FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Addex®-Kalium

Fresenius Kabi

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml
(klar, färglös vätska)

För tillsats av kalium till infusionsvätska

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: B05XA06
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Fresenius Kabi omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Addex®-Kalium Koncentrat till infusionsvätska, lösning 2 mmol/ml är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Injektionsflaska 10 x 10 milliliter (vnr 490292)
Inga utbytbara läkemedel.
Startdatum: 2021-10-14
Prognos för slutdatum: 2021-12-22
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Addex-Kalium

2 mmol/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Addex-Kalium är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kalium
3. Hur du ges Addex-Kalium
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Addex-Kalium ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Addex-Kalium är och vad det används för

 

Addex-Kalium är ett koncentrat till infusionsvätska som ges av sjukvårdspersonal som dropp i ett blodkärl (intravenös infusion). Den tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolytlösningar som används vid elektrolytbrist. Addex-Kalium används vid kaliumbrist och pågående kaliumförluster, t.ex. då du får vätska eller näring via dropp.


Kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat som finns i Addex-Kalium kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Addex-Kalium

Du ska inte ges Addex-Kalium

  • om du är allergisk mot kaliumhydroxid eller dikaliumfosfattrihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har höga nivåer av kalium i blodet, t.ex. vid nedsatt njurfunktion, chocktillstånd eller uttorkning. Sjukvårdspersonalen kontrollerar detta.

Varningar och försiktighet

Läkemedlet måste spädas före användning.


Addex-Kalium skall användas med försiktighet vid

  • nedsatt njurfunktion,

  • onormalt låg urinproduktion,

  • uttorkning.

Sjukvårdspersonalen kontrollerar detta.


Addex-Kalium höjer osmolaliteten (antalet lösta molekyler) i infusionslösningen och kan öka risken för tromboflebit (inflammation i ett ytligt blodkärl). Tala med läkare eller sjuksköterska om du upplever rodnad och smärta i närheten av stället där du fick droppet.


Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Addex-Kalium.

Andra läkemedel och Addex-Kalium

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid rekommenderade doser.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du ges detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga kända effekter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du ges Addex-Kalium

Du kommer vanligtvis att få detta läkemedel på sjukhus genom dropp i ett blodkärl (intravenös infusion) efter det att lösningen är utspädd. Infusionshastigheten och mängden lösning som du får beror på dina behov, den sjukdom som behandlas och den maximala dygnsdosen. Din läkare kommer att avgöra vad som är rätt dos för dig.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Då givna doseringsanvisningar följts har inga biverkningar av Addex-Kalium rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Addex-Kalium ska förvaras

Sjukvårdspersonalen är ansvariga för förvaring av Addex-Kalium och eventuellt avfall. Inga särskilda förvaringsanvisningar. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • De aktiva substanserna är kaliumhydroxid och dikaliumfosfattrihydrat.

  • Övriga innehållsämnen är koncentrerad ättiksyra och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Addex-Kalium är en steril, klar lösning. Den levereras i ampuller eller injektionsflaskor av plast.

Förpackningsstorlek: ampull 20 x 10 ml, injektionsflaska 10 x 10 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av försäljningstillstånd

Fresenius Kabi AB

SE-751 74 Uppsala


Tillverkare

Fresenius Kabi Norge AS

NO-1753 Halden


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-12-12

Hitta direkt i texten
Av