklas infektioner som är motståndskraftiga mot kloramfenikol. Allergiska reaktioner kan också förekomma. I sådana fall skall, efter kontakt med läkare, behandlingen avbrytas.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Synnervsinflammation, nedsatt nervfunktion.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kloramfenikol Trimb ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Kloramfenikol Trimb är ljus- och temperaturkänsligt. Oöppnad förpackning ska förvaras vid 2 ºC - 8 ºC (i kylskåp). Under förbrukningstiden ska endosbehållarna förvaras i återförslutet innerkuvert och detta kan förvaras i rumstemperatur (högst 25 °C). Endosbehållare i öppnat innerkuvert bör förbrukas inom en månad.


Oöppnad förpackning används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är kloramfenikol

  • Övriga innehållsämnen är natriumborat, borsyra, hypromellos och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Klar lättflytande lösning i endosbehållare.

Förpackning: 30 st (3×10 st)

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Östermalmsgatan 19

114 26 Stockholm

Tel: 0920 24 03 30

E-post: medical@trimb.se


Tillverkare:

CCS Healthcare AB

781 10 Borlänge


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-06-01

Övrigt

Kloramfenikol Trimb kan även användas för veterinärt bruk till hund och katt med bakteriella infektioner i ögats bindhinna, hornhinna och ögonlock.

Kloramfenikol Trimb får inte användas till livsmedelsproducerande djur.

Dosering för djur: 1-2 droppar var 3:e timme eller oftare om det behövs. För att förhindra att infektionen återkommer bör behandlingen pågå ytterligare två dygn efter det att symtomen försvunnit. Endosbehållaren öppnas genom att vingen vrids av. Innehållet i en endosbehållare räcker till båda ögonen. Efter användning kastas endosbehållaren, även om den inte är tom. Vid varje nytt doseringstillfälle tas en ny endosbehållare.

Hitta direkt i texten
Av