Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fluoxetin Mylan

Mylan

Dispergerbar tablett 20 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (oval, normal konvex, vit tablett märkt med FL|20 på ena sidan och G på den andra sidan)

Antidepressivum, selektiv serotoninåterupptagshämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: N06AB03
Läkemedel från Mylan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Fluoxetin Mylan

20 mg dispergerbara tabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fluoxetin Mylan  är och vad det används för
2. Innan du använder Fluoxetin Mylan
3. Hur du använder Fluoxetin Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fluoxetin Mylan  ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD FLUOXETIN MYLAN  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Fluoxetin Mylan är ett antidepressivt läkemedel Som påverkar det centrala nervsystemet.

 

Fluoxetin Mylan används mot:

• depression,

• tvångstankar och tvångshandlingar

• bulimi (hetsätning).

Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.


2. INNAN DU ANVÄNDER FLUOXETIN MYLAN

Använd inte Fluoxetin Mylan

• Om du är överkänslig (allergisk) mot fluoxetin eller mot något av övriga innehållsämnen i Fluoxetin Mylan.

• Om du samtidigt använder ett annat antidepressivt läkemedel (t.ex. moklobemid), ett läkemedel som används mot Parkinsons sjukdom (t.ex. selegilin), eller ett antibiotikaläkemedel (linezolid) som tillhör gruppen MAO-hämmare eller använt en så kallad irreversibel MAO-hämmare (till exempel selegilin) inom de två senaste veckorna. Ingen MAO-hämmare skall tas inom fem veckor efter avslutad behandling av Fluoxetin Mylan.

Var särskilt försiktig med Fluoxetin Mylan

• Om du har diabetes, då Fluoxetin Mylan kan höja eller sänka ditt blodsocker. Dosen av insulin eller de antidiabetesmediciner du tar via munnen kan behöva justeras.

• Om du har haft krampanfall, har epilepsi, nedsatt lever- njur- eller hjärtfunktion eller nyligen drabbats av en hjärtattack, måste du berätta detta för din läkare då det kan bli nödvändigt att sänka dosen.

• Om du har eller har haft mani.

• Om du har ökad blödningsbenägenhet.

• Om du tar andra läkemedel eller vid samtidig användning av naturläkemedel innehållande johannesört (Hypericum perforatum) (se användning av andra läkemedel).

• Om du får elchocksbehandling.


Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

Du som är deprimerad kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

Dessa tankar kan vara vanliga:

  • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

  • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

Om du får en allergisk reaktion såsom klåda, nässelutslag eller svullnad av ansiktet, läppar, tunga och/eller hals (ibland med andnöd eller problem att svälja) måste behandlingen med Fluoxetin Mylan avbrytas direkt.

Kontakta din läkare om du utvecklar symptom såsom hög feber, muskelryckningar, förvirring och ångest (”serotonergt syndrom”). Behandlingen med Fluoxetin Mylan kan då behöva avbrytas.

Vid behandling med Fluoxetin Mylan kan viktnedgång förekomma.


Användning hos barn och ungdomar under 18 år

Fluoxetin Mylan ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar

under 18 år. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet

(främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av

denna typ. Trots detta kan Fluoxetin Mylan skrivas ut av läkare till patienter under 18

år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om din läkare har skrivit ut Fluoxetin Mylan till en patient under 18 år och du vill diskutera detta, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om något av ovan angivna symtom utvecklas eller om de förvärras när en patient under 18 år tar Fluoxetin Mylan. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år.

Behandling med Fluoxetin Mylan kan leda till ökad kariesrisk till följd av muntorrhet. Tänderna bör borstas två gånger per dag med fluortandkräm.


Användning av andra läkemedel:

Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Fluoxetin Mylan. Kontakta din läkare om du använder något av de läkemedel som listats nedan. Dessa läkemedel ska inte användas samtidigt som du tar Fluoxetin Mylan:

• Moklobemid (används vid depression)

• Selegilin (används vid Parkinsons sjukdom)

• Linezolid (Ett antibiotikum som används för att behandla infektion)

Om du slutar ta Fluoxetin Mylan och medicineringen ändras till MAO-hämmare ska det gå minst 5 veckor innan du börjar ta någon av MAO-hämmarna.


Det är speciellt viktigt att du frågar din läkare om råd innan du börjar använda:

• Blodförtunnande läkemedel (warfarin)

• Andra läkemedel mot depression (till exempel tricykliska antidepressiva), eller läkemedel som innehåller tryptofan eller litium.

• Läkemedel mot epilepsi (till exempel fenytoin eller karbamezepin)

• Läkemedel av tryptantyp mot migrän

• Smärtlindrande läkemedel innehållande tramadol

• Läkemedel mot smärta och inflammation som acetylsalicylsyra och icke steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDS) (till exempel aspirin, ibuprofen)

• Naturläkemedel innehållande johannesört (Hypericum perforatum)

• Läkemedel innehållande flekainid och enkainid (vid störningar i hjärtrytmen)

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel även receptfria sådana.

Användning av andra läkemedel

Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Fluoxetin Mylan. Några av dessa läkemedel är:

Läkemedel mot depression eller läkemedel som används mot Parkinsons sjukdom som tillhör gruppen MAO-hämmare (till exempel moklobemid eller selegilin).

Om din läkare byter ut ditt läkemedel från en så kallad irreversibel MAO-hämmare (till exempel selegilin) till Fluoxetin Mylan, måste det vara ett uppehåll på minst två veckor mellan behandlingarna.

Om din läkare ändrar din medicin från en så kallad reversibel MAO-hämmare (moklobemid, linezolid) bör behandlingen med Fluoxetin Mylan påbörjas först dagen därefter.

Om du slutar ta Fluoxetin Mylan och medicineringen ändras till MAO-hämmare ska det gå minst 5 veckor innan du börjar ta någon av MAO-hämmarna.

Det är speciellt viktigt att du frågar din läkare om råd innan du börjar använda:

• Blodförtunnande läkemedel (warfarin)

• Andra läkemedel mot depression (till exempel tricykliska antidepressiva), eller läkemedel som innehåller tryptofan eller litium.

• Läkemedel mot epilepsi (till exempel fenytoin eller karbamezepin)

• Läkemedel av tryptantyp mot migrän

• Smärtlindrande läkemedel innehållande tramadol

• Läkemedel mot smärta och inflammation som acetylsalicylsyra och icke steroida antiinflammatoriska medel (NSAIDS) (till exempel aspirin, ibuprofen)

• Naturläkemedel innehållande johannesört (Hypericum perforatum)

• Läkemedel innehållande flekainid och enkainid (vid störningar i hjärtrytmen)


Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel även receptfria sådana.

Intag av Fluoxetin Mylan  med mat och dryck

Mat:

Tabletterna kan tas i samband med eller mellan måltiderna.

Alkohol:

Kombinationen av Fluoxetin Mylan och alkohol rekommenderas ej.

Graviditet och amning

Fluoxetin Mylan skall inte användas under graviditet om inte din läkare har tagit ställning till att risken att inte använda läkemedlet är större än att använda det.

Intag av Fluoxetin Mylan under graviditet kan påverka fostret/ammande barnet.


Tala om för din läkare så snart som möjligt om du är gravid, tror att du är gravid, eller om du planerar att bli gravid.

Rapporter har förekommit, som tyder på en ökad risk för hjärtmissbildningar hos spädbarn vars mödrar använde Fluoxetin Mylan under de första månaderna av graviditeten. I befolkningen förds normalt ungefär 1 av 100 spädbarn med hjärtfel. Denna missbildning ökade i frekvens till ungefär 2 av 100 då mödrar behandlades med Fluoxetin Mylan. Du och din läkare kan ta beslutet att gradvis avsluta behandlingen om du är gravid. Beroende på omständigheterna kan läkaren dock föreslå att det är bättre för dig att fortsätta använda Fluoxetin Mylan.

Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Fluoxetin Mylan. När läkemedel såsom Fluoxetin Mylan används under graviditet, särskilt under de tre sista månaderna, kan de öka risken för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

Fluoxetin Mylan skall inte användas under amning om inte din läkare har tagit ställning till att risken att inte använda läkemedlet är större än att använda det.

Intag av Fluoxetin Mylan under amning kan påverka fostret/ammande barnet.

Rådfråga din läkare eller farmaceut innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Fluoxetin Mylan kan påverka omdömet, tankeförmågan och körförmågan. Detta måste tas med i beräkning vid situationer som kräver snabb reaktionsförmåga, till exempel vid bilkörning eller handhavande av maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU ANVÄNDER FLUOXETIN MYLAN

 

Använd alltid Fluoxetin Mylan enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Fluoxetin Mylan dispergerbara tabletter kan lösas upp i ett glas med vatten, eller sväljas hela.


Vanlig dos:

Depression, tvångstankar och tvångshandlingar (OCD):

20 mg – 60 mg dagligen

Bulimi:

60 mg dagligen

Barn och ungdomar:

Användning av Fluoxetin Mylan till barn och ungdomar (under 18 år) rekommenderas ej (se avsnitt 2).

Nedsatt leverfunktion:

Om du har nedsatt leverfunktion, kan dosen behöva justeras av din läkare.

Om du använt för stor mängd av Fluoxetin Mylan  

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtom vid överdosering: illamående, kräkningar, krampanfall, ångest, rastlöshet, överdriven gladlynthet, nedsatt hjärtfunktion (t ex oregelbunden hjärtrytm) och andningssvårigheter.

Om du har glömt att ta Fluoxetin Mylan

Ta inte dubbla doser för att kompensera för de doser du glömt.

Om du slutar att använda Fluoxetin Mylan

Avsluta inte behandlingen utan att först rådfrågat din läkare.

Om du slutar ta Fluoxetin Mylan, kan utsättningssymptom som till exempel, illamående, yrsel, huvudvärk, ångest och onormala känselförnimmelser i huden som domningar, krypningar, stickningar eller en brännande känsla uppkomma. Dessa symptom är ofta milda och övergående.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Fluoxetin Mylan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Du bör kontakta din läkare omedelbart om du får symtom som:

- svullet ansikte, tunga och/eller svalg, svårighet att svälja, nässelfeber och svårighet att andas (angioödem).

- hög feber, muskelryckningar, förvirring och ångest. Dessa symtom kan vara ett tecken på så kallat ”serotonergt syndrom”. Allmänna:

- Överkänslighet och allergiska reaktioner såsom klåda, rodnad, nässelfeber, ibland även svullnad av huden, slemhinnor och andra delar av kroppen, inflammation i blodkärlen, feber, ledsmärta.

- Darrningar, hudrodnad vid starkt solljus

- I mycket sällsynta fall, Lyells syndrom (allvarligt tillstånd som orsakar hudinfektioner)

Mag- och tarmkanalen:

- Mag-tarmsymptom såsom diarré, illamående, kräkning, matsmältningsproblem, svårighet att svälja, smakförändringar

- Muntorrhet

- Sällsynta fall av onormala leverfunktionsvärden, mycket sällsynta fall av leversjukdom.

Nervsystemet:

- Huvudvärk, sömnproblem (till exempel mardrömmar, sömnlöshet), yrsel, viktminskning, utmattning, trötthet och dåsighet, upprymdhet.

- Onormala rörelser med kort varaktighet såsom muskelryckningar, störningar i koordinationen av muskelrörelser, skakningar, muskelkramp, krampanfall, psykomotorisk oro till exempel tempoväxlingar eller handvridning.

- Hallucinationer, maniska reaktioner, förvirring, upprördhet, oro och nervositet, nedsatt koncentrationsförmåga och tankeverksamhet samt panikattacker har rapporterats men detta kan även bero på underliggande sjukdom.

- Mycket sällsynt, serotonergt syndrom med symptom som hög feber, muskelryckningar, förvirring och oro.

- Tankar på att skada sig själv eller tankar på att begå självmord.

Urin- och könsorganen:

- Svårigheter att urinera, täta urintömningar

Sexuella störningar:

- Försenad orgasm eller avsaknad av orgasm, krampaktig erektion, mjölkutsöndring från brösten.

Övriga:

- Håravfall, gäspningar, synstörningar såsom dimsyn, utvidgade pupiller, svettning, kärlutvidgning, ledvärk, muskelvärk, blodtrycksfall, blåmärken.

- Gynekologisk blödning, mag-tarmblödning och andra hud-slemhinneblödningar har rapporterats i sällsynta fall

- Minskad natriumhalt i blodet kan förekomma, särskilt hos äldre patienter som behandlas med vätskedrivande läkemedel eller har vätskebrist av annan anledning.

Andningsorganen:

- Inflammation i halsen och andfåddhet

- Sällsynta fall har rapporterats av vävnadsinflammation i lungor.


En ökad risk för benfrakturer har setts hos patienter som tar denna typ av läkemedel.

5. HUR FLUOXETIN MYLAN  SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras inte över 25 оC.

Använd inte Fluoxetin Mylan efter utgångsdatumet som står på kartongen

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är: Fluoxetin hydroklorid motsvarande 20 mg fluoxetin.

Övriga innehållsämnen är: mikrikristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, majsstärkelse, krospovidon, sackarinnatrium, magnesiumstearat, pepparmintpulver.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fluoxetin Mylan 20 mg dispergerbara tabletter är ovala, vita tabletter märkta med ”FL|20” på ena sidan och ”G” på den andra sidan.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Mylan AB

Box 230 33

104 35 Stockholm

Sverige

Tel: 08-555 227 50

Fax: 08-555 227 51

inform@mylan.se

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2010-10-21

Hitta direkt i texten
Av