Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Japol

Midsona

Orala droppar, vätska
(Färglös aningen gul till gulgrön vätska med karaktäristisk lukt och smak.)

Medel vid funktionella mag-tarmsymtom

ATC-kod: A03AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Japol

orala droppar, vätska
Myntaolja, delvis avmentoliserad

 


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Japol är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Japol
3. Hur du använder Japol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Japol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Japol är och vad det används för

 

Japol är ett traditionellt växtbaserat läkemedel som används vid tillfälliga matsmältningsbesvär med symtom såsom uppkördhet, väderspänning och magknip.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. Vad du behöver veta innan du tar Japol

Ta inte Japol

- om du är allergisk mot myntaolja, pepparmyntolja eller mentol.

- om du har leversjukdom.

- om du har gallvägsinflammation, gallsten eller andra gallvägssjukdomar.

- om du lider av aklorhydri (minskad mängd syra i magsaften), som t ex orsakats av läkemedel mot halsbränna och sura uppstötningar.

Varningar och försiktighet

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras under behandlingen.

Andra läkemedel och Japol

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Japol med mat och dryck

Effekten av samtigt intag av mat och dryck är inte studerad.

Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Japol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Japol

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är


Vuxna och barn över 12 år:

2 droppar Japol på en sockerbit eller i ett glas varmt vatten 1 - 3 gånger dagligen


Användning för barn:

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Japol

Vid kraftig överdosering kan symtom som diarréer, illamående, kräkningar, yrsel och påverkan på centrala nervsystemet uppträda. Observera att barn har en ökad känslighet för eteriska oljor såsom myntaolja, pepparmyntolja och mentol.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Japol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Japol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Allergiska reaktioner kan förekomma hos personer som är överkänsliga mot mentol, pepparmyntolja eller myntaolja. Allergi kan t ex yttra sig som klåda i huden, irritation i munhåla eller huvudvärk.

Halsbränna kan förekomma hos personer som har ökad benägenhet för sura uppstötningar och halsbränna, s k gastroesofagal reflux. Illamående och kräkning har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Japol ska förvaras

Oöppnad förpackning förvaras vid högst 25 °C.

Öppnad förpackning: Förvaras vid högst 25 °C. Tillslut flaskan väl.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Öppnad förpackning är hållbar i 1 år.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på flaskan efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 ml innehåller

- den aktiva substansen Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. ex. Holmes, aetheroleum (myntaolja, delvis avmentoliserad).

- Produkten innehåller inga hjälpämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös aningen gul till gulgrön vätska med karaktäristisk lukt och smak.

Brun glasflaska à 10 ml försedd med droppanordning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

SALUS HAUS GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 24

83052 Bruckmühl, Tyskland

Tel.: +49 8062 90 10

Fax: +49 8062 6508

e-post: export@salus.de


Information lämnas av:

Midsona Sverige AB

Box 505 77

202 15 Malmö

Konsumentkontakt: 040-660 20 40


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-07-07

Hitta direkt i texten
Av