FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Kolsuspension

Circius Pharma

Oral suspension 150 mg/ml
(Svart tjockflytande suspension)

Adsorberande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: A07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Circius Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Kolsuspension

150mg/ml oral suspension
aktivt kol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Kolsuspension är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Kolsuspension
3. Hur du tar Kolsuspension
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Kolsuspension ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Kolsuspension är och vad det används för

 

Kolsuspension innehåller aktivt kol. Kolet binder en rad för kroppen skadliga ämnen till sin yta t ex kemiska gifter, läkemedel och bakteriegifter och förhindrar därmed att de upptas i kroppen. Verksamt vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud.


2. Vad du behöver veta innan du tar Kolsuspension

Ta inte Kolsuspension

 • om du är allergisk mot aktivt kol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Kolsuspension är overksamt vid lut- och syraförgiftningar.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Kolsuspension.

Andra läkemedel och Kolsuspension

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Aktivt kol kan minska effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.

Graviditet, amning

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Inga kända effekter på det ammade barnet.

Körförmåga och användning av maskiner

Kolsuspension har ingen eller försumbar effekt på körförmåga och användning av maskiner.

Kolsuspension innehåller

 • 0,2 vol% etanol (alkohol) d.v.s upp till 0,17 g per dos för en vuxen, motsvarande 4,3 ml öl eller 1,8 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism. Ska uppmärksammas av gravida och ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

 • sorbitol (E420), som är en sorts socker. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Kan ha en milt laxerande effekt. Kalorivärde: 2,6 kcal/g sorbitol.

 • propylhydroxibensoat (E216), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda)

 • metylhydroxibensoat (E218), som kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda)


3. Hur du tar Kolsuspension

Användning för barn och ungdomar

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos vid akut förgiftning och förgiftningstillbud: Vid akuta förgiftningar skall kol ges snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits, helst inom 5-10 minuter. Dosen anpassas efter uppskattad förtärd giftmängd. Viktmässig relation mellan gift och kol bör vara minst 1:10. 15 ml Kolsuspension motsvarar 2,25 g kol.


Riktlinjer för dosering:

Barn: ca 70 ml (motsvarar ¾ flaska Kolsuspension) snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits.

Vuxna: ca 150 ml (motsvarar 1½ flaska Kolsuspension) snarast möjligt efter det att den giftiga substansen intagits.


Konsistensen blir mer lättflytande om flaskan skakas innan medlet tas.

Vid förgiftningar skall kontakt alltid tas med läkare eller Giftinformationscentralen tel 112.

Om du har tagit för stor mängd av Kolsuspension

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Förstoppning. Vid stora intag av sorbitol kan diarréer uppkomma.

Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Vid administrering av suspension med kol och sorbitoltillsats till barn har enstaka fall av störd elektrolytbalans efter diarréer rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Kolsuspension ska förvaras

Förvaras vid högst 25ºC.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aktivt kol 150 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är sorbitol 120 mg/ml (sötningsmedel E420), magnesiumaluminiumsilikat, karmellosnatrium, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E216), etanol (96%) 1,2 mg/ml och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kolsuspension är en svart tjockflytande oral suspension.

Kolsuspension förpackas i en 100 ml plastflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Circius Pharma AB

Södra Långebergsgatan 34-36

436 32 Askim

Tel: 031-818400

e-post: info@circiuspharma.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-12-10

Hitta direkt i texten
Av