FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pregnyl®

MSD

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1500 IE
Avregistreringsdatum: 2022-06-30 (frystorkat vitt pulver och genomskinlig klar vätska)

Könshormoner, gonadotropiner (hCG)

ATC-kod: G03GA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Pregnyl® pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1500 IE och 5000 IE

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-09-29

Indikationer


Kvinnor

 • Induktion av ovulation vid subfertilitet på grund av anovulation eller försämrad follikelmognad.

 • Förberedelse av folliklarna för punktion vid kontrollerad ovariell hyperstimulering (vid assisterad befruktning).

 • Lutealfasstöd.


Män

 • Hypogonadotrop hypogonadism.

 • Försenad pubertet p.g.a. för låg gonadotropininsöndring från hypofysen.

 • Kryptorkism utan anatomiskt hinder.

Kontraindikationer

 • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll (se avsnitt Varningar och försiktighet).

 • Känd eller misstänkt könshormonberoende tumör, såsom ovarial-, bröst- och uterustumörer hos kvinnor och prostata- eller bröstcancer hos män.

 • Missbildningar i reproduktionsorganen som omöjliggör en graviditet.

 • Myom i uterus som omöjliggör en graviditet.

Dosering


Dosering


Dosering till kvinnor

- Induktion av ovulation vid subfertilitet på grund av anovulation eller försämrad follikelmognad

Vanligtvis i engångsdos på 5 000-10 000 IE som avslutning på FSH-behandling.


- Förberedelse av folliklarna för punktion vid assisterad befruktning

Vanligtvis i engångsdos på 5 000-10 000 IE som avslutning på FSH-behandling.


-Lutealfasstöd

Två till tre injektioner på 1  000-3 000 IE vardera som ges inom nio dagar efter ovulationen eller embryotransfer (t ex dag 3, 6 och 9 efter ovulationsinduktionen).


Dosering till män

-Hypogonadotrop hypogonadism

1 000-2 000 IE Pregnyl 2-3 gånger per vecka. Om det främsta problemet är subfertilitet kan man ge Pregnyl i kombination med FSH 2-3 gånger per vecka. Behandlingen måste pågå under minst 3 månader innan man kan förvänta sig någon förbättring av spermatogenesen. Under behandlingen ska man sätta ut testosteronbehandling. När man har fått effekt kan det ibland räcka att ge underhållsbehandling med enbart hCG.


- Försenad pubertet p.g.a. för låg gonadotropininsöndring från hypofysen

1 500 IE 2  gånger per vecka under minst 6 månader.


-Kryptorkism utan anatomiskt hinder

 • under 2 års ålder: 250 IE 2 gånger per vecka under sex veckor,

 • under 6 års ålder: 500-1 000 IE 2 gånger per vecka under sex veckor,

 • över 6 års ålder: 1 500 IE 2 gånger per vecka under sex veckor.

Behandlingen kan vid behov upprepas.


Administreringssätt


Efter att man har blandat spädningsvätskan med den frystorkade substansen ska man ge lösningen långsamt intramuskulärt eller subkutant. Självadministration av Pregnyl bör bara utföras av patienter som är väl motiverade och tillräckligt tränade av sjukvårdspersonal.


Anvisningar om beredning av läkemedlet före administrering finns i avsnitt Hållbarhet, förvaring och hantering.

Varningar och försiktighet


För män och kvinnor:


Överkänslighetsreaktioner:

 • Överkänslighetsreaktioner, både generaliserade och lokala: anafylaxi och angioödem har rapporterats. Om en överkänslighetsreaktion misstänks, avbryt behandlingen med Pregnyl och utred andra potentiella orsaker till händelsen. (Se avsnitt Kontraindikationer)


Generella:

 • Patienter bör utvärderas för okontrollerade icke-gonadala endokrinopatier (t ex tyreoidea, binjure- eller hypofysrubbning) och lämplig specifik behandling ska ges.

Dessutom för kvinnor:


Flerbördsgraviditet och födsel:

 • Vid graviditeter efter stimulering med gonadotropiner finns en ökad risk för flerbördsgraviditet.


Ektopisk graviditet:

 • Infertila kvinnor som genomgår assisterad befruktning har en ökad risk för ektopisk graviditet. Det är därför viktigt att med ett tidigt ultraljud bekräfta att graviditeten är intrauterin.


Spontan abort:

 • Frekvensen av spontan abort är högre hos kvinnor som genomgår assisterad befruktning jämfört med normalpopulationen.


Kongenitala missbildningar:

 • Risken för kongenitala missbildningar efter assisterad befruktning kan vara något högre än vid naturlig konception. Den något ökade förekomsten antas bero på faktorer hos föräldrarna (t ex moderns ålder, spermieegenskaper) och på den högre risken för flerbörd. Det finns inga tecken på att användningen av gonadotropiner vid assisterad befruktning skulle öka risken för missbildningar.


Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS):

 • OHSS är ett kliniskt tillstånd skilt från okomplicerad ovariell förstoring. Kliniska tecken och symtom på mild och måttlig OHSS är buksmärta, illamående, diarré, mild till måttligt förstorade ovarier och cystor på ovarierna. Svår OHSS kan vara livshotande. Kliniska tecken och symtom på svår OHSS är stora cystor på ovarierna, akut buksmärta, ascites, pleurautgjutning, hydrothorax, dyspné, oliguri, hematologiska avvikelser och viktökning. I sällsynta fall kan venös eller arteriell tromboembolism förekomma i samband med OHSS. Övergående leverfunktionsvärden som tyder på leverdysfunktion med eller utan morfologiska förändringar i leverbiopsi har även rapporterats i samband med OHSS.


  Det är viktigt att följa den rekommenderade dosen och behandlingsregim för Pregnyl. Administreringen av Pregnyl bör tas hänsyn till då OHSS kan induceras av administrering av humant koriongonadotropin (hCG). OHSS kan även induceras av graviditet (endogent hCG). Tidig OHSS inträffar vanligen inom 10 dagar efter hCG-administrering och kan vara förknippat med ett kraftigt ovariellt svar på gonadotropinstimulering. Sen OHSS inträffar mer än 10 dagar efter hCG-administrering, som en följd av hormonella förändringar med graviditeten. På grund av risken för att utveckla OHSS ska patienter följas under åtminstone två veckor efter hCG-administrering.


  Kvinnor med kända riskfaktorer för ett kraftigt ovariellt svar kan vara särskilt benägna att utveckla OHSS under eller efter behandling med Pregnyl. För kvinnor som har sin första cykel av ovariell stimulering, och för vilka riskfaktorer bara är delvis kända, rekommenderas noggrann observation av tidiga tecken och symtom på OHSS.


  Följ aktuella kliniska riktlinjer för att minska risken för OHSS under assisterad befruktning. Noggrann övervakning av ovariellt svar är viktigt för att minska risken för OHSS. För att övervaka risken för OHSS bör ultraljudsundersökningar av follikelutveckling utföras före behandling och regelbundet under behandling. Samtidig bestämning av serumnivåerna av estradiol kan också vara användbart. Vid assisterad befruktning ökar risken för OHSS med 18 eller fler folliklar på 11 mm eller mer i diameter.


  För patienter med ökad risk för OHSS eller om OHSS utvecklas bör gängse och lämplig åtgärd för behandling av OHSS genomföras och tillståndet följas.


Ovarietorsion: 

 • Ovarietorsion har rapporterats efter behandling med gonadotropiner, inklusive Pregnyl. Ovarietorsion kan vara förenat med andra riskfaktorer såsom OHSS, graviditet, tidigare bukkirurgi, tidigare historia av ovarietorsion och tidigare eller pågående ovariecysta. Skador på ovariet på grund av nedsatt blodförsörjning kan begränsas genom tidig diagnos och omedelbar detorsion.


Vaskulära komplikationer:

 • Tromboemboliska händelser, både i samband med och skilda från OHSS, har rapporterats efter behandling med gonadotropiner, inklusive Pregnyl. Intravaskulär trombos, som kan ha sitt ursprung i venösa eller arteriella kärl, kan medföra nedsatt blodflöde till vitala organ eller extremiteter. Kvinnor som har riskfaktorer för trombos, såsom trombos i anamnesen eller hereditet, kraftig övervikt eller trombofili, kan ha en ökad risk venös eller arteriell trombos under och efter behandling med gonadotropiner. Hos dessa kvinnor ska man väga fördelarna med IVF-behandling mot riskerna. Man ska också vara medveten om att en graviditet i sig själv innebär en ökad risk för trombos.


Medicinska undersökningar:

Upp till 10 dagar efter administrering av Pregnyl kan ett graviditetstest visa ett falskt positivt resultat.


Dessutom för män


Antikroppar:

 • Administrering av hCG kan framkalla bildandet av antikroppar mot hCG. I sällsynta fall kan detta leda till en ineffektiv behandling.


Behandling med hCG leder till en ökning av androgenproduktionen.

 • Därför ska patienter med latent eller bekräftad hjärtsvikt, njursvikt, hypertoni, epilepsi eller migrän (eller dessa tillstånd i anamnesen) övervakas noga, eftersom dessa tillstånd kan förvärras eller återkomma som ett resultat av en ökad androgenproduktion.

 • Därför ska hCG ges med försiktighet till unga pojkar p.g.a. risk för slutning av epifyserna eller sexuell brådmognad. Skelettmognaden ska övervakas regelbundet.

Patienter som ordinerats en saltfattig kost: Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per injektion, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Pregnyl, man kan därför inte utesluta interaktioner med andra läkemedel.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  B:2.

Pregnyl kan ges som lutealfasstöd men ska inte användas senare under graviditeten.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  II.

Pregnyl ska inte användas under amning.

Trafik

Pregnyl har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar


Klassificering av organsystem


Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000)

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Lokalreaktioner som blåmärken, smärta, rodnad, svullnad eller klåda vid injektionsstället.

  

Andningsvägar, bröstkorg och mediastinum

 

Hydrotorax, i samband med ovariell överstimulering (OHSS).

 

Blodkärl

  

Tromboembolism, särskilt i samband med allvarlig ovariell överstimulering (OHSS) (se avsnitt Varningar och försiktighet).

Immunsystemet

  

Generella utslag och feber.

Magtarmkanalen

Buksmärta, illamående, diarré vid mild ovariell överstimulering

Ascites, i samband med ovariell överstimulering (OHSS).

 

Metabolism och nutrition

  

Vätske- och natriumretention hos män p.g.a ökad androgenproduktion

Reproduktionsorgan och bröstkörtel

Förstorade ovarier och ovarialcystor, i samband med ovariell överstimulering (OHSS). Flerbörd.

Ömmande bröst, palpabla ovarialcystor, i samband med ovariell överstimulering (OHSS).

Ovarialcystor som lätt kan brista, i samband med allvarlig ovariell överstimulering (OHSS).

Gynekomasti hos män.

Undersökningar

  

Viktökning, i samband med allvarlig ovariell överstimulering (OHSS).


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Toxiciteten för uringonadotropiner är mycket låg. Trots det finns en risk för att för höga doser med hCG kan ge ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS; se avsnitt Varningar och försiktighet).

Farmakodynamik

Farmakodynamisk effekt

Pregnyl, innehåller hCG som har LH-aktivitet. Hos både män och kvinnor är LH nödvändigt för en normal gametproduktion och mognad, samt produktion av sexsteroider.


Hos kvinnor:

Pregnyl ges som ersättning för den endogena LH-topp som ska inducera follikelmognaden och ovulationen. Pregnyl ges också som ersättning för den endogena LH-produktionen under lutealfasen.


Hos män:

Pregnyl ges för att stimulera Leydigcellerna till androgenproduktion.

Farmakokinetik

Absorption

Maximal plasmakoncentration uppnås efter cirka 6 och 16 timmar vid intramuskulär respektive subkutan administrering av en enkel dos hCG hos män och hos kvinnor efter cirka 20 timmar. Trots att det är en stor variation mellan olika individer så kan könsskillnaden vid intramuskulär injektion förklaras av skillnaden i fettlagret i glutealmuskeln som är tjockare hos kvinnor än hos män. Intramuskulär och subkutan administrering är bioekvivalent med avseende på absorption.


Metabolism

hCG metaboliseras till cirka 80 %, framför allt i njurarna.


Eliminering

Absorption och halveringstiden för eliminationen är cirka 33 timmar. Med tanke på doseringsrekommendationerna och halveringstiden finns ingen risk för ackumulering.

Prekliniska uppgifter

Det finns inga prekliniska data av relevans för säkerhetsbedömningen utöver vad som redan beaktats i produktresumén.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Pregnyl består av frystorkat pulver för injektion och vätska för att bereda lösning. Den aktiva komponenten (humant koriongonadotropin (hCG)), som framställs från gravida kvinnors urin, har luteiniseringshormon (LH)-aktivitet.

En ampull/injektionsflaska innehåller 1 500 IE eller 5 000 IE hCG.


Förteckning över hjälpämnen

Pulver:

Mannitol (E 421)

dinatriumvätefosfat

natriumdivätefosfat

karmellosnatrium


Spädningsvätska:

natriumklorid

vatten för injektionsvätskor

Blandbarhet

Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

Miljöpåverkan

Koriongonadotropin (humant urin)

Miljörisk: Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation

According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessments for pharmaceuticals (EMA/CMP/SWP/4447/00), vitamins, electrolytes, amino acids, peptides, proteins, carbohydrates, lipids, vaccines and herbal medicinal products are exempted because they are unlikely to result in significant risk to the environment (Ref. I).


Even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted

they should still be regarded as biologically active.


References


I. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP); Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use. 1 June 2006, Ref EMEA/CPMP/SWP/4447/00.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

3 år.


Från en mikrobiologisk synvinkel ska beredd lösning användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiden och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar.


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras i kylskåp (2°C–8°C). Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Förvaringsanvisningar för läkemedlet efter beredning finns i avsnitt Hållbarhet.


Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering

Det frystorkade pulvret upplöses genom att tillsätta medföljande spädningsvätska och därefter snurra ampullen/injektionsflaskan noggrant. Undvik kraftig skakning. Använd inte lösningen om den innehåller partiklar eller är grumlig.


Lösningen ska användas omedelbart för att garantera steriliteten.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 1500 IE (frystorkat vitt pulver och genomskinlig klar vätska)
3 styck injektionsflaska, 83:42, F
1 styck ampull (fri prissättning), tillhandahålls ej
3 styck ampull, tillhandahålls ej
10 styck ampull (fri prissättning), tillhandahålls ej
Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 5000 IE frystorkat vitt pulver och genomskinlig klar vätska
1 styck ampull, tillhandahålls ej
3 styck ampull (fri prissättning), tillhandahålls ej

Hitta direkt i texten
Av