Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Toilax®

Orion Pharma

Enterotablett 5 mg
(gul, rund, diameter cirka 6 mm)

Kontaktlaxativ

Aktiv substans:
ATC-kod: A06AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Toilax® enterotablett 5 mg; enterotablett + rektalsuspension 5 mg + 10 mg/5 ml; rektalsuspension 10 mg/5 ml

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018-03-13.

Indikationer

Enterotabletter:

Tillfällig förstoppning. Tarmtömning preoperativt eller före rektoskopering och röntgenundersökning.


Rektalsuspension:

Rektumobstipation av olika genes. Tömning av rektum pre- och postoperativt samt pre- och postpartum. Före rektoskopi och röntgenundersökning av bäckenregionen.


Enterotabletter + rektalsuspension, kombinationsförpackning:

Förberedelse till röntgenundersökning. Tarmtömning pre- och postoperativt, eller före rektoskopering. Tillfällig förstoppning.

Kontraindikationer

Ileus, tarmobstruktion, akuta kirurgiska bukfall som akut appendicit, akut inflammatorisk tarmsjukdom, svår magsmärta med illamående, kräkningar som kan indikera allvarligare tillstånd och ulcerös proktit med mukosaskada (gäller vid användning av rektalsuspension).

Toilax är kontraindicerat vid svår dehydrering.

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering

Enterotabletter:

Vuxna

Förstoppning:

1-2 enterotabletter på kvällen.

Behandlingen bör påbörjas med den lägre dosen. Dosen kan justeras upp till maximal rekommenderad dos för att uppnå normal avföring. Den maximala dagliga dosen bör inte överskridas. Vid egenvård rekommenderas användning i högst en vecka per behandlingstillfälle.


Pediatrisk population

Barn över 10 år: 1-2 enterotabletter på kvällen.

Behandlingen bör påbörjas med den lägre dosen. Dosen kan ökas upp till maximal

rekommenderad dos för att uppnå normal avföring.


Barn 2-10 år: 1 enterotablett på kvällen

Den maximala dagliga dosen bör inte överskridas. Barn under 10 år med kronisk eller

återkommande förstoppning bör enbart behandlas i samråd med läkare. Barn under 2 år ska inte behandlas med Toilax.


Rektalsuspension:

Vuxna

Förstoppning:

1 tub per dag

Vid egenvård rekommenderas användning i högst en vecka per behandlingstillfälle.


Pediatrisk population

Förstoppning:

Barn över 10 år: 1 tub per dag.

Barn 2-10 år: ½ tub á 10 mg per dag.

Den maximala dagliga dosen bör inte överskridas. Barn under 10 år med kronisk eller

återkommande förstoppning bör enbart behandlas i samråd med läkare. Barn under 2 år ska inte behandlas med Toilax.


Enterotabletter + rektalsuspension, kombinationsförpackning:

Förberedelse för röntgenundersökning samt preoperativt:

Vuxna: 2 enterotabletter på morgonen och 2 enterotabletter kvällen före undersökningen följt av 1 tub på undersökningsdagens morgon.

Barn över 10 år: 2 enterotabletter på morgonen och 2 enterotabletter kvällen före

undersökningen följt av 1 tub rektalsuspension på undersökningsdagens morgon.

Barn 4-10 år: 1 enterotablett till kvällen före undersökningen följt av ½ tub rektalsuspension á 10 mg på undersökningsdagens morgon.


Vid förberedelse inför rektoskopering och röntgenundersökning samt pre- och postoperativt, ska Toilax användas under medicinsk övervakning.


Administreringssätt

Enterotabletter:

Enterotabletterna måste sväljas hela med vätska. Enterotabletterna är försedda med ett speciellt skyddshölje, känsligt för basisk miljö och man bör därför undvika samtidigt intag av produkter som reducerar aciditeten i övre mag-tarmkanalen som mjölk, antacida och protonpumpshämmare.

Enterotabletterna bör tas på kvällen för att ge tarmtömning påföljande morgon.


Vid egenvård, behandling högst en vecka per behandlingstillfälle.


Rektalsuspension:

Innehållet i en tub appliceras rektalt. Rektalsuspensionen skall vara rumstempererad innan administration.

Till barn mellan 2-3 år ska tubspetsen införas till hälften.

I svårare fall av obstipation kan med fördel ges en kombination av Toilax enterotabletter på kvällen och en tub rektalsuspension följande morgon.

Varningar och försiktighet

Långvarigt bruk kan leda till störningar i vätske- och elektrolytbalansen samt hypokalemi. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas.


Förlust av vätska från magtarmkanalen kan bidra till uttorkning. Symtomen kan omfatta törst och oliguri. Patienter med ökad känslighet för uttorkning (t ex. vid nedsatt njurfunktion, äldre patienter) bör avbryta behandlingen med Toilax vid en vätskebrist och endast återuppta behandlingen i samråd med läkare.


Hematokezi (blod i avföring) som vanligen är mild och självbegränsande kan förekomma.

Yrsel och/eller synkope har rapporterats i samband med intag av Toilax. Detta kan vara tecken på defekationssynkope eller vasovagal reaktion på buksmärtor.


Användning av rektalsuspension kan ge lokal irritation varför preparatet ska användas med försiktighet vid analfissurer och hemorrojder.


Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda Toilax

enterotabletter: galaktosintolerans, total laktasbrist, glukos-galaktosmalabsorption.

Interaktioner

Samtidig användning av mjölkprodukter, antacida och protonpumpshämmare som höjer pH i övre magtarmkanalen och Toilax enterotabletter kan leda till att bisakodyl frisätts redan i magsäcken. Protonpumpshämmare, som är långverkande, bör undvikas helt vid användning av Toilax enterotabletter. Det bör gå minst en timme mellan intag av mjölkprodukter eller kortverkande antacida och Toilax enterotabletter.


Samtidig användning av höga doser Toilax och diuretika eller kortikosteroider kan öka risken för störning i elektrolytbalansen, vilket kan leda till ökad känslighet för hjärtglykosider.


Bisakodyl kan genom ökad tunntarmsmotilitet och påskyndad passage påverka

biotillgängligheten hos vissa läkemedel vars absorption sker huvudsakligen i tunntarmen såsom digoxin och formuleringar med kontrollerad frisättning.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Graviditet: Det saknas adekvata och välkontrollerade studier på gravida kvinnor. Lång

erfarenhet har inte visat någon skadlig eller oönskad effekt under graviditet.

Vid graviditet skall dock Toilax, liksom alla läkemedel, endast tas på medicinsk inrådan.


Amning:

Kliniska data visar att varken den aktiva substansen bis-(p-hydroxifenyl)-pyridyl-2-metan (BHPM) som bildas efter spjälkning av bisakodyl eller dess glukuronider utsöndras i bröstmjölk hos friska kvinnor.

Toilax är därför säkert att använda under amning.


Fertilitet:

Läkemedlets effekt på fertilitet har inte studerats.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Bisakodyl passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet synes osannolik vid terapeutiska doser.

Trafik

Inga studier har utförts på förmåga att framföra fordon eller använda maskiner i samband med användning av Toilax. Dock bör patienter informeras om att de kan uppleva yrsel och/eller synkopé, vilket beror på vasovagalt svar (på t. ex. magkramp). Patienter som upplever magkramper bör därför undvika potentiellt farliga situationer som att köra bil eller att hantera

maskiner.

Biverkningar

Biverkningsfrekvenserna definieras som:

Mycket vanliga (≥1/10); vanliga (≥1/100,<1/10); mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100); sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000); ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Organgrupp

Vanliga

(1/100,

<1/10)

Mindre vanliga

(1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(>1/10000,

<1/1000)

Ingen känd

frekvens (kan

inte beräknas

från

tillgängliga

data)

ImmunsystemetÖverkänslighet

Angioödem,

anafylaktiska

reaktioner

Metabolism och

nutrition
Vätskebrist

Centrala och

perifera

nervsystemet


Yrsel

Synkopé


Magtarmkanalen

Illamående,

buksmärtor,

diarré,

magkramper

Obehagskänslor i

magtrakten, kräkningar,

hematokezi (blod i

avföringen), lokal

irritation i rektum,

rektalsuspensionen kan

ge lokal irritation i

rektum samt mild proktit


Kolit

Hud och subkutan vävnadMilda,

övergående

hudutslagRapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning via det nationella rapporteringssystemet till:


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Symtom: Intag av höga doser ger diarré och magkramper. Kliniskt signifikant förlust av vätska samt kalium och andra elektrolyter kan förekomma.

Kronisk överdosering av Toilax kan, i likhet med andra laxativa, leda till kronisk diarré, buksmärtor, hypokalemi, sekundär hyperaldosteronism och njursten. Skador på njurtubuli, metabolisk alkalos och muskelsvaghet som en följd av hypokalemi har också beskrivits vid kroniskt missbruk av laxantia. EKG-förändringar som följd av hypokalemi har också beskrivits vid kroniskt missbruk av laxantia.


Behandling: Absorptionen minskas eller förhindras genom att framkalla kräkning eller med ventrikeltömning kort tid efter intag av enterotabletterna. Administrering av aktivt kol.

Vätskeersättning och korrigering av elektrolytstörning kan behövas, särskilt hos barn och äldre. Eventuellt kan tillförsel av spasmolytika vara av värde.

Farmakodynamik

Toilax är ett kontaktlaxativ. Bisakodyl utövar sin effekt genom lokal verkan på tarmväggen i kolon och hämmar absorptionen av vätska, vilket ger en volymökning av faeces. Vidare verkar preparatet uppmjukande och smörjande på fekalierna.

Effekt av tabletterna inträder vanligen efter 6-10 timmar. Snabbast effekt fås vid tablettintag på tom mage. Effekt av rektalsuspensionen inträder efter 5-15 minuter.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen, utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

1 enterotablett innehåller: bisakodyl 5 mg.

1 tub rektalsuspension à 5 ml innehåller: bisakodyl 10 mg.


Förteckning över hjälpämnen

Enterotablett:

Laktosmonohydrat 57,3 mg, majsstärkelse, Makrogol 6000, glycerol, gelatin, kolloidal

vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, propylenglykol, hypromellosftalat, trietylcitrat, kinolingult (E 104).


Rektalsuspension:

Makrogol 400, Makrogol 3000, Makrogol 4000, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Enterotabletter: 3 år.
Rektalsuspension: 2 år.
Enterotabletter + rektalsuspension, kombinationsförpackning: 2 år.


Särskilda förvaringsanvisningar

Enterotabletter: Förvaras vid högst 25° C.
Rektalsuspension: Förvaras i kylskåp.
Enterotabletter + rektalsuspension, kombinationsförpackning: Förvaras i kylskåp.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Enterotablett 5 mg (gul, rund, diameter cirka 6 mm)
25 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 styck burk (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 styck burk (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
25 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls ej
100 styck blister (fri prissättning), tillhandahålls ej
4 x 250 styck burk (fri prissättning), tillhandahålls ej
Enterotablett + rektalsuspension 5 mg + 10 mg/5 ml (enterotablett 4 st: gul, rund, diameter cirka 6 mm + rektalsuspension 1 tub: viskös, grå)
1 styck blister och tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 x 1 styck blister och tub (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
250 x 1 styck blister och tub (fri prissättning), tillhandahålls ej
Rektalsuspension 10 mg/5 ml (viskös, grå suspension)
5 milliliter tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
5 x 5 milliliter tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
25 x 5 milliliter tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
50 x 5 milliliter tub (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av