Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hiprex®

Meda

Oralt pulver i dospåse 1 g
(citronsmak)

Urinvägsantiseptikum

Aktiv substans:
ATC-kod: J01XX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Hiprex

1 g tablett. 1 g oralt pulver i dospåse.
metenaminhippurat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hiprex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Hiprex
3. Hur du tar Hiprex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hiprex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hiprex är och vad det används för

 

Hiprex är ett urinvägsantiseptikum som förhindrar återfall hos personer med benägenhet för återkommande urinvägsinfektioner.


Hiprex används också i samband med undersökningar och behandlingar av urinvägarna för att minska infektionsrisken.


Hiprex ges även till personer som bär urinvägskateter under lång tid.


Metenaminhippurat som finns i Hiprex kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Hiprex

Ta inte Hiprex:

 • om du är allergisk mot metenaminhippurat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har nedsatt njurfunktion, är kraftigt uttorkad eller har gikt.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Hiprex:

 • om du har akut infektion i njurarna,

 • om du har nedsatt leverfunktion,

 • om du har så kallad medabolisk acidos (hög mängd sura ämnen i kroppen).

Andra läkemedel och Hiprex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

 • läkemedel eller andra substanser som gör din urin mer basiskt, då det kan minska effekten av Hiprex, t.ex. vissa läkemedel som används mot halsbränna,

 • läkemedel som tillhör läkemedelsgruppen sulfonamider, även kallade ”sulfa”, då det kan öka risken för att få kristaller i urinen (så kallad kristalluri).

 • om du ska lämna urinprov, metenamin kan visa felaktigt resultat för vissa ämnen t.ex. steroider, berätta därför för sjukvårdspersonalen att du använder Hiprex.

Hiprex med mat och dryck

Ingen känd påverkan.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats. Tala med din läkare om du kan ta Hiprex under graviditeten.


Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk under amning.


Data saknas vad gäller fertilitet och Hiprex hos människa.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan.


3. Hur du tar Hiprex

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering

Dosen ska bestämmas individuellt av läkare.


Rekommenderad dos för vuxna är

Tabletter: 1 tablett 2-3 gånger dagligen
Oralt pulver: 1 dospåse 2-3 gånger dagligen


Rekommenderad dos för barn 6-12 år är

Tabletter: ½ tablett 2 gånger dagligen


Rekommenderad dos för barn över 12 år är

Tabletter: 1 tablett 2 gånger dagligen

Oralt pulver: 1 dospåse 2 gånger dagligen


Oralt pulver rörs ut i ett glas vatten.

Om du använt för stor mängd av Hiprex 

De vanligaste symptomen är illamående, kräkningar och eventuellt blod i urinen, yrsel och tinnitus. Drick i så fall rikligt med vatten. Om du fått i dig för stor mängd eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Hiprex

Fortsätt med behandlingen enligt läkarens ordination, ta din normala dos vid nästa doseringstillfälle. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående, kräkningar, hudutslag, irritation i urinblåsan.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blod i urinen


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Hiprex ska förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


Hiprex 1 g tablett

 • Den aktiva substansen är metenaminhippurat 1 gram per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är kolloidal kiseldioxid, povidon samt magnesiumstearat.

Hiprex 1 g oralt pulver i dospåse

 • Den aktiva substansen är metenaminhippurat 1 gram per dospåse.

 • Övriga innehållsämnen är sackarinnatrium och smakämne (citron).

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

tel: 08-630 19 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-06-05

Hitta direkt i texten
Av