Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rennie®

Bayer

Tuggtablett 680 mg/80 mg
(vit, flat, fyrkantig, präglad RENNIE på båda sidor, pepparmintsmak)

Syrabindande medel

ATC-kod: A02AD01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad är restnotering?
Information om restnotering
Vissa förpackningar av Rennie® (Tuggtablett 680 mg/80 mg) är slut hos tillverkaren. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.
Information från Läkemedelsverket
Blister 96 styck
Inga utbytbara läkemedel. Alternativ förpackningsstorlek: Blister, 24 tabletter, Blister, 48 tabletter [I informationen kan det förekomma läkemedel som just nu inte tillhandahålls.]
Startdatum: 2020-09-12
Prognos för slutdatum: 2020-10-02
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-11-05.

Indikationer

Symtomatisk behandling vid epigastralgier och halsbränna.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges under avsnitt Innehåll.

Sjukdomar och/eller tillstånd som leder till hyperkalcemi och/eller hyperkalciuri.

Nefrokalcinos och njursten.

Dosering

1-2 tabletter söndertuggas vid behov.


Rekommenderat högsta intag är 11 tabletter dagligen.

Varningar och försiktighet

Långvarig användning bör undvikas. Överskrid ej den rekommenderade dosen och om symtomen kvarstår eller endast delvis försvinner bör läkare kontaktas.


  • Vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion bör försiktighet iakttas.

  • Mjölk-alkalisyndrom (hyperkalcemi), alkalos och nedsatt njurfunktion kan utvecklas vid intag av stora mängder kalcium tillsammans med absorberbara alkaliska ämnen.

  • För att undvika överdosering bör Rennie inte kombineras med andra produkter som innehåller kalciumkarbonat.

  • På grund av tabletternas sockerinnehåll bör skärpt munhygien iakttas.

  • Patienter med något av följande sällsynta, ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukosgalaktosmalabsorption eller sukras-isomaltasbrist.

Interaktioner

Följande kombinationer med Rennie bör undvikas:

Estramustin: Antacida bildar svårlösliga salter med estramustin och försämrar därigenom dess absorption.


Ketokonazol: Upplösningen i magsäcken försämras om magsaftens pH ökar till följd av antacida och sekretionshämmande medel, vilket leder till ineffektiva plasmakoncentrationer av ketokonazol. Kombinationen bör därför undvikas.


Kinoloner (norfloxacin, ofloxacin och ciprofloxacin) och tetracykliner: Dessa bildar chelatkomplex med antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner (t.ex. Ca2+, Mg2+) varvid absorptionen minskar med risk för utebliven terapeutisk effekt. Kombinationen bör därför undvikas.


Levofloxacin: Liksom andra kinoloner torde levofloxacin bilda chelatkomplex med antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner varvid absorptionen minskar drastiskt, såvida inte medlen tas med minst 2 timmars mellanrum.


Moxifloxacin: Biotillgängligheten har visat sig minska med 55 % vid samtidig administrering av antacida innehållande di- eller trivalenta katjoner. Därför rekommenderas ett intervall på omkring 6 timmar mellan dessa läkemedel.


Följande kombinationer kan kräva dosanpassning:


Sotalol: Absorptionen kan minska med ca 30 %. Medlen bör tas med minst 2 timmars mellanrum.


Tvåvärt järn, perorala järnpreparat: Magnesiumkarbonat i Rennie komplexbinder olika järnsalter. Medlen bör tas med minst 2 timmars mellanrum.


Penicillamin: Kan chelatbindas till magnesium i antacida, vilket leder till minskad absorption.


Gabapentin: Biotillgängligheten har visat sig minska med ca 24 %. Medlen bör ej ges samtidigt.


Alendronat, klodronat och risedronat: Har visat sig bilda chelatkomplex med divalenta katjoner i antacida in vitro, varvid dess absorption torde kunna minska. Medlen bör ej ges samtidigt.


Mykofenolatmofetil, eltrombopag och levotyroxin: Absorptionen kan minska vid samtidigt intag med antacida.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet. Gravida kvinnor bör inte överskrida den rekommenderade dygnsdosen.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Ingående substanser passerar inte över i modersmjölk.

Trafik

Rennie har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


Sällsynta

≥1/10 000 till <1/1 000

Magtarmkanalen

Obstipation, diarré


Vid långtidsanvändning med höga doser har fall av hyperkalcemi rapporterats.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet.

Symtom: Kan i höga doser ge gasbildning och diarré. Magnesium- och kalciumsalter kan i mycket höga doser tänkas ge hypermagnesemi och hyperkalcemi (speciellt vid nedsatt njurfunktion).

Behandling: Korrektion av ev. elektrolytrubbningar, symtomatisk behandling.


Mjölk-alkalisyndrom kan förekomma hos patienter som intar stora mängder kalcium och absorberbara alkaliska ämnen. Symtomen är frekventa urinträngningar, ihållande huvudvärk, kontinuerlig aptitförlust, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet, hyperkalcemi, alkalos och nedsatt njurfunktion.

Farmakodynamik

RENNIE är aluminiumfri och innehåller kalcium- och magnesiumföreningar med syrabindande egenskaper. pH i ventrikeln börjar stiga efter ca 1 minut. Efter ca 4 minuter är pH 5. Effektdurationen är ca 1 timme. En tablett RENNIE binder ca 15,2 mmol HCl.

Prekliniska uppgifter

Gängse studier avseende säkerhetsfarmakologi, allmäntoxicitet, gentoxicitet, karcinogenicitet, och reproduktionseffekter visade inte några särskilda risker för människa.

Innehåll

En tablett innehåller: 680 mg kalciumkarbonat, vilket motsvarar 272,4 mg kalcium, 80 mg magnesiumkarbonat, vilket motsvarar 20,5 mg magnesium. Hjälpämnen: sackaros 475 mg, citronessens, pepparmintsessens, magnesiumstearat, flytande paraffin, talk, pregelatiniserad majsstärkelse, potatisstärkelse.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Tuggtablett 680 mg/80 mg (vit, flat, fyrkantig, präglad RENNIE på båda sidor, pepparmintsmak)
24 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
48 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
96 styck blister, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av