FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Elonva

Organon Sweden

Injektionsvätska, lösning 150 mikrog
(Klar och färglös vattenaktig lösning.)

Könshormoner, gonadotropiner

Aktiv substans:
ATC-kod: G03GA09
Läkemedel från Organon Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Elonva

100 mikrogram och 150 mikrogram injektionsvätska, lösning
korifollitropin alfa

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Elonva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Elonva
3. Hur du använder Elonva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Elonva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Elonva är och vad det används för

 

Elonva innehåller den aktiva substansen korifollitropin alfa och tillhör den grupp av läkemedel som kallas gonadotropiner. Gonadotropiner spelar en viktig roll för människans fruktsamhet och reproduktion. En av dessa gonadotropiner är follikelstimulerande hormon (FSH) som behövs för att folliklar (små runda säckar i äggstockarna som innehåller ägg) ska växa och utvecklas hos kvinnan och hos unga män (14 år och äldre) för behandling av försenad pubertet orsakad av hypogonadotrop hypogonadism (HH), i kombination med ett läkemedel som kallas humant koriongonadotropin (hCG).


Hos kvinnor

Elonva används för att hjälpa till att åstadkomma en graviditet hos kvinnor som genomgår infertilitetsbehandling, såsom in vitro-fertilisering (IVF). IVF innefattar utplockning av ägg från äggstockarna, befruktning av äggen i laboratorium och överföring av embryon till livmodern några dagar senare. Elonva gör att flera folliklar tillväxer och utvecklas samtidigt genom kontrollerad stimulering av äggstockarna.


Hos unga män (14 år och äldre)

Elonva används för att åstadkomma utveckling och funktion av testiklarna och framkalla utveckling av manliga sexuella egenskaper hos unga män med försenad pubertet orsakad av HH.


2. Vad du behöver veta innan du använder Elonva

Använd inte Elonva om du:

 • är allergisk (överkänslig) mot korifollitropin alfa eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • har cancer i äggstockarna, brösten, livmodern eller hjärnan (hypofysen eller hypotalamus)

 • nyligen har haft en oväntad underlivsblödning som inte är menstruell och där orsaken är okänd

 • har äggstockar som inte fungerar på grund av ett tillstånd som kallas primär äggstockssvikt

 • har cystor på äggstockarna eller förstorade äggstockar

 • har missbildningar på könsorganen som gör en normal graviditet omöjlig

 • har muskelknutor (myom) i livmodern som gör en normal graviditet omöjlig

 • har riskfaktorer för OHSS (OHSS är ett allvarligt medicinskt problem som kan inträffa när äggstockarna är överstimulerade, se nedan för vidare förklaring.):

  • har polycystiskt ovariesyndrom (PCOS)

  • har haft ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

  • har tidigare genomgått en behandlingscykel med kontrollerad stimulering av äggstockarna som resulterade i tillväxt av fler än 30 folliklar med en storlek på 11 mm eller större

  • har ett basalt antal antrala folliklar (det antal små folliklar som finns i äggstockarna vid menstruationscykelns start) som är högre än 20

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Elonva.


Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

Behandling med gonadotropiner som Elonva kan orsaka ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS). Detta är ett allvarligt medicinskt tillstånd som orsakas av att äggstockarna är överstimulerade och de växande folliklarna blir större än normalt. I sällsynta fall kan svår OHSS vara livshotande. Det är därför mycket viktigt att du övervakas noggrant av läkare. För att följa effekterna av behandlingen gör läkaren ultraljudsundersökningar av äggstockarna. Läkaren kan även komma att kontrollera hormonnivåerna i blodet (se också avsnitt 4).


 • OHSS orsakar att vätska plötsligt ansamlas i magen och i bröstområdet och kan orsaka att blodproppar bildas. Kontakta läkare omedelbart om du får:

 • kraftig buksvullnad och smärta i magtrakten (buken)

 • illamående

 • kräkningar

 • plötslig viktökning p g a vätskeansamling

 • diarré

 • minskat urinflöde

 • andningssvårigheter.


Du får bara ta Elonva en gång under en och samma behandlingsperiod, eftersom risken för att utveckla OHSS annars kan öka.


Innan du börjar använda detta läkemedel, tala om för din läkare om du någon gång har haft ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS).


Ovarietorsion

Ovarietorsion är en vridning av en äggstock. Vridning av äggstocken kan orsaka att blodflödet till äggstocken stängs av.


Innan du börjar använda detta läkemedel, tala om för din läkare om du:

- någon gång har haft ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

- är gravid eller tror att du kan vara gravid

- någon gång gjort kirurgiskt ingrepp i magen (buken)

- någon gång haft en vriden äggstock

- har eller har haft cystor i din äggstock eller dina äggstockar.


Blodpropp (trombos)

Behandling med gonadotropiner som Elonva kan (liksom en graviditet) öka risken för att utveckla en blodpropp (trombos). Trombos är bildning av en blodpropp i ett blodkärl.


Blodproppar kan orsaka allvarliga medicinska tillstånd såsom:

- blockad av lungorna (lungemboli)

- slaganfall (stroke)

- hjärtattack

- blodkärlsproblem (tromboflebit)

- dåligt blodföde (djup ventrombos) som kan leda till förlust av din arm eller ditt ben.


Diskutera detta med din läkare, innan du påbörjar behandling, särskilt om:

 • du vet att du redan har en ökad risk för trombos

 • du eller någon annan i din närmaste familj någon gång har haft en trombos

 • du är kraftigt överviktig.


Flerbörd och missbildningar

Det finns en ökad risk för att få tvillingar eller t.o.m fler än två barn även när endast ett embryo överförs till livmodern. Flerbördsgraviditeter innebär en ökad hälsorisk för både mamman och hennes barn. Flerbördsgraviditeter och specifika egenskaper hos par med fertilitetsproblem (tex en kvinnas ålder, vissa spermieproblem, genetisk bakgrund hos båda föräldrarna) kan också vara förknippat med en ökad risk för missbildningar.


Graviditetskomplikationer

Om behandling med Elonva resulterar i graviditet finns en ökad risk för graviditet utanför livmodern (utomkvedshavandeskap) . Därför ska din läkare genomföra en tidig ultraljudsundersökning för att utesluta risken för graviditet utanför livmodern.


Tumörer i äggstockarna och andra delar av reproduktionssystemet

Det har rapporterats om tumörer i äggstockarna och andra delar av reproduktionssystemet hos kvinnor som genomgått infertilitetsbehandling. Det är inte känt om behandling med fertilitetsläkemedel ökar risken för dessa tumörer hos infertila kvinnor.


Andra medicinska tillstånd

Innan du börjar använda detta läkemedel, tala även om för din läkare om du:

- har njursjukdom

- har okontrollerad hypofys eller hypotalamusproblem

- har en underaktiv sköldkörtel (hypotyreos)

- har binjurar som inte fungerar som de ska (binjurebarkinsufficiens)

- har hög prolaktinnivå i blodet (hyperprolaktinemi)

- har något annat medicinskt tillstånd (t ex diabetes, hjärtsjukdom eller någon annan långtidssjukdom)

- har blivit tillsagd av en läkare att en graviditet skulle vara farlig för dig.

Andra läkemedel och Elonva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänktas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Om du gör ett graviditetstest under din infertilitetsbehandling med Elonva kan testet felaktigt visa att du är gravid. Din läkare kommer att ge dig råd om när du kan börja utföra graviditetstester. Om ett graviditetstest visar positivt, kontakta din läkare.

Graviditet och amning

Du ska inte använda Elonva om du redan är gravid eller om du tror att du kan vara gravid, eller om du ammar.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Elonva kan ge yrsel. Om du känner dig yr, ska du inte köra bil eller använda maskiner.

Elonva innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektion, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Elonva

Använd alltid Elonva enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hos kvinnor

Elonva används hos kvinnor som genomgår infertilitetsbehandling såsom in vitro-fertilisering (IVF). Under behandlingen används Elonva i kombination med ett läkemedel (en så kallad GnRH-antagonist) som förhindrar för tidig ägglossning från dina äggstockar. Behandling med GnRH-antagonisten påbörjas vanligtvis 5-6 dagar efter injektionen med Elonva.


Behandling med Elonva i kombination med en GnRH-agonist (ett annat läkemedel som används för att förhindra för tidig ägglossning från dina äggstockar) rekommenderas inte.


Hos unga män (14 år och äldre)

Elonva används i kombination med ett läkemedel som kallas hCG för behandling av försenad pubertet orsakad av HH. Elonva ska ges en gång varannan vecka, på morgonen på samma veckodag.


Dosering


Kvinnor

Vid behandling av kvinnor i fertil ålder är dosen av Elonva baserad på vikt och ålder.


 • En engångsdos på 100 mikrogram rekommenderas till kvinnor som väger 60 kg eller mindre och som är 36 år eller yngre.

 • En engångsdos på 150 mikrogram rekommenderas till kvinnor:

  • som väger mer än 60 kg, oavsett ålder.

  • som väger 50 kg eller mer och som är äldre än 36 år.


Studier är inte gjorda för kvinnor som är äldre än 36 år och som väger mindre än 50 kg.


 

Kroppsvikt

Mindre än 50 kg

50 – 60 kg

Mer än 60 kg

Ålder

36 år eller yngre

100 mikrogram

100 mikrogram

150 mikrogram

Äldre än 36 år

Ej studerade

150 mikrogram

150 mikrogram


Under de första sju dagarna efter att Elonva injicerats ska inget (rekombinant) follikelstimulerande hormon ((rec)FSH) användas. Sju dagar efter att Elonva injicerats kan din läkare besluta att fortsätta din stimulationscykel med ett annat gonadotropin, såsom (rec)FSH. Denna behandling kan fortsätta under några dagar tills det finns tillräckligt många folliklar av lagom storlek. Det kan kontrolleras genom en ultraljudsundersökning. Behandling med (rec)FSH avslutas då och slutlig äggmognad induceras genom att man ger hCG (humant koriongonadotropin). Äggen plockas ut från äggstockarna 34-36 timmar senare.


Unga män (14 år och äldre)

Dosen av Elonva baseras på kroppsvikten:


För unga män som väger 60 kg eller mindre

 • 100 mikrogram Elonva en gång varannan vecka i 12 veckor. Därefter ges Elonva en gång varannan vecka tillsammans med hCG. Om din vikt ökar till mer än 60 kg under behandlingen kan din doktor komma att öka dosen Elonva till 150 mikrogram.

För unga män som väger mer än 60 kg

 • 150 mikrogram Elonva en gång varannan vecka i 12 veckor. Därefter ges Elonva en gång varannan vecka tillsammans med hCG.

Samtidig behandling med hCG två gånger i veckan (500 – 5000 IE) kan vara nödvändig i 52 veckor eller längre för att åstadkomma könsutveckling som hos vuxna.


Hur Elonva ges

Behandling med Elonva ska övervakas av en läkare med erfarenhet av behandling av fertilitetsproblem. Elonva ska injiceras under huden (subkutant) i ett hudveck (som du nyper mellan din tumme och ditt pekfinger), helst strax under naveln. Injektionen kan ges av sjukvårdspersonal (t ex en sjuksköterska), din partner eller dig själv, om noggranna instruktioner har erhållits av din läkare. Använd alltid Elonva exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. En steg för steg-”användarinstruktion” finns i slutet av denna bipacksedel.


Injicera inte Elonva i en muskel.


Elonva tillhandahålls i förfyllda sprutor som har ett automatiskt säkerhetssystem för att hjälpa till att förhindra nålsticksskador efter användning.

Om du använt för stor mängd av Elonva eller (rec)FSH

Om du tror att du har använt för stor mängd Elonva eller (rec)FSH, kontakta läkare omedelbart.

Om du har glömt att använda Elonva

Om du har glömt att injicera Elonva på den dag du skulle ha gjort det, kontakta läkare omedelbart. Injicera inte Elonva utan att tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar


En möjlig komplikation av behandling med gonadotropiner, såsom Elonva, är oavsiktlig överstimulering av äggstockarna. Risken att få denna komplikation kan minskas genom noggrann övervakning av antalet folliklar som mognar. Din läkare kommer att göra ultraljudsundersökningar av dina äggstockar för att noggrant övervaka antalet folliklar som mognar. Din läkare kan också komma att kontrollera hormonnivåerna i blodet. De första symtomen på överstimulering av äggstockarna kan märkas som smärtor i magen (buken), illamående eller diarré. Ovariell överstimulering kan utvecklas till ett medicinskt tillstånd som kallas ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS) som kan vara ett allvarligt medicinskt problem. I allvarligare fall kan det leda till förstoring av äggstockarna, ansamling av vätska i buken och/eller bröstkorgen (som kan leda till plötslig viktökning p g a vätskeansamling) eller proppar i blodkärlen.


Kontakta läkare omedelbart om du har smärta i magen (buken) eller några av de andra symtomen på ovariell hyperstimulering, även om de uppträder några dagar efter att injektionen gavs.


Risken att drabbas av en biverkning beskrivs enligt följande kategorier:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 kvinnor)

 • Ovariellt hyperstimuleringssyndrom (OHSS)

 • Bäckensmärta

 • Illamående

 • Huvudvärk

 • Bäckenobehag

 • Ömhet i brösten

 • Trötthet


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 kvinnor)

 • Vridning av en äggstock (ovarietorsion)

 • Förhöjda leverenzymer

 • Missfall

 • Smärta efter utplockning av ägg

 • Smärta vid behandlingen

 • För tidig ägglossning

 • Utspänd buk

 • Kräkningar

 • Diarré

 • Förstoppning

 • Ryggsmärta

 • Smärta i brösten

 • Blåmärke eller smärta vid injektionsstället

 • Irritabilitet

 • Humörsvängningar

 • Yrsel

 • Värmevallningar

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner, både lokala och allmänna, inklusive utslag).


Graviditet utanför livmodern (utomkvedshavandeskap) och flerbördsgraviditeter har också rapporterats. Dessa biverkningar anses inte vara relaterade till användningen av Elonva, utan till assisterad reproduktions teknologi (ART) eller efterföljande graviditet.


I sällsynta fall har behandling med Elonva, som behandling med andra gonadotropiner, förknippats med att blodproppar (tromboser) som bildats i ett blodkärl lossnat och förflyttats i blodomloppet så att de täpper till ett annat blodkärl (tromboemboli).


Om du är en ung man:

Biverkningar rapporterade hos unga män:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 män)

 • Kräkningar

 • Smärta vid injektionsstället

 • Värmevallningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Elonva ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP” (utgångsdatum) och på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaring på apotek

Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas.


Förvaring hos patient

Det finns två alternativ:

1. Förvaras i kylskåp (2°C-8°C). Får ej frysas.

2. Förvara vid eller under 25°C under maximalt en månads tid. Anteckna när du börjar förvara produkten utanför kylskåp och använd den inom en månad från det datumet.


Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Använd inte Elonva

 • om den har förvarats utanför kylskåp i mer än en månad.

 • om den har förvarats utanför kylskåp vid en temperatur över 25°C.

 • om du märker att lösningen inte är klar/genomskinlig.

 • om du märker att sprutan eller nålen är trasig.


En tom eller oanvänd spruta ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är korifollitropin alfa. Varje Elonva 100 mikrogram injektionsvätska, lösning förfylld spruta innehåller 100 mikrogram i 0,5 milliliter (ml) injektionsvätska, lösning. Varje Elonva 150 mikrogram injektionsvätska, lösning förfylld spruta innehåller 150 mikrogram i 0,5 milliliter (ml) injektionsvätska, lösning.

 • Övriga innehållsämnen är natriumcitrat, sackaros, polysorbat 20, metionin, och vatten för injektionsvätskor. pH-värdet kan ha justerats med natriumhydroxid och/eller saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Elonva är en klar och färglös vattenhaltig injektionsvätska, lösning (injektionsvätska) i en förfylld spruta med ett automatiskt säkerhetssystem, som förhindrar nålsticksskador efter användning. Sprutan är förpackad tillsammans med en steril injektionsnål. Varje spruta innehåller 0,5 ml lösning.

Den förfyllda sprutan finns i förpackningar om en spruta.


Elonva tillhandahålls i två styrkor: 100 mikrogram och 150 mikrogram injektionsvätska, lösning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nederländerna


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Organon Belgium

Tél/Tel: 0080066550123

(+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Lietuva

Organon Pharma B.V. Lithuania atstovybė

Tel.: +370 52041693 dpoc.lithuania@organon.com

България

Органон (И.А.) Б.В. - клон България

Тел.: +359 2 806 3030

dpoc.bulgaria@organon.com

Luxembourg/Luxemburg

Organon Belgium

Tél/Tel: 0080066550123

(+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Česká republika

Organon Czech Republic s.r.o.

Tel: +420 233 010 300

dpoc.czech@organon.com

Magyarország

Organon Hungary Kft.

Tel.: +36 1 766 1963

dpoc.hungary@organon.com

Danmark

Organon Denmark ApS

Tlf: +45 4484 6800

info.denmark@organon.com

Malta

Organon Pharma B.V., Cyprus branch

Tel: +356 2277 8116

dpoc.cyprus@organon.com

Deutschland

Organon Healthcare GmbH

Tel.: 0800 3384 726

(+49 (0) 89 2040022 10)

dpoc.germany@organon.com

Nederland

N.V. Organon

Tel: 00800 66550123

(+32 2 2418100)

dpoc.benelux@organon.com

Eesti

Organon Pharma B.V. Estonian RO

Tel: +372 66 61 300

dpoc.estonia@organon.com

Norge

Organon Norway AS

Tlf: +47 24 14 56 60

info.norway@organon.com

Ελλάδα

BIANEΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 80091 11

Mailbox@vianex.gr

Österreich

Organon Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 263 28 65

medizin-austria@organon.com

España

Organon Salud, S.L.

Tel: +34 91 591 12 79

organon_info@organon.com

Polska

Organon Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 105 50 01

organonpolska@organon.com

France

Organon France

Tél: +33 (0) 1 57 77 32 00


Portugal

Organon Portugal, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: +351 218705500

geral_pt@organon.com

Hrvatska

Organon Pharma d.o.o.

Tel: +385 1 638 4530

dpoc.croatia@organon.com

România

Organon Biosciences S.R.L.

Tel: +40 21 527 29 90

info.romania@organon.com

Ireland

Organon Pharma (Ireland) Limited

Tel: +353 15828260

medinfo.ROI@organon.com

Slovenija

Organon Pharma B.V., Oss, podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 300 10 80

info.slovenia@organon.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000


Slovenská republika

Organon Slovakia s. r. o.

Tel: +421 2 44 88 98 88

dpoc.slovakia@organon.com

Italia

Organon Italia S.r.l.

Tel: +39 06 3336407

dpoc.italy@organon.com

Suomi/Finland

Organon Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0) 29 170 3520

dpoc.finland@organon.com

Κύπρος

Organon Pharma B.V., Cyprus branch

Τηλ: +357 22866730

dpoc.cyprus@organon.com

Sverige

Organon Sweden AB

Tel: +46 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com


Latvija

Ārvalsts komersanta “Organon Pharma B.V.” pārstāvniecība

Tel: +371 66968876

dpoc.latvia@organon.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Organon Pharma (Ireland) Limited

Tel: +353 15828260

medinfo.ROI@organon.com


Denna bipacksedel ändrades senast juni 2022.

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

Användarinstruktioner


Elonva, sprutans och nålens delar

Sprutans och nålens delar

Förbered injektionen

Bild 1.

1.

 • Tvätta dina händer med tvål och vatten samt torka dem innan du använder Elonva.

 • Torka injektionsstället (området strax under din navel) med ett desinfektionsmedel (t ex alkohol) för att ta bort bakterier på hudytan.

 • Tvätta ungefär 5 cm runt den punkt där nålen kommer att föras in och låt desinfektionsmedlet torka i minst en minut innan du fortsätter.

  
Bild 2.

2.

 • Medan du väntar på att desinfektionsmedlet torkar, bryt perforeringen och dra av nålens lock.

 • Låt nålskyddet sitta kvar på nålen.

 • Placera nålskyddet (med nålen i) på en ren och torr yta medan du förbereder sprutan.

  
Bild 3.

3.

 • Håll sprutan så att det grå locket pekar uppåt.

 • Knacka försiktigt på sprutan med ett finger så att luftbubblor kan röra sig uppåt.

  
Bild 4.

4.

 • Fortsätt att hålla sprutan så den pekar uppåt.

 • Skruva av sprutans lock moturs.

  
Bild 5.

5.

 • Fortsätt att hålla sprutan så den pekar uppåt.

 • Skruva på nålskyddet (med nålen i) medurs på sprutan.

  
Bild 6.

6.

 • Fortsätt att hålla sprutan så den pekar uppåt.

 • Ta av nålskyddet rakt uppåt och släng det.

 • VAR FÖRSIKTIG med nålen.

Injicera

 
Bild 7.

7.

 • Ta nu sprutan mellan pekfingret och långfingret och håll den så att den pekar uppåt

 • Sätt tummen på sprutkolven.

 • Tryck försiktigt sprutkolven uppåt tills en liten droppe syns vid nålspetsen.

  
Bild 8.

8.

 • Nyp tag i ett hudveck med tummen och pekfingret.

 • Stick in hela nålen med en vinkel på 90 grader i hudvecket.

 • Tryck FÖRSIKTIGT in sprutkolven tills det tar stopp och håll sprutkolven intryckt.

 • RÄKNA TILL FEM för att vara säker på att all lösning är injicerad.

  
Bild 9.

9.

 • Ta bort tummen från sprutkolven.

 • Nålen kommer att dras in automatiskt i sprutan där den låses fast permanent.

Hitta direkt i texten
Av