Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Felodipin Teva


ReceptstatusFörmånsstatus
Teva

Depottablett 2,5 mg
(gul, rund, bikonvex, filmdragerad (tidigare hette den Felodipin ratiopharm och hade utseendet: gul, rund, bikonvex, filmdragerad, märkt med 2.5))

Kalciumantagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: C08CA02
Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Felodipin Teva

2,5 mg, 5 mg och 10 mg  depottabletter
felodipin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Felodipin Teva är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Felodipin Teva
3. Hur du tar Felodipin Teva
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Felodipin Teva ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Felodipin Teva är och vad det används för

 

Felodipin Teva tillhör en läkemedelsgrupp som kallas kalciumantagonister. Kalciumantagonister verkar avslappnande och utvidgande på blodkärlen genom att minska mängden kalcium som går in i artärernas muskelceller. När blodkärlen utvidgas sjunker blodtrycket.


Läkaren har ordinerat läkemedlet för att behandla högt blodtryck (hypertoni). Ofta ger högt blodtryck inga symtom, men om det inte behandlas kan det skada blodkärlen på lång sikt. I en del fall kan detta leda till hjärtinfarkter, njursvikt, slaganfall eller blindhet. Därför är det viktigt att du inte slutar ta medicinen utan att tala med läkaren.


Felodipin som finns i Felodipin Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Felodipin Teva

Ta inte Felodipin Teva

 • om du är allergisk mot felodipin eller andra dihydropyridiner (läkemedel som till exempel amlodipin, isradipin, nifedipin) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har fått diagnosen kardiogen chock (otillräckligt blodtillförsel till vävnaderna)

 • om du har instabil angina pectoris (kärlkramp som inte är väl kontrollerad av medicinsk behandling)

 • om du har haft en hjärtinfarkt inom de senaste två månaderna

 • om du har andra svåra hjärtsjukdomar som svår förträngning i hjärtklaffarna (aortaklaffstenos och mitralisklaffstenos) eller försämrat blodflöde från hjärtat eller okontrollerad hjärtsvikt. Rådgör med din läkare

 • om du har en svår leversjukdom

 • om du är gravid.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Felodipin Teva


 • om du har störningar i hjärtrytmen, nedsatt pumpförmåga hos hjärtat, snabb hjärtrytm (takykardi) eller förträngning i hjärtklaffarna (aortaklaffstenos eller mitralisklaffstenos)

 • om du har en leversjukdom, eftersom ditt blodtryck då kan sjunka mer. Läkaren kan överväga att minska din dos

 • om du har en svår njursjukdom.

Andra läkemedel och Felodipin Teva

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Särskilt viktigt är det att tala om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:


 • Digoxin (en hjärtmedicin). Läkaren kommer att minska din digoxindos

 • Eventuella andra blodtryckssänkande mediciner

 • Mediciner mot depression

 • Cimetidin (läkemedel mot magsår)

 • Erytromycin, klaritromycin, telitromycin (läkemedel mot bakterieinfektioner)

 • Rifampicin (läkemedel för behandling av tuberkulos)

 • Läkemedel för behandling av HIV (t.ex. ritonavir, efavirenz, nevirapin)

 • Itrakonazol eller ketokonazol (läkemedel mot svampinfektioner)

 • Karbamazepin, fenytoin, barbiturater (läkemedel som används för behandling av epilepsi) eller johannesört (läkemedel mot depression). Dessa kan minska effekten av felodipin och därför kan läkaren öka dosen du tar

 • Hydroklortiazid (vätskedrivande medel)

 • Ciklosporin (läkemedel som dämpar immunförsvaret)

 • Takrolimus (läkemedel som används efter njur- eller levertransplantation)

Felodipin Teva med mat och dryck

Grapefruktjuice kan påverka hur vissa läkemedel fungerar, till exempel Felodipin Teva. Drick inte grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel.


Tabletterna kan tas utan mat eller tillsammans med en lätt måltid. Tabletterna bör inte tas tillsammans med en fettrik måltid.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Ta inte Felodipin Teva om du är gravid.


Små mängder felodipin kan passera över till barnet via bröstmjölk. Tala med läkaren innan du tar detta läkemedel om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Läkemedlet kan orsaka yrsel eller trötthet. Därför ska du inte köra bil eller använda maskiner om du får dessa symtom (se avsnitt 4 "Eventuella biverkningar").


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Felodipin Teva innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Felodipin Teva

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas hela med vatten på morgonen. Krossa eller tugga inte tabletterna! Felodipin Teva är depottabletter som är avsedda att frisätta verksamt ämne jämt över hela dygnet.


Vuxna
Vanlig dos är 5 mg felodipin en gång dagligen.


Denna dos kan ökas till 10 mg felodipin dagligen eller minskas till 2,5 mg felodipin dagligen beroende på ditt svar på behandlingen. Om det behövs kommer läkaren att lägga till ytterligare något blodtryckssänkande medel till din behandling.
Maximal dygnsdos är 10 mg felodipin.


Äldre patienter
Rekommenderad startdos är 2,5 mg/dag. Läkaren ökar dosen försiktigt vid behov.


Patienter med njursjukdom
Normal startdos ska ges till patienter med njursjukdom. Om du har en svår njursjukdom kan läkaren ge dig en lägre dos.


Patienter med leversjukdom
Om du har en svår leversjukdom ska du inte ta Felodipin Teva. Om du har en leversjukdom kommer läkaren att ge dig en lägre dos.

Användning för barn och ungdomar

Felodipin Teva rekommenderas inte till barn och ungdomar.

Om du har tagit för stor mängd av Felodipin Teva

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
Vid överdosering kan ett kraftigt sänkt blodtryck och ibland en sänkt hjärtfrekvens förekomma. De första symptomen på detta är yrsel och svimning.

Om du har glömt att ta Felodipin Teva

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du har glömt att ta en dos på rätt tid ska du ta den så snart du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som tidigare.

Om du slutar ta Felodipin Teva

Sluta inte att ta din medicin utan att först tala med läkaren. Om behandlingen med detta läkemedel avslutas plötsligt kan en kraftig blodtryckshöjning inträffa i enstaka fall.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Om du upplever följande biverkningar ska du genast informera din läkare eller uppsöka akutmottagningen på närmaste sjukhus:

 • snabbt uppkommande svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg

 • allergiska reaktioner som pipande andning, andnöd, kraftig yrsel eller svimning eller allvarliga hudutslag med röda fläckar eller blåsor.

Mycket vanliga biverkningar (som kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer) omfattar:

 • svullna vrister/ben

 • tinnitus (ringningar i öronen).

Detta symtom kan uppträda särskilt i början av behandlingen, när dosen ökas eller när höga doser tas. Det går vanligtvis över när du fortsätter med behandlingen.


Vanliga biverkningar (som kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): omfattar:

 • plötslig rodnad i ansiktet, nacken och övre delen av bröstkorgen

 • huvudvärk

Dessa symtom kan uppträda särskilt i början av behandlingen, när dosen ökas eller när höga doser tas. Dessa biverkningar går vanligtvis över när du fortsätter med behandlingen.

 • angina pectoris (kärlkramp), särskilt i början av behandlingen.

Om du sedan tidigare har angina pectoris kan du få fler, längre eller svårare anfall.


Mindre vanliga biverkningar (som kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) omfattar:

 • yrsel, trötthet, hjärtklappning och en snabb hjärtrytm. Dessa symtom kan uppträda särskilt i början av behandlingen, när dosen höjs eller när höga doser tas. Dessa biverkningar försvinner vanligtvis när du fortsätter din tretment.

 • oro, stickningar i fingrar och tår

 • lågt blodtryck

 • andnöd

 • illamående, diarré, förstoppning, magsmärtor

 • hudreaktioner och allergiska reaktioner såsom klåda och utslag

 • darrningar

 • viktökning, svettning.


Sällsynta biverkningar (som kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer) omfattar:

 • svimning

 • kräkningar

 • muskel- eller ledvärk

 • nässelfeber

 • impotens.


Mycket sällsynta biverkningar (som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) omfattar:

 • tandköttssvullnad

 • ljuskänslig hy

 • onormala leverfunktionsprov

 • fjällande hud

 • inflammation i små blodkärl

 • tätare urineringsbehov

 • bröstförstoring hos män

 • rikligare menstruation än normalt

 • svår svullnad av läppar, ansikte, tunga eller svalg

 • feber.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Felodipin Teva ska förvaras

Förvaras vid högst 25 ºC.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel om du observerar synliga tecken på försämring av tabletternas utseende.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Felodipin Teva 2,5 mg
Den aktiva substansen är felodipin.
En tablett innehåller 2,5 mg felodipin.


Felodipin Teva 5 mg
Den aktiva substansen är felodipin.
En tablett innehåller 5 mg felodipin.


Felodipin Teva 10 mg
Den aktiva substansen är felodipin.
En tablett innehåller 10 mg felodipin.


Övriga innehållsämnen är:

 • mikrokristallin cellulosa

 • laktosmonohydrat

 • hypromellos

 • povidon K25

 • propylgallat (Ph.Eur.)

 • kolloidal vattenfri kiseldioxid

 • magnesiumstearat (Ph.Eur.)

 • talk

 • propylenglykol

 • gul järnoxid (E 172)

 • röd järnoxid (E 172) (endast 5 mg och 10 mg tabletter)

 • titandioxid (E 171)

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Felodipin Teva 2,5 mg
Felodipin Teva depottablett är rund, gul och filmdragerad.


Felodipin Teva 5 mg
Felodipin Teva depottablett är rund, ljusrosa och filmdragerad.


Felodipin Teva 10 mg
Felodipin Teva depottablett är rund, rödbrun och filmdragerad.


Felodipin Teva 2,5 mg
Finns i blisterförpackningar innehållande 10, 20, 28, 30, 50 eller 100 depottabletter.
Finns i tablettburkar innehållande 100 eller 250 depottabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Felodipin Teva 5 och 10 mg
Finns i blisterförpackningar innehållande 20, 28, 30, 30 x 1, 50, 50 x 1, 98, 100 x 1, 100 eller 250 depottabletter.
Finns i tablettburkar innehållande 100 eller 250 depottabletter.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Teva Sweden AB
Box 1070
251 10 Helsingborg


Tillverkare

Merckle GmbH, Blaubeuren, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-05-20

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av