FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pevaryl®

Trimb Healthcare

Puder 1 %
(vitt puder, lätt parfymerat)

Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AC03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Pevaryl® kräm 1 %; puder 1 %

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-12-07.

Indikationer

Tinea (dermatomykoser orsakade av Trichophyton-, Epidermophyton- och Microsporumarter), kutan candidiasis, pityriasis versicolor.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

För lokal behandling av huden.


Vuxna och barn över 10 år:

Pevaryl kräm appliceras på det angripna hudområdet morgon och kväll.

Krämen masseras försiktigt in med ett finger.

Vid fotsvamp tvättas och torkas fötterna väl före behandling.

Behandlingen bör pågå ytterligare 2 veckor sedan symtomen försvunnit.

Vid infektioner på händerna rekommenderas behandling efter varje handtvätt.

Skall ej användas för egenvård av barn under 10 år.

Pevaryl kräm lämpar sig för behandling av samtliga dermatomykoser oavsett typ eller lokalisation.

Varningar och försiktighet

Endast för utvärtes bruk. Pevaryl kräm ska inte användas i ögon eller mun. Speciell försiktighet skall iakttagas vid behandling nära ögonen. Pevaryl kräm innehåller bensoesyra som kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).


Pevaryl kräm innehåller butylhydroxianisol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor. Bensoesyra kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder).

Om tecken på irritation eller överkänslighet uppkommer bör behandlingen avbrytas.

Interaktioner

Ekonazol är en känd hämmare av CYP3A4/2C9. Trots begränsad systemisk tillgänglighet efter kutan applikation kan kliniskt relevanta interaktioner uppstå och har rapporterats hos patienter som tagit orala antikoagulantia som t.ex. warfarin och acenokumarol. Hos dessa patienter ska försiktighet iakttagas och den koagulerande effekten (INR) monitoreras mer frekvent. Dosjustering av orala antikoagulantia kan behövas både under och efter avslutad behandling med ekonazol.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:3.

I djurstudier har ekonazolnitrat inte visat några teratogena effekter men visades vara fostertoxiskt i gnagare när mödrarna fick subkutana doser på 20 mg/kg/dygn respektive orala doser på 10 mg/kg/dygn. Relevansen av dessa fynd för människa är inte känd. Den systemiska absorptionen av ekonazol är låg (< 10%) efter lokal applikation på oskadad hud hos människa. Det finns inga adekvata och välkontrollerade studier av biverkningar efter användning av Pevaryl kräm hos gravida kvinnor och inga andra relevanta epidemiologiska data finns tillgängliga. På grund av systemisk absorption ska Pevaryl kräm endast användas under första trimestern av graviditeten efter läkares inrådan. Pevaryl kräm kan användas under andra och tredje trimestern om den potentiella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Efter oral administrering av ekonazolnitrat till lakterande råttor utsöndrades ekonazolnitrat och/eller metaboliter i mjölk och kunde återfinnas i diande ungar. Det är inte känt om kutan administrering av Pevaryl kräm kan resultera i tillräcklig systemisk absorption av ekonazol för att producera detekterbara mängder i bröstmjölk hos människa. Försiktighet bör iakttagas när Pevaryl kräm används av ammande mödrar.

Trafik

Inga effekter har observerats.

Biverkningar

Data från kliniska prövningar

Säkerheten för ekonazolnitrat kräm (1%) och ekonazolnitrat emulsion (1%) utvärderades hos 470 personer som deltog i 12 kliniska prövningar och som erhöll minst en administrering av en av dessa formuleringar. Baserat på säkerhetsdata från dessa prövningar var de vanligast rapporterade (≥1% incidens) biverkningarna (med % incidens): pruritus (1,3%), sveda (1,3%) och smärta (1,1%). Tabellen nedan visar biverkningar (inklusive de ovan nämnda) som har rapporterats vid användning av Pevaryl dermatologiska formuleringar i kliniska prövningar och vid uppföljning efter lansering.

Följande frekvenskategorier används: Mycket vanliga (≥1/10), Vanliga (≥1/100, <1/10), Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), Sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), Mycket sällsynta (<1/10 000), ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


I tabellen över biverkningar för Pevaryl dermatologiska formuleringar nedan är alla biverkningar med känd frekvens (vanliga och mindre vanliga) från kliniska prövningsdata och alla biverkningar utan känd frekvens från uppföljning efter lansering.


Tabell 1: Biverkningar

Organsystem

Biverkningar

Frekvenskategori

Vanliga

(≥1/100,<1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000,<1/100)

Ingen känd

frekvens

Immunsystemet

  

Hypersensitivitet

Hud och subkutan vävnad

Pruritus

Sveda

Erytem

Angioödem

Kontaktdermatit

Utslag

Urtikaria

Blåsor

Hudexfoliation

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Smärta

Obehag

Svullnad

 


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Pevaryl kräm är endast avsett för utvärtes bruk. Vid oavsiktligt intag ska symtomatiska åtgärder vidtagas. Om produkten oavsiktligt appliceras i ögonen, tvätta med rent vatten eller saltlösning och uppsök läkare om symtom kvarstår.

Farmakodynamik

Ekonazolnitrat är ett svampmedel av imidazoltyp med liknande antimikrobiell aktivitet som ketokonazol. Den interfererar med ergosterolsyntesen och ändrar därför permeabiliteten av cellmembranen hos känsliga svampar. Ekonazolnitrat rapporteras vara fungistatisk vid kliniskt uppnådda koncentrationer.

I in vitro studier har ekonazolnitrat ett brett antimykotiskt spektrum med effekt mot dermatofyter (Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Microsporum audouini, Microsporum gypseum) och jäst (Candida albicans, Pityrosporum orbiculare) samt vissa grampositiva bakterier.

Farmakokinetik

Absorption

Efter lokal behandling av huden hos friska individer, är systemisk absorption av ekonazolnitrat låg. Även om merparten av tillfört läkemedel kvarstannar på hudytan, har ekonazolnitratkoncentrationer påvisats i stratum corneum som vida överstiger minsta inhiberbara koncentration för dermatofyter.


Distribution

Ekonazol och/eller dess metaboliter i den systemiska cirkulationen är i stor utsträckning (>98%) bundet till serumproteiner.


Metabolism

Ekonazol som når den systemiska cirkulationen metaboliseras till stor del genom oxidation, deaminering och/eller O-dealkylering varvid metaboliterna elimineras via njurar och i faeces.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Ekonazolnitrat 1%

Hjälpämne: Bensoesyra 2 mg, butylhydroxianisol 0,052 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Bensoesyra (E 210), flytande paraffin, butylhydroxianisol, oleoylmakrogolglycerider, Pegoxol-7-stearat, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Egenskaper hos läkemedelsformen

Pevaryl kräm lämpar sig för behandling av samtliga dermatomykoser, oavsett typ eller lokalisation.

Pevaryl puder kan användas som alternativ till andra beredningsformer samt för uppföljande och profylaktisk behandling.

Förpackningsinformation

Kräm 1 % (vit kräm med svag lukt)
30 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
70 gram tub, 116:12, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare
Puder 1 % (vitt puder, lätt parfymerat)
30 gram ströburk, receptfri, 68:98, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandläkare

Hitta direkt i texten
Av