FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Xylocain®

Aspen Nordic

Salva 5 %
(vit)

Lokalanestetikum för ytanestesi

Aktiv substans:
ATC-kod: D04AB01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Aspen Nordic omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Xylocain

5% salva
lidokain

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel finns både receptfritt och receptbelagt. Oavsett vilken förpackning du använder måste Xylocain användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Xylocain är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Xylocain
3. Hur du använder Xylocain
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Xylocain ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Xylocain är och vad det används för

 

Xylocain salva innehåller ett lokalbedövningsmedel och har smärtstillande effekt. Xylocain salva stör ej sårläkningen.


Xylocain salva används för att lindra smärta vid t ex insektsbett, sår- och brännskador, såriga bröstvårtor i samband med amning samt inför rengöring av sår.


Xylocain salva används också för att lindra smärta vid olika anala besvär (t ex hemorrojder, analsprickor och smärtsamma avföringsträngningar).


Xylocain salva kan användas receptfritt till vuxna och barn över 1½ års ålder. För användning till barn under 1½ års ålder krävs läkares ordination.


Lidokain som finns i Xylocain kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Xylocain

Använd inte Xylocain

  • om du är allergisk (överkänslig) mot lidokain eller något annat lokalbedövningsmedel eller mot något av övriga innehållsämnen i Xylocain (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

  • Vid brännskador bör Xylocain salva inte användas på större områden än vad som motsvarar en handflata.

  • Xylocain salva ska inte användas till barn under 1½ års ålder utan läkares ordination.

  • Tala med din läkare innan du börjar använda Xylocain salva om du lider av störning i hjärtats retledningssystem (hjärtblock), allvarlig leversjukdom, kraftigt sänkt njurfunktion eller generellt nedsatt allmäntillstånd.

Andra läkemedel och Xylocain

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Risken för biverkningar ökar om du använder Xylocain salva samtidigt som vissa andra läkemedel, framför allt

  • andra lokalbedövningsmedel

  • läkemedel mot oregelbunden hjärtaktivitet (så kallade antiarytmika).

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Tillfälligt bruk av Xylocain salva under graviditet medför sannolikt inga ogynnsamma effekter på fostret.


Lidokain passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Tala ändå med läkare vid mer än tillfällig användning av Xylocain under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Xylocain som används i rekommenderade doser påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Xylocain salva innehåller propylenglykol

1g Xylocain salva innehåller 250 mg propylenglykol. Propykenglykol kan ge hudirritation.


Använd inte läkemedlet till nyfödda (yngre än 4 veckor) med öppna sår eller stora ytor med skadad hud (så som brännskador), utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


3. Hur du använder Xylocain

Vid smärtsamma sår eller brännskador: Salvan stryks direkt på såret eller brännskadan. Salvan kan också strykas ut på en kompress, som sedan läggs på det skadade området. Maximal smärtlindring uppnås efter ca 5 minuter. Om det känns kladdigt kan salvan då torkas av eller sköljas bort med vatten.


Inför rengöring av sår gör man på samma sätt. Rengöringen kan påbörjas ca 5 minuter efter det att salvan strukits på såret.


Såriga bröstvårtor i samband med amning: Salvan smörjes på 5-10 minuter innan amning och torkas eller sköljes noggrant bort med vatten före själva amningen.


Vid anala besvär: Salvan smörjes på de irriterade områdena 1-3 gånger dagligen. Vid smärtsamma avföringar smörjes salvan på ca 5-10 minuter före toalettbesöket.


Om anala besvär inte går över efter 2-3 veckor eller om anala blödningar uppkommer bör man kontakta läkare.


Annan dosering enligt läkares föreskrift.


Av hygieniska skäl bör man inte använda samma tub till anala besvär som till annan sårbehandling.

Användning för barn och ungdomar

Dosering till barn 1½ år till och med 12 år och till barn över 12 år, som väger mindre än 25 kg


Barn doseras efter kroppsvikt


Använd aldrig mer än 0,5cm (motsvarar 0,1 g) salva/kg kroppsvikt på en gång.

Vänta minst 8 timmar innan du ger en ny dos.

Om du använt för stor mängd av Xylocain 

Om du fått i dig för stor dos läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Xylocain orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (färre än 1 person av 1000 drabbas): allergiska reaktioner, i allvarligaste fall anafylaktisk chock (häftig allergisk reaktion med t ex utslag, svullnader, feber, andningssvårigheter och svimningsanfall). Om du upplever sådana allvarliga allergiska reaktioner, bör du genast uppsöka en akutmottagning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Xylocain ska förvaras

Salvan ska förvaras vid rumstemperatur (högst 25 ºC) så att den behåller sin mjukhet och smidighet.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 g salva innehåller:

  • Den aktiva substansen lidokain 50 mg

  • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, makrogol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit salva i tub.

10 g (receptfritt) och 35 g (receptbelagt).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Aspen Pharma Trading Limited

3016 Lake Drive, Citywest Business Campus

Dublin 24, Irland

Tel.: 0046 856642572


Tillverkare

AstraZeneca AB, Södertälje

eller

Recipharm Karlskoga AB, Karlskoga

eller

Aspen Bad Oldesloe GmbH, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-02-14

Hitta direkt i texten
Av