Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Calmuril

Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Kräm
(vit kräm)

Karbamidkräm

Aktiva substanser:
ATC-kod: D02AE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Calmuril


10 % karbamid (urea) och 5% mjölksyra

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Calmuril är och vad det används för
2. Innan du använder Calmuril
3. Hur du använder Calmuril
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Calmuril ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD CALMURIL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Calmuril är en vit mjukgörande kräm som innehåller 10 % karbamid och 5% mjölksyra. Calmuril binder vatten och mjukar upp hudens hornlager. Fuktigheten i huden ökar, förtjockad hud mjukas upp och benägenheten att fjälla minskar. Calmuril har dessutom en klådstillande effekt.


Calmuril används för behandling av torr och förtjockad hud samt för mjukgörande effekt i samband med behandling av vissa typer av eksem.


Karbamid och mjölksyra som finns i Calmuril kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. INNAN DU ANVÄNDER CALMURIL

Använd inte Calmuril

- om du är allergisk mot karbamid eller mjölksyra i Calmuril eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Calmuril

Undvik kontakt med ögonen

Graviditet och amning

Calmuril kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Calmuril påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER CALMURIL

 

Vuxna och barn: Krämen smörjs på 2 gånger dagligen eller efter varje kontakt med vatten.

Vid svårare fall med förtjockad hud appliceras ett tjockt lager, som efter 3–5 minuter masseras in i huden. Behandlingen upprepas dagligen i 1–2 veckor och därefter vid behov, lämpligen 1–2 gånger per vecka. Vid förtjockad hud på händer och fötter tas lämpligen ett hand- eller fotbad före applicering.


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Krämen kan ge en övergående lokal irritation i form av sveda eller värmekänsla som kan uppträda beroende på grad och typ av hudsjukdom.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Nässelutslag, eksem, hudinflammation, rodnad, blåsor och klåda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR CALMURIL SKA FÖRVARAS

Förvara detta läkemedl utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen efter Utg.dat.

Oöppnad förpackning: Förvaras i kylskåp (2 - 8°C ).

Öppnad förpackning: Ska förbrukas inom 6 månader och under tiden finns inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration


- De aktiva substanserna är karbamid (urea) 100 mg/g och mjölksyra 50 mg/g.

- Övriga innehållsämnen är glycerolmonostearat, betainmonohydrat, makrogol-6-cetostearyleter, makrogol-25-cetostearyl¬eter, isopropylmyristat, hårdfett, kolesterol, natriumklorid, renat vatten.


Anvisningar för användning och hantering

För pumpburk: Avlägsna helt det grå transportskyddet genom att dra bort sprint och krage. Tryck ned pumpen helt ett flertal gånger vid första användningen för att fylla den.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm


Förpackningsstorlekar:

50 gram, polypropentub med ytterkartong

100 gram, polypropentub med ytterkartong

400 gram, pumpburk av polypropen.


Eventuellt kommer inte alla förpackningar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby.

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-09-14

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av