Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Dimetikon Meda

Meda

Kapsel, mjuk 100 mg
(gulaktig, genomskinlig, oval, gelatinkapsel, ca 8,5×6 mm)

Medel vid ökad gasansamling i mag-tarmkanalen

Aktiv substans:
ATC-kod: A03AX13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Dimetikon Meda kapsel, mjuk 100 mg och 200 mg

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-01-03.

Indikationer

Symtomatisk behandling av meteorism.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Ileus, obstruktiva gastrointestinala störningar.

Känd eller misstänkt tarmperforation och obstruktion.

Dosering

1-2 kapslar à 100 mg eller 1 kapsel à 200 mg 3-4 gånger dagligen.

Kapslarna bör sväljas hela.

Interaktioner

Interaktionsstudier har ej utförts.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Biverkningar

Inom systemorganklasserna listas biverkningar under rubriker med frekvens med hjälp av följande kategorier:

Mycket vanlig (≥1 /10)

Vanliga (≥1 /100 till <1/10)

Mindre vanliga (≥1 /1000 till <1/100)

Sällsynta (≥1 /10 000 till <1 /1000)

Mycket sällsynta (<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Immunsystemet:

Ingen känd frekvens: Överkänslighetsreaktioner


Magtarmkanalen:

Ingen känd frekvens: Gastrointestinala störningar som illamående, flatulens


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet. Absorberas ej.

Farmakodynamik

Dimetikon (dimetylpolysiloxan) är en ytaktiv substans som är kemiskt och fysikaliskt stabil. Dimetikon bryter ned det skum som bildas i mag-tarmkanalen på grund av ökad gasbildning eller minskad gasabsorption. Effekten utövas på rent fysikalisk väg. Ytspänningen förändras beroende på en minskning av adhesionskrafterna. Substansen verkar lokalt i mag-tarmkanalen och absorberas inte. Full effekt uppnås efter ett par dygns behandling.

Eventuell inverkan på absorptionen av andra läkemedel har inte undersökts.

Farmakokinetik

Dimetikon absorberas ej.

Innehåll

1 kapsel innehåller: 100 mg Antifoam M, vilket motsvarar 94 mg dimetikon och 6 mg kolloidal kiseldioxid respektive 200 mg Antifoam M, vilket motsvarar 188 mg dimetikon och 12 mg kolloidal kiseldioxid, gelatin, glycerol (85%), sorbitol, natriumetylparahydroxibensoat (E 215) natriumpropylparahydroxibensoat (E 217).

Förpackningsinformation

Kapsel, mjuk 100 mg (gulaktig, genomskinlig, oval, gelatinkapsel, ca 8,5×6 mm)
100 styck burk, receptfri, 62:32, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 styck burk, receptfri, 103:96, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
25 styck burk, receptfri, tillhandahålls ej
50 styck burk, receptfri, tillhandahålls ej
Kapsel, mjuk 200 mg (gulaktig, genomskinlig, oval, gelatinkapsel, ca 10,5×7 mm)
49 x 1 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck burk, receptfri, 91:10, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 styck burk, receptfri, 157:41, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
25 styck burk, receptfri, tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av