Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Omnicol


ReceptstatusFörmånsstatus
Pro Health Pharma

Pulver till oral lösning i dospåse
(Friflytande benvitt pulver)

Laxantia, osmotiskt aktivt medel

ATC-kod: A06AD65
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Omnicol

pulver till oral lösning, dospåse

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt vid behandling av tillfällig förstoppning. Omnicol måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen vid receptfri behandling av tillfällig förstoppning försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD OMNICOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU TAR OMNICOL
3. HUR DU TAR OMNICOL
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Omnicol  ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD OMNICOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Namnet på denna medicin är Omnicol. Det är ett laxermedel för tillfällig behandling av förstoppning hos vuxna, ungdomar samt äldre. Den rekommenderas ej för barn under 12 år.


Omnicol hjälper dig att få en behaglig tarmfunktion även om du har varit förstoppad under en längre tid. Omnicol kan även efter ordination av läkare användas vid långtidsbehandling och vid mycket svår förstoppning, så kallat fekalom.


2. INNAN DU TAR OMNICOL

Använd inte Omnicol

 • om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i Omnicol

 • om du har ett stopp i tarmen (tarmförträngning, paralysering av tarmen (ileus))

 • om du har sår i tarmväggen

 • om du har svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som t.ex. ulcerös colit,

  Crohn´s sjukdom eller toxisk megakolon

Var särskilt försiktig med Omnicol

Om du har hjärtproblem, följ de speciella instruktionerna i avsnitt 3 om du blivit ordinerad Omnicol av läkare för mycket svår förstoppning (fekalom).

Intag av andra läkemedel

Vissa mediciner, tex. mot epilepsi, kan vara mindre verksamma vid användning av Omnicol.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Omnicol kan användas under graviditet och amning. Om du är gravid, försöker bli gravid eller ammar, rådfråga apotekspersonal eller läkare innan du tar Omnicol.

Körförmåga och användning av maskiner

Omnicol påverkar inte din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Omnicol

Detta läkemedel innehåller 187 mg natrium per dospåse. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. HUR DU TAR OMNICOL

 

Denna medicin kan intas när som helst med eller utan mat eller dryck.


Förstoppning:

1 dospåse intas 1-3 gånger dagligen, beroende på hur svår din förstoppning är.


Fekalom:

Innan du tar Omnicol för behandling av fekalom ska det fastställas att du har denna diagnos.

8 dospåsar intas dagligen. De 8 dospåsarna skall tas inom loppet av 6 timmar i upp till 3 dagar om det är nödvändigt. Om du har hjärtproblem, ta ej mer än 2 dospåsar per timme.

Bruksanvisning

Öppna dospåsen och häll innehållet i ett glas. Fyll på med cirka 125 ml eller ungefär ett halvt glas med vatten. Rör om tills allt pulver har löst upp sig och Omnicol-vätskan är klar eller lätt grumlig och drick sedan. Om du tar Omnicol för behandling av fekalom kan det vara lättare att lösa upp 8 påsar i 1 liter vatten.


Längd på behandling:

Förstoppning: Behandlingstiden med Omnicol vid tillfällig förstoppning är normalt ca 2 veckor. Om symtomen försämras eller inte förbättras inom

14 dagar ska du kontakta läkare. Om din förstoppning orsakas av en sjukdom som till exempel Parkinsons sjukdom eller multipel skleros (MS), eller om du använder mediciner som orsakar förstoppning, kan din läkare rekommendera att du använder Omnicol längre än 2 veckor. Vid långtidsbehandling så kan dosen oftast sänkas till 1 eller 2 dospåsar dagligen.


Fekalom:

Behandlingstiden med Omnicol vid fekalom kan vara upp till 3 dagar.

Om du har tagit för stor mängd Omnicol:

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Du kan utveckla diarré. Sluta med behandlingen med Omnicol tills symptomen upphör och börja därefter om igen med en lägre dos. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är orolig.

Om du har glömt att ta Omnicol

Ta dosen så fort du kommer ihåg att ta den. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Omnicol orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta din läkare omedelbart och upphör behandlingen med Omnicol om:


 • Du får en allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller hals.

Andra biverkningar är:

Allergiska reaktioner som kan orsaka hudutslag, klåda, hudrodnad eller nässelfeber, svullna händer, fötter eller anklar, huvudvärk och höga eller låga kaliumhalter i blodet.


Ibland kan du få magbesvär, ont i magen eller magbuller. Du kan också känna dig uppsvälld, lida av gaser, känna dig illamående eller kräkas. Du kan också uppleva ömhet kring ändtarmsöppningen och kan få lindrig diarré när du börjar använda Omnicol. Dessa biverkningar blir generellt bättre om du minskar mängden Omnicol du använder.


Om några av ovannämnda biverkningar blir värre eller varar mer än ett par dagar, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR OMNICOL  SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd Omnicol före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Färdigberedd lösning: Förvaras vid 2°C - 8°C (i kylskåp, väl täckt). Färdigberedd lösning är hållbar i 6 timmar.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Varje dospåse innehåller följande aktiva substanser:

Makrogol (polyetylenglykol) 3350 13,125 g

Natriumklorid 351 mg

Natriumbikarbonat 178 mg

Kaliumklorid 47,0 mg


När dospåsen är upplöst i 125 ml vatten ger varje dospåse motsvarande:

Natrium 65 mmol/liter

Klorid 53 mmol/liter

Kalium 5,4 mmol/liter

Bikarbonat 17 mmol/liter


Övriga innehållsämnen är:

Acesulfamkalium (E950)

Lime- och citronarom*.

*(Lime- och citronarom innehåller följande beståndsdelar: akaciagummi, maltodextrin, limeolja, citronolja, citral, citronsyra och vatten).

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Pro Health Pharma Sweden AB

Kullagatan 8-10

252 20 Helsingborg

Telefon: 0721-903655

info@prohealthpharma.se

 


Tillverkare

Recipharm Höganäs AB, Höganäs

 


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende: Omnicol är ett friflytande benvitt pulver

Förpackningsstorlekar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 22, 24, 30 eller 50 dospåsar (receptfria) och 60, 100, 200 eller 250 dospåsar (receptbelagda).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverket i Sverige hemsida.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2015-04-01

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av