FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pradaxa

Boehringer Ingelheim

Kapsel, hård 75 mg
(vit, ogenomskinlig överdel och vit, ogenomskinlig underdel i storlek 2 (cirka 18 x 6 mm), fyllda med gulaktiga pellets. Överdelen är märkt med företagssymbol, underdelen med ”R75”)

Antikoagulantia, direkt trombinhämmande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AE07
Läkemedel från Boehringer Ingelheim omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Pradaxa

75 mg hårda kapslar
dabigatranetexilat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pradaxa  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pradaxa
3. Hur du tar Pradaxa
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pradaxa  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pradaxa  är och vad det används för

 

Pradaxa innehåller det aktiva ämnet dabigatranetexilat och tillhör en grupp läkemedel som kallas antikoagulantia. Det verkar genom att blockera ett ämne i blodet som medverkar i bildningen av blodproppar.


Pradaxa används hos vuxna för att:

 • motverka bildning av blodproppar i blodkärlen efter operation för byte av höft- eller knäled.

Pradaxa används hos barn för att:

 • behandla blodproppar och för att motverka att blodproppar bildas på nytt.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pradaxa

Använd inte Pradaxa

 • om du är allergisk mot dabigatranetexilat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har svår njursvikt.

 • om du har en pågående blödning.

 • om du har en sjukdom i något organ i kroppen som leder till ökad risk för allvarlig blödning (t.ex. magsår, hjärnskada eller hjärnblödning, nyligen genomgången operation i hjärna eller ögon).

 • om du har en ökad tendens att få blödningar. Detta kan vara medfött, anledningen kan vara okänd eller bero på andra läkemedel.

 • om du tar läkemedel för att förhindra blodproppar (till exempel warfarin, rivaroxaban, apixaban eller heparin), förutom när du byter mellan blodproppsförebyggande behandlingar, när du får heparin för att hålla en kateter (ett rörformat medicinskt instrument) till ett blodkärl öppen eller medan dina hjärtslag normaliseras med en metod som kallas kateterablation vid förmaksflimmer.

 • om du har svårt nedsatt leverfunktion eller en leversjukdom som skulle kunna vara livshotande.

 • om du via munnen tar ketokonazol eller itrakonazol, läkemedel som används för att behandla svampinfektioner.

 • om du via munnen tar ciklosporin, ett läkemedel som förhindrar att transplanterade organ stöts bort.

 • om du tar dronedaron, ett läkemedel för behandling av onormal hjärtrytm.

 • om du tar ett kombinationsläkemedel med glekaprevir och pibrentasvir, ett antiviralt läkemedel som används för att behandla hepatit C.

 • om du har en konstgjord hjärtklaff som kräver permanent behandling med blodförtunnande medel.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Pradaxa. Du kan även behöva tala med läkare under behandling med detta läkemedel om du upplever symtom eller om du behöver opereras.


Tala om för läkare om du har eller har haft något medicinskt tillstånd eller sjukdom, särskilt något av de på följande lista:


- om du har ökad risk för blödning, t.ex.:

 • om du nyligen har haft en blödning.

 • om du har fått en biopsi utförd (kirurgiskt borttagande av vävnad) under den senaste månaden.

 • om du har fått en allvarlig skada (t.ex. benfraktur, skallskada eller någon annan skada som kräver kirurgisk behandling).

 • om du lider av magsäcks- eller matstrupsinflammation.

 • om du har problem med sura uppstötningar.

 • om du får läkemedel som kan öka risken för blödning. Se "Andra läkemedel och Pradaxa" nedan.

 • om du använder antiinflammatoriska läkemedel såsom diklofenak, ibuprofen, piroxikam.

 • om du lider av en infektion i hjärtat (bakteriell endokardit).

 • om du vet att du har nedsatt njurfunktion eller om du lider av vätskebrist (tecken på vätskebrist är törst och att man kissar små mängder mörkt färgad [koncentrerad]/skummande urin).

 • om du är äldre än 75 år.

 • om du är en vuxen patient och väger 50 kg eller mindre.

 • endast vid användning till barn: om barnet har en infektion runt eller i hjärnan.

- om du har haft en hjärtinfarkt eller om du har blivit diagnostiserad med tillstånd som ökar risken för att utveckla en hjärtinfarkt.


- om du har en leversjukdom som är förknippad med förändringar i blodprover. I detta fall rekommenderas inte användning av detta läkemedel


Var särskilt försiktig med Pradaxa


- om du behöver en operation:

I detta fall behöver behandlingen med Pradaxa avbrytas tillfälligt på grund av ökad risk för blödning under och strax efter en operation. Det är mycket viktigt att ta Pradaxa före och efter operationen exakt vid de tidpunkter som läkaren anvisat.


‑ om en operation innebär insättning av en kateter eller en injektion i ryggraden (t.ex. för epidural eller spinal anestesi eller smärtlindring):

 • det är mycket viktigt att ta Pradaxa före och efter operationen exakt vid de tidpunkter som läkaren anvisat.

 • tala omedelbart om för läkaren om du får domningar eller svaghet i benen eller problem med tarmarna eller blåsan efter avslutad anestesi, eftersom detta kräver akut vård.

- om du ramlar eller skadar dig under behandlingen, framför allt om du skadar huvudet. Kontakta genast läkare. En läkare kan behöva undersöka dig eftersom du kan vara i riskzonen för att få blödning.


- om du vet att du har en sjukdom som kallas antifosfolipidsyndrom (en störning i immunsystemet som ökar risken för att få blodproppar). Informera i sådana fall din läkare, som kommer att besluta om behandlingen kan behöva ändras.


Andra läkemedel och Pradaxa

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du talar om för läkaren om du tar något av nedanstående läkemedel innan du tar Pradaxa:


 • Läkemedel som förhindrar blodproppar (till exempel warfarin, fenprokumon, acenokoumarol, heparin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, rivaroxaban, acetylsalicylsyra).

 • Läkemedel mot svampinfektioner (till exempel ketokonazol, itrakonazol) om inte läkemedlet appliceras direkt på huden.

 • Läkemedel vid oregelbundna hjärtslag (till exempel amiodaron, dronedaron, kinidin, verapamil).

  Om du tar läkemedel som innehåller amiodaron, kinidin eller verapamil kan läkaren be dig att använda en lägre dos Pradaxa beroende på för vilket tillstånd du har ordinerats det. Se även avsnitt 3.

 • Läkemedel som förhindrar att organ stöts bort efter transplantation (till exempel takrolimus, ciklosporin).

 • Ett kombinationsläkemedel med glekaprevir och pibrentasvir (ett antiviralt läkemedel som används för att behandla hepatit C).

 • Antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (till exempel acetylsalicylsyra, ibuprofen, diklofenak).

 • Johannesört, ett traditionellt växtbaserat läkemedel mot lätt nedstämdhet och lindrig oro.

 • Antidepressiva läkemedel som tillhör gruppen selektiva serotoninåterupptagshämmare eller serotonin/noradrenalinåterupptagshämmare.

 • Rifampicin eller klaritromycin (två antibiotika).

 • Antivirala läkemedel mot AIDS (till exempel ritonavir).

 • Vissa läkemedel för behandling av epilepsi (till exempel karbamazepin, fenytoin).


Graviditet och amning

Effekten av Pradaxa på graviditeten och det ofödda barnet är inte känd. Därför ska du inte ta detta läkemedel om du är gravid om inte läkaren säger att det är säkert att göra så. Om du är en kvinna i fertil ålder ska du undvika att bli gravid under behandling med Pradaxa.


Du ska inte amma under behandling med Pradaxa.

Körförmåga och användning av maskiner

Pradaxa har inga kända effekter på förmågan att köra bil och använda maskiner.


3. Hur du tar Pradaxa

Pradaxa kapslar kan användas till vuxna och barn från 8 års ålder som kan svälja kapslarna hela. Pradaxa dragerat granulat finns tillgängligt för behandling av barn under 12 års ålder så snart de kan svälja mjuk mat.


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker.


Ta Pradaxa enligt rekommendationerna för följande tillstånd:


Blodproppsförebyggande behandling efter knä- eller höftledsoperation


Rekommenderad dos är 220 mg en gång per dag (taget som 2 kapslar à 110 mg).


Om din njurfunktion är nedsatt med mer än hälften eller om du är 75 år eller äldre är rekommenderad dos 150 mg en gång dagligen (taget som 2 kapslar à 75 mg).


Om du tar läkemedel med amiodaron, kinidin eller verapamil är rekommenderad dos 150 mg en gång per dag (taget som 2 kapslar à 75 mg).


Om du tar läkemedel med verapamil och din njurfunktion är nedsatt med mer än hälften ska du behandlas med en lägre dos, 75 mg Pradaxa, på grund av att risken för blödning kan öka.


För båda operationstyperna gäller att behandlingen inte ska startas om det blöder från operationsområdet. Om behandlingen inte kunnat påbörjas förrän dagen efter operationen ska doseringen påbörjas med 2 kapslar en gång om dagen.


Efter kirurgiskt byte av knäled

Du ska börja behandlingen med Pradaxa inom 1-4 timmar efter avslutad operation, genom att svälja 1 kapsel. Ta därefter 2 kapslar en gång om dagen under totalt 10 dagar.


Efter kirurgiskt byte av höftled

Du ska börja behandlingen med Pradaxa inom 1-4 timmar efter avslutad operation, genom att svälja 1 kapsel. Ta därefter 2 kapslar en gång om dagen under totalt 28-35 dagar.


Behandling av blodproppar och för att motverka att blodproppar bildas på nytt hos barn


Pradaxa ska tas två gånger dagligen, en dos på morgonen och en dos på kvällen, vid ungefär samma tid varje dag. Doseringsintervallet ska vara så nära 12 timmar som möjligt.


Rekommenderad dos beror på vikt och ålder. Läkaren kommer att fastställa korrekt dos. Läkaren kan justera dosen under behandlingens gång. Fortsätt att använda alla andra läkemedel om inte läkaren säger åt dig att sluta använda något.


Tabell 1 visar enkeldoser och totala dagliga doser av Pradaxa i milligram (mg). Doserna beror på patientens vikt i kilogram (kg) och ålder i år.


Tabell 1: Doseringstabell för Pradaxa kapslar

Vikt-/ålderskombinationer

Enkeldos

i mg

Total daglig dos

i mg

Vikt i kg

Ålder i år

11 till under 13 kg

8 till under 9 år

75

150

13 till under 16 kg

8 till under 11 år

110

220

16 till under 21 kg

8 till under 14 år

110

220

21 till under 26 kg

8 till under 16 år

150

300

26 till under 31 kg

8 till under 18 år

150

300

31 till under 41 kg

8 till under 18 år

185

370

41 till under 51 kg

8 till under 18 år

220

440

51 till under 61 kg

8 till under 18 år

260

520

61 till under 71 kg

8 till under 18 år

300

600

71 till under 81 kg

8 till under 18 år

300

600

81 kg eller över

10 till under 18 år

300

600

Enkeldoser som kräver kombinationer av fler än en kapsel:

300 mg: två 150 mg kapslar eller fyra 75 mg kapslar

260 mg: en 110 mg plus en 150 mg kapsel eller en 110 mg plus två 75 mg kapslar
220 mg: två 110 mg kapslar

185 mg: en 75 mg plus en 110 mg kapsel

150 mg: en 150 mg kapsel eller två 75 mg kapslar


Hur du tar Pradaxa

Pradaxa kan tas med eller utan mat. Kapseln ska sväljas hel och med ett glas vatten, för att se till att kapseln hamnar i magen. Du ska inte ha sönder eller tugga kapseln och du ska inte tömma kapseln på korn eftersom det kan öka risken för blödning.


Anvisningar för hur du öppnar blistren

Bilderna visar hur Pradaxa kapslar ska tas ut ur förpackningen (blisterkartan)


Blisterkarta

Riv loss en blisterruta från blisterkartan genom att riva längs perforeringen.

blisterfolie

Dra bort blisterfolien och ta ut kapseln.

 • Tryck inte kapslarna igenom folien.

 • Dra inte bort folien förrän du behöver en kapsel.


Anvisningar för hur du öppnar burken

 • Tryck och vrid för att öppna.

 • När du tagit ut kapseln och tagit din dos, sätt omedelbart på locket igen och stäng burken ordentligt.


Byte mellan blodproppsförebyggande behandlingar

Ändra inte din blodproppsförebyggande behandling utan specifik vägledning från läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Pradaxa

Om du har tagit för stor mängd av detta läkemedel ökar risken för blödning. Kontakta omedelbart läkare om du har tagit för många kapslar. Särskilda behandlingsalternativ finns tillgängliga.

Om du har glömt att använda Pradaxa

Blodproppsförebyggande behandling efter knä- eller höftledsoperation

Fortsätt med de återstående dagliga doserna Pradaxa vid samma tidpunkt nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Behandling av blodproppar och för att motverka att blodproppar bildas på nytt hos barn

En missad dos kan tas upp till 6 timmar före tid för nästa dos. Hoppa över den missade dosen helt om det är mindre än 6 timmar kvar till nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Pradaxa

Ta Pradaxa precis som du har blivit instruerad. Sluta inte ta detta läkemedel utan att först tala med läkare eftersom för tidigt avbruten behandling kan öka risken för att en blodpropp ska utvecklas. Kontakta läkaren om du upplever dålig matsmältning efter att du har tagit Pradaxa.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Pradaxa påverkar blodkoagulationen, så de flesta biverkningarna har samband med symtom som blåmärken eller blödningar. En större eller allvarlig blödning kan inträffa, vilket utgör den mest allvarliga biverkningen. En sådan blödning kan bli invalidiserande, livshotande eller leda till döden, oberoende av var i kroppen blödningen inträffar. I vissa fall är dessa blödningar inte uppenbara.


Om du får någon blödning som inte slutar av sig självt eller om du får tecken på kraftig blödning (ovanlig svaghet, trötthet, blekhet, yrsel, huvudvärk eller oförklarlig svullnad), kontakta omedelbart läkare. Läkaren kan besluta att hålla dig under noggrannare övervakning eller ändra din medicinering.


Kontakta omedelbart läkare om du får en allvarlig allergisk reaktion som ger andnöd eller yrsel.


Eventuella biverkningar anges nedan, sorterade efter hur troligt det är att de inträffar.


Blodproppsförebyggande behandling efter knä- eller höftledsoperation


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Minskad mängd hemoglobin i blodet (ett ämne i de röda blodkropparna)

 • Avvikande leverfunktionsprover

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Blödning kan uppstå från näsan, i mage eller tarm, från penis/vagina eller urinvägar (även blod i urinen som färgar urinen rosa eller röd), från hemorrojder, från ändtarmen, under huden, i en led, från eller efter kroppsskada eller operation

 • Blodutgjutning eller blåmärke efter en operation

 • Blod som upptäcks i avföringen vid ett laboratorietest

 • Färre röda blodkroppar i blodet

 • Lägre andel blodkroppar

 • Allergisk reaktion

 • Kräkning

 • Diarré eller lös avföring

 • Illamående

 • Sårsekret (vätska som utsöndras från operationssåret)

 • Ökade leverenzymer

 • Gulfärgning av hud eller ögonvitor på grund av problem med lever eller blod

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Blödning

 • Blödning kan uppstå i hjärnan, från kirurgiskt snitt, från injektionsställe eller från plats där man sätter venkateter

 • Blodblandat sekret på den plats där man sätter venkateter

 • Blodig upphostning eller blodblandat slem

 • Färre blodplättar i blodet

 • Färre röda blodkroppar i blodet efter en operation

 • Allvarlig allergisk reaktion som kan ge andnöd eller yrsel

 • Allvarlig allergisk reaktion som kan ge svullet ansikte eller svalg

 • Hudutslag med mörkröda, upphöjda och kliande knottror som beror på en allergisk reaktion

 • Plötslig färg- och utseendeförändring av huden

 • Klåda

 • Sår i magsäck eller tarm (inklusive sår i matstrupen)

 • Inflammation i matstrupe och mage

 • Sura uppstötningar

 • Buksmärta eller magont

 • Dålig matsmältning

 • Sväljsvårigheter

 • Vätska från ett sår

 • Vätskande operationssår

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Svårigheter att andas eller pipande andning

 • Minskat antal vita blodkroppar eller brist på vita blodkroppar (som hjälper till att bekämpa infektioner)

 • Håravfall

Behandling av blodproppar och för att motverka att blodproppar bildas på nytt hos barn


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Färre röda blodkroppar i blodet

 • Färre blodplättar i blodet

 • Hudutslag med mörkröda, upphöjda och kliande knottror som beror på en allergisk reaktion

 • Plötslig färg- och utseendeförändring av huden

 • Blodutgjutning

 • Näsblod

 • Sura uppstötningar

 • Kräkning

 • Illamående

 • Diarré eller lös avföring

 • Dålig matsmältning

 • Håravfall

 • Ökade leverenzymer

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Minskat antal vita blodkroppar (som hjälper till att bekämpa infektioner)

 • Blödning kan uppstå i mage eller tarm, från hjärnan, från ändtarmen, från penis/vagina eller urinvägar (även blod i urinen som färgar urinen rosa eller röd) eller under huden

 • Minskad mängd hemoglobin i blodet (ett ämne i de röda blodkropparna)

 • Lägre andel blodkroppar

 • Klåda

 • Blodig upphostning eller blodblandat slem

 • Buksmärta eller magont

 • Inflammation i matstrupe och mage

 • Allergisk reaktion

 • Sväljsvårigheter

 • Gulfärgning av hud eller ögonvitor på grund av problem med lever eller blod

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Brist på vita blodkroppar (som hjälper till att bekämpa infektioner)

 • Allvarlig allergisk reaktion som kan ge andnöd eller yrsel

 • Allvarlig allergisk reaktion som kan ge svullet ansikte eller svalg

 • Svårigheter att andas eller pipande andning

 • Blödning

 • Blödning kan uppstå i en led, från en kroppsskada, från kirurgiskt snitt, från ett injektionsställe eller plats där man sätter venkateter

 • Blödning kan uppstå från hemorrojder

 • Sår i magsäck eller tarm (inklusive sår i matstrupen)

 • Avvikande leverfunktionsprover


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Pradaxa  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret eller burken efter “EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Burk: Efter att förpackningen öppnats måste kapslarna användas inom 4 månader. Tillslut burken väl. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är dabigatran. Varje hård kapsel innehåller 75 mg dabigatranetexilat (som mesilat).

 • Övriga innehållsämnen är: vinsyra, akaciagummi, hypromellos, dimetikon 350, talk och hydroxipropylcellulosa.

 • Kapselhöljet innehåller karragenan, kaliumklorid, titandioxid och hypromellos.

 • Den svarta märkfärgen innehåller shellack, svart järnoxid och kaliumhydroxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pradaxa 75 mg är hårda kapslar (cirka 18 × 6 mm) med en vit, ogenomskinlig överdel och en ogenomskinlig, vit, underdel. Den hårda kapselns överdel är märkt med Boehringer Ingelheims företagssymbol och underdelen med ”R75”.


Detta läkemedel finns tillgängligt i förpackningar som innehåller 10 × 1, 30 × 1 eller 60 × 1 hårda kapslar i endosblister av perforerat aluminium. Dessutom finns Pradaxa tillgängligt i förpackningar som innehåller 60 × 1 hårda kapslar i vita endosblister av perforerat aluminium.


Detta läkemedel finns även tillgängligt i burkar av polypropylen (plast) med 60 hårda kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


Tillverkare

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland


och


Boehringer Ingelheim France

100-104 avenue de France

75013 Paris

Frankrike


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

België/Belgique/Belgien

Boehringer Ingelheim SComm

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ – клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

Boehringer Ingelheim SComm

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim B.V.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG,

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620


Denna bipacksedel ändrades senast 12/2023

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av