Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Theracough

Förmånsstatus
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Oral lösning 20 mg/ml
(Oral lösning med smak av lakrits och vanilj)

Hostmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: R05CA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Theracough

20 mg/ml Oral lösning
guaifenesin

1. VAD THERACOUGH ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Theracough anses lösa det sega slemmet i luftvägarna, underlätta upphostningen och lindra hostan.


2. INNAN DU ANVÄNDER THERACOUGH

Använd inte Theracough

  • om du är allergisk (överkänslig) mot guaifenesin eller något av övriga innehållsämnen i Theracough.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Använd inte Theracough när du är gravid om inte din läkare rekommenderat det.

Du bör inte amma om du använder Theracough.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Theracough har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Theracough

Theracough innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Theracough oral lösning innehåller 5 % alkohol.


Skadligt för personer som lider av alkoholism. Bör tas hänsyn till vid användning hos gravida och ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.


3. HUR DU ANVÄNDER THERACOUGH

 

Använd alltid Theracough enligt läkarens eller apotekspersonals anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna: 15 ml 2-3 gånger dagligen.

Barn 8-14 år: 5-10 ml 2-3 gånger dagligen.

Barn 4-8 år: 5 ml 2-3 gånger dagligen.

Barn 1-3 år: 3 ml 2-3 gånger dagligen


Till barn under 1 år endast enligt läkarordination. Annan dos enligt läkares föreskrift.


Vid besvär från andningsvägarna ska rådgivning från sjukvårdspersonal sökas om inte symtomen snabbt förbättras

Om du använt för stor mängd av Theracough 

Symtom på överdosering kan vara illamående och slöhet.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Theracough

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Theracough orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 av 100 patienter drabbas): Kräkningar.

Mindre vanliga (färre än 1 av 100 drabbas): Theracough innehåller sorbitol som kan ge mag-tarmbesvär, t.ex. buksmärtor.

Sällsynta (färre än 1 av 1000 drabbas): Överkänslighetsreaktioner på hud.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR THERACOUGH SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkermedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är guaifenesin. 5 ml Theracough innehåller 100 mg guaifenesin.

  • Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, sorbitol 280 mg, glycerol, sackarinnatirum, vanilj- och lakritsarom, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

200 ml glasflaska

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Danmark


 
Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-08-12

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av