Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Noviform®

Meda

Ögonsalva 5 %
(gul)

Antiseptisk ögonsalva

Aktiv substans:
ATC-kod: S01AX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2018–06–13.

Indikationer

Lättare yttre ögoninflammationer t ex konjunktivit, blefarit, hordeolum, ytliga erosioner i cornea.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

En salvsträng (½-1 cm) appliceras på insidan av ögonlocken 1–2 gånger dagligen. Salvan kan under en begränsad tid lägga sig som en hinna över ögat varför det är lämpligt att applicera en dos i samband med sänggåendet.


Pediatrisk population

Säkerhet för Noviform hos barn har etablerats via lång klinisk erfarenhet, men data från kliniska prövningar saknas. Innan behandling av barn rekommenderas att kontakt tas med läkare eller sjuksköterska för rådgivning.

Varningar och försiktighet

Noviform innehåller cetostearylalkohol och ullfett som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex kontakteksem).

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  IVa.

Uppgift saknas om passage över i modersmjölk.

Trafik

Salvan kan under en viss tid lägga sig som en hinna över ögat och i så fall bör man undvika att framföra fordon och använda maskiner under denna tid.

Biverkningar

Risk för allergi mot bibrokatol, cetostearylalkohol och ullfett föreligger.


Biverkningsfrekvensen definieras som mycket vanliga (>1/10), vanliga (≥1/100, <1/10), mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100), sällsynta (≥1/10 000, <1/1 000), mycket sällsynta (<1/10 000) eller ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data).


Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: Svullnad och rodnad kring ögonen.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Bibrokatol har antiseptisk verkan. Den antiseptiska effekten anses bero på en adstringerande effekt med proteinfällning och blockering av tiolhaltiga enzymer. Salvan har ej befunnits orsaka resistens.

Farmakokinetik

Praktiskt taget olösligt i vatten. Någon systemisk absorption har ej dokumenterats.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 g ögonsalva innehåller 50 mg bibrokatol, cetostearylalkohol, ullfett, vitt vaselin och flytande paraffin.


Miljöpåverkan (Läs mer om miljöpåverkan)

Bibrokatol

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av bibrokatol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.
Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att bibrokatol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering: Bibrokatol har hög potential att bioackumuleras.


Läs mer

Detaljerad miljöinformation


Detailed background information


Environmental Risk Classification


Predicted Environmental Concentration (PEC)


PEC is calculated according to the following formula:

PEC (μg/L) = (A*109*(100-R))/(365*P*V*D*100)

= 1.5*10-6*A(100-R)


PEC = 45,1*10-4 μg/L


Where:

A =30,0873 kg (total amount API of bibrocathol in Sweden year 2017, data from IQVIA) (Ref. 1).

R = removal rate = 0% (no data available)

P = number of inhabitants in Sweden = 9*106

V (L/day) = volume of waste water per capita and day = 200 (ECHA default) (Ref. 2)

D = factor for dilution of waste water by surface water flow = 10 (ECHA default) (Ref. 2)


Ecotoxicological studies

No ecotoxicological data available.


Degradation

No degradation data available.


Bioaccumulation

An estimated log Kow of 4,97 (unknown method) (Ref. 3) indicates that bibrocathol has high potential for bioaccumulation.


Log Kow > 4 which justifies use of the phrase “Bibrocathol has high potential for bioaccumulation”.


References:

  1. Data from IQVIA "Consumption assessment in kg for input to environmental classification" – updated 2018 (data 2017)

  2. ECHA, European Chemicals Agency. Guidance on information requirements and chemical safety assessment. Ver 2.1, 2011

  3. Meylan WM & Howard PH (1995), ChemID+, US National Library of Medicin

Hållbarhet, förvaring och hantering

Öppnad förpackning ska användas inom en månad.


Noviform ögonsalva kan missfärga kläder och sänglinne.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögonsalva 5 % (gul)
5 gram tub, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av