Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Kontakt

Streptocillin® vet.

Boehringer Ingelheim Animal Health

Intramammär salva 200 mg/200 mg
Avregistreringsdatum: 2020-02-10 (Tillhandahålls ej) (Opalvit, ogenomskinlig)

Dihydrostreptomycin och penicillin

ATC-kod: QJ51RC23
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

1 NAMN PÅ DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLET

Streptocillin vet. 200 mg/200mg intramammär salva

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

2.1 Aktivt(a) innehållsämne(n)

1 plastspruta innehåller:
Dihydrostreptomycinsulfat motsvarande 200 mg dihydrostreptomycin och bensylpenicillinprokain 200 mg.

2.2 Förteckning över hjälpämnen

Hydrerad sojaolja 1,5 g, jordnötsolja till 8 g.

3 LÄKEMEDELSFORM

Intramammär salva.

4 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

4.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Antibakteriellt medel för intramammärt bruk, kombinationsmedel.
ATC-vet kod: QJ51RC23

Streptocillin vet. är ett kombinationspreparat som innehåller dihydrostreptomycin (tillhör gruppen aminoglykosider) och bensylpenicillin. Dihydrostreptomycin utövar en baktericid effekt genom att ingripa i bakteriernas proteinsyntes (RNA-transkription på ribosomnivå). Dihydrostreptomycin är verksamt mot ett stort antal grampositiva och gramnegativa bakterier.

Clostridier, Pseudomonas aeruginosa och anaeroba bakterier är resistenta. Det finns tendens till snabb resistensutveckling. Bensylpenicillin utövar en baktericid effekt genom hämning av bakteriernas cellväggssyntes. Bensylpenicillin är aktivt mot grampositiva aeroba och anaeroba bakterier och som regel mot vissa gramnegativa bakterier inom genus Pasteurella, Fusobacterium och Haemophilus. Betahemolyserande streptokocker och Streptococcusagalactie, dysgalactie och uberis, alla tre mastitagens, är generellt känsliga. Penicillinasproducerande stafylokocker är resistenta. Kombinationen penicillin och dihydrostreptomycin kan utöva en synergistisk antibakteriell effekt.

4.2 Farmakokinetiska egenskaper

Streptocillin vet. har en utsöndringstid på mindre än 72 timmar efter intramammär applikation.

5 KLINISKA UPPGIFTER

5.1 Djurslag

Nötkreatur.

5.2 Indikationer

Används som komplement till allmänbehandling vid mastit orsakad av penicillin- och dihydrostreptomycinkänsliga mikroorganismer. Vid juverskada (t.ex. tramp).

5.3 Kontraindikationer

Överkänslighet mot bensylpenicillin-, prokain, dihydrostreptomycin eller något ingående hjälpämne.

5.4 Biverkningar

Inga kända.

5.5 Särskilda försiktighetsmått vid användning

-

5.6 Dräktighet och laktation

Kan användas under dräktighet och laktation.

5.7 Interaktioner med andra veterinärmedicinska läkemedel och övriga interaktioner

Den baktericida effekten av penicillin motverkas av bakteriostatiskt verkande farmaka som erytromycin och tetracykliner.

5.8 Dosering och administreringssätt

Vid mastit i regel en plastspruta per juverfjärdedel och dag. Behandlingstid 1-3 dagar.

5.9 Överdosering

-

5.10 Särskilda varningar för respektive djurslag

-

5.11 Karenstid

Nötkreatur
Slakt: 10 dygn. Mjölk: 6 dygn.

5.12 Skyddsföreskrifter för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

-

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Blandbarhet

Ej relevant.

6.2 Hållbarhet

3 år.

6.3 Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

6.4 Förpackningstyp och innehåll

Intramammär salva i plastspruta á 8 g.

6.5 Särskilda försiktighetsåtgärder för destruktion av ej använda veterinärmedicinska läkemedel och avfall

Förpackning och eventuellt kvarblivet innehåll lämnas till apotek för destruktion.

8 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

Strödamvej 52

DK-2100 København Ø

Danmark

9 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

6720

6720

10 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1963-05-17

Förnyat godkännande: 2007-01-01

11 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-05-14
Hitta direkt i texten
Av