Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xylocain® viskös

ReceptstatusFörmånsstatus
Aspen Nordic

Oral lösning 20 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (trögflytande vätska, körsbärssmak)

Lokalanestetikum för ytanestesi

Aktiv substans:
ATC-kod: N01BB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Aspen Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Xylocain Viskös

20 mg/ml oral lösning
lidokainhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xylocain Viskös är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xylocain Viskös
3. Hur du använder Xylocain Viskös
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xylocain Viskös ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xylocain Viskös är och vad det används för

 

Xylocain Viskös är ett lokalbedövningsmedel. Lösningen är avsedd att sköljas runt i munnen och/eller sväljas ned och ger då en smärtstillande effekt i munnen och/eller övre mag-tarmkanalen.


Xylocain Viskös är avsett till behandling av vuxna i följande situationer:

  • vid smärtsamma sjukdomstillstånd i mun, hals och matstrupe

  • av sjukvårdspersonal i samband med nedförande av katetrar, sonder eller undersökningsinstrument i magsäcken.


2. Vad du behöver veta innan du använder Xylocain Viskös

Använd inte Xylocain Viskös

  • om du är allergisk mot lokalbedövningsmedel, paraaminobensoesyra (PABA) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Användning av Xylocain Viskös i svalget kan påverka sväljförmågan och därmed öka risken för att man ofrivilligt får Xylocain Viskös i luftstrupen. Bedövningen kan också öka risken för bitskador. Före intag av mat och dryck bör därför bedövningen ha släppt helt.


Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain Viskös om du lider av störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion, porfyri (ärftlig rubbning i ämnesomsättningen) eller generellt nedsatt allmäntillstånd.

Andra läkemedel och Xylocain Viskös

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain Viskös samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

  • andra lokalbedövningsmedel

  • läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (s.k. antiarytmika)

Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Tillfälligt bruk av Xylocain Viskös under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.

Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Xylocain Viskös påverkas inte reaktionsförmågan.

Xylocain Viskös innehåller konserveringsmedel

Xylocain Viskös innehåller konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat. Dessa kan ge upphov till allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Xylocain Viskös

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.

Den totala dosen under ett dygn bör ej överskrida totalt 60 ml.

Om du har använt för stor mängd av Xylocain Viskös

Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med till exempel utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner bör du genast uppsöka en akutmottagning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Xylocain Viskös ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är lidokainhydroklorid.

  • Övriga innehållsämnen är: karmellosnatrium, sackarinnatrium, metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), propylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 216), körsbärsarom, citronsyra, natriumhydroxid (pH-justerare), vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Plastflaska 100 ml.

Innehavare av godkännande för försäljning

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus

Dublin 24, Irland


Tillverkare

Takeda Pharma Sp. z o.o., 99-420 Łyszkowice, Polen

eller

Takeda Nycomed AS, Solbærvegen 5, Elverum, Norge


Denna bipacksedel ändrades senast 2018–01–31

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av