Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NiQuitin Mint

Förmånsstatus
Perrigo

Sugtablett 4 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Krämfärgad/vit, bikonvex, rund komprimerad sugtablett märkt NL4 på ena sidan med smak av mint)

Medel vid nikotinberoende

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Perrigo omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

NiQuitin Mint

2 mg /4 mg sugtabletter
nikotin

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till hälso- och sjukvårdspersonal, t.ex. läkare, sjuksköterska, rökavvänjningskonsult eller apotekspersonal, om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med hälso- och sjukvårdspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte har lyckats sluta röka efter 6 månaders behandling med NiQuitin Mint.

 • I den här bipacksedeln kallas NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg sugtabletter endast NiQuitin Mint.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad NiQuitin Mint är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder NiQuitin Mint
3. Hur du använder NiQuitin Mint
4. Eventuella biverkningar
5. Hur NiQuitin Mint ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad NiQuitin Mint är och vad det används för

 

NiQuitin Mint används som hjälp när man vill sluta röka. Denna typ av behandling kallas nikotinersättningsbehandling. 

NiQuitin Mint sugtabletter finns i två styrkor. 2 mg-tabletten är avsedd för rökare som röker dagens första cigarett när det gått mer än 30 minuter efter uppvaknandet. 4 mg-tabletten är avsedd för rökare som röker dagens första cigarett inom 30 minuter efter uppvaknandet.


Det är nikotinet i cigaretterna som gör dig fysiskt beroende av dem. 

 • NiQuitin Mint hjälper dig att sluta röka genom att ersätta en del av det nikotin du får från cigaretter. 

 • Detta nikotin dämpar en del av de obehagssymtom som rökare får när de slutar röka (abstinensbesvär). Man kan känna sig sjuk eller vara lättirriterad. 

 • Nikotinet kan också minska ditt röksug och göra det lättare att motstå. 

NiQuitin Mint sugtabletter har inte samma hälsorisker som tobak. Det beror på att de inte innehållar tjära, koloxid eller andra giftiga ämnen som finns i tobaksrök. En del oroar sig för att de ska bli beroende av nikotinsugtabletterna i stället för cigaretter när de slutat röka. Detta är mycket sällsynt och om det skulle hända är det mindre skadligt än att fortsätta röka. Det är också en vana som är lättare att bryta. 


Dina chanser att lyckas sluta röka ökar om du deltar i ett rökavvänjnings­program. Sådana sluta-röka-program kallas för beteendeterapi. Tala med sjukvårds- eller apotekspersonal om du vill ha information om sluta-röka-program.


Det finns inga hälsovinster med att röka. Det är alltid bättre att sluta röka. Det kan gå lättare om man använder nikotinersättningsmedel som NiQuitin Mint. I allmänhet är de eventuella biverkningarna av nikotinersättningsmedel betydligt lindrigare än riskerna med att fortsätta röka.


2. Vad du behöver veta innan du använder NiQuitin Mint

Använd inte NiQuitin Mint

 • om du är allergisk mot nikotin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du är allergisk mot jordnötter eller soja

 • om du inte röker eller om du är ett barn

 • om du har fenylketonuri (PKU). NiQuitin Mint innehåller aspartam som omvandlas till fenylalanin.

 • om du nyligen haft en hjärtinfarkt eller stroke

 • om du har instabil eller försämrad angina (kärlkramp), en speciell typ av angina (Prinzmetals angina) eller allvarliga problem med hjärtrytmen.

NiQuitin Mint får endast användas av ungdomar (12–17 år) på rekommendation av läkare.

Varningar och försiktighet

Tala med sjukvårdspersonal innan du tar NiQuitin Mint:

 • om du har problem med hjärta/kärl eller högt blodtryck som inte kontrolleras med läkemedel

 • om du har magsår eller allvarliga problem med levern eller njurarna

 • om du har en överaktiv sköldkörtel

 • om du har diabetes och använder insulin. Insulindosen eller läkemedelsbehandlingen kan behöva ändras.

 • om du har en konstaterad tumör i binjurarna (feokromocytom)

 • om du någon gång har haft ett krampanfall.

Om nikotin sväljs ned kan symtomen förvärras hos personer som har sår i matstrupen, inflammation i munnen eller svalget, eller magsår


Växla inte mellan NiQuitin Mint sugtabletter och nikotintuggummi när du försöker sluta röka.


En del oroar sig för att de, när de väl lyckats sluta röka, i stället ska bli beroende av nikotinersättningsmedel. Ett sådant beroende är mycket ovanligt och om det skulle uppstå är det både mindre skadligt och lättare att bryta än ett beroende av rökning.


Barn (under 12 år)

Den dos som är lämplig för vuxna kan var mycket giftig eller till och med dödlig för små barn. Det är därför mycket viktigt att du alltid förvarar NiQuitin Mint utom syn- och räckhåll för barn.

Andra läkemedel och NiQuitin Mint

Tala om för sjukvårdspersonalen om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder något av följande läkemedel: astmaläkemedel (teofyllin, salbutamol), läkemedel mot depression (imipramin, klomipramin), smärtlindrande (koffein, pentazocin, fenacetin), inflammationsdämpande (fenylbutazon), blodtrycksreglerande medel (prazosin, propranolol), läkemedel vid demens (Alzheimers sjukdom) (takrin), eller diabetesläkemedel (insulin).


När du slutar röka kan effekten av andra läkemedel påverkas. Tala med hälso- och sjukvårdspersonal om du har några frågor.

NiQuitin Mint med mat, dryck och alkohol

Du ska inte äta eller dricka med NiQuitin Mint sugtablett i munnen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 

Rökning under graviditet medför risker för fostret. Sådana risker är dålig tillväxt före födelsen, för tidig förlossning eller dödfödsel. Att sluta röka är det bästa sättet att förbättra hälsan både för dig själv och ditt barn. Ju tidigare du slutar röka desto bättre.


Om du är gravid är det bäst om du kan sluta röka utan att använda nikotinersättningsmedel. Om du har försökt utan att lyckas kan dock nikotinersättningsmedel rekommenderas av läkare för att hjälpa dig sluta röka. Det är nämligen alltid bättre för det växande barnet än att du fortsätter röka. Beslutet att använda nikotinersättningsmedel bör fattas så tidigt som möjligt under graviditeten. Försök att bara använda det i 2–3 månader. Kom ihåg att det viktigaste är att du slutar röka. Sugtabletter kan vara bättre än nikotinplåster, eftersom du då inte får i dig nikotin hela tiden. Om du mår illa eller kräks kan det dock vara bättre att använda plåster.


Om du ammar ditt barn kan tobaksröken ge barnet andningssvårigheter. Det bästa är om du kan sluta röka utan att använda nikotinersättningsmedel. Om du har försökt utan att lyckas kan dock nikotinersättningsmedel rekommenderas av läkare för att hjälpa dig sluta röka. Mängden nikotin barnet får i sig från nikotinersättningsmedel är liten. Det är mycket mindre skadligt än passiv rökning. Det är bäst att använda en sådan nikotinersättningsprodukt som man ska ta vid bestämda tider på dagen (t.ex. tuggummi eller sugtablett) än att använda plåster. Det är också bättre att ta produkten direkt efter amningen. Då får barnet i sig så lite nikotin som möjligt.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inga kända effekter av NiQuitin Mint som påverkar din körförmåga eller förmåga att använda maskiner. Du måste dock vara medveten om att vissa beteendeförändringar kan uppkomma när man slutar röka, som skulle kunna påverka din körförmåga eller förmåga att använda maskiner.

NiQuitin Mint innehåller aspartam, natrium och mannitol

Aspartam: Innehåller en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


Natrium: Detta läkemedel innehåller 17 mg natrium per sugtablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Mannitol: Kan ha en lätt laxerande verkan.


3. Hur du använder NiQuitin Mint

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från hälso- och sjukvårdspersonal.

Rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal om du är osäker.


Vuxna (från 18 år):

NiQuitin Mint sugtabletter finns i två styrkor. 2 mg-tabletten är avsedd för rökare som röker dagens första cigarett när det gått mer än 30 minuter efter uppvaknandet. 4 mg-tabletten är avsedd för rökare som röker dagens första cigarett inom 30 minuter efter uppvaknandet.

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Vecka 1–6

Vecka 7–9

Vecka 10–12

För att hålla dig rökfri under de följande 12 veckorna: 
ta 1–2 sugtabletter per dag och endast om du känner ett starkt röksug. 

Inledande behandling

Nedtrappning

Nedtrappning

1 sugtablett varje eller varannan timme

1 sugtablett var 2–4:e timme

1 sugtablett var 4–8:e timme

Använd minst 9 sugtabletter per dag under den inledande perioden (vecka 1–6). 

Ta aldrig mer än 15 sugtabletter per dag.


NiQuitin Mint ska användas i högst 24 veckor (6 månader). Om du behöver använda NiQuitin Mint längre tid än totalt 6 månader ska du rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal.

Du använder NiQuitin Mint på följande sätt: placera en sugtablett i munnen, flytta runt den från sida till sida tills den har lösts upp helt. Det brukar ta 20–30 minuter. Sugtabletten ska inte tuggas eller sväljas hel. 


Produkten är avsedd att användas i munnen. Nikotinet i sugtabletten frisätts långsamt i munhålan och tas sedan upp i kroppen. 

Användning för barn och ungdomar

Ungdomar (12–17 år)

Du ska endast använda NiQuitin Mint om en läkare har rekommenderat det.


Barn under 12 år

Barn under 12 år får inte använda NiQuitin Mint.


Om du oroar dig för att börja röka igen 

Om du oroar dig för att du kanske börjar röka igen eller tycker det är svårt att sluta helt med sugtabletterna, rådfråga hälso- och sjukvårdspersonal. Om du skulle börja röka igen kan de ge dig råd om hur du får bäst resultat av fortsatta behandlingar med nikotinersättningsmedel.

Om du använt för stor mängd av NiQuitin Mint 

Om du har tagit för mycket NiQuitin Mint kan du bli illamående, yr och känna dig sjuk. Sluta använda sugtabletterna och kontakt läkare eller sjukhusets akutmottagning omedelbart. Visa dem om möjligt förpackningen eller den här bipacksedeln. 


Sugtabletterna är inte lämpliga för barn under 12 år eller personer som inte röker. Om sugtabletterna används av barn eller icke-rökare kan dessa drabbas av tecken på nikotinöverdos. Dessa är huvudvärk, illamående, magsmärtor och diarré. Om ett barn har använt eller ätit en sugtablett ska du kontakta läkare eller närmaste akutmottagning omedelbart. Visa dem om möjligt förpackningen eller den här bipacksedeln.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta hälso- och sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid den rekommenderade dosen har man inte funnit några allvarliga biverkningar av NiQuitin Mint.


Att sluta röka kan i sig orsaka symtom som yrsel, huvudvärk, hosta och förkylningsliknande symtom. Symtom som depression, irritabilitet, ångest och sömnsvårigheter kan också ha samband med abstinensbesvär när man slutar röka.

Andra biverkningar redovisas nedan. De har delats in efter sannolikheten för att de inträffar.


Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer

 • Illamående

 • Yrsel

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

 • Ont i halsen eller svullen i halsen

 • Kräkningar

 • Magbesvär

 • Diarré

 • Matsmältningsbesvär/halsbränna

 • Tarmgaser

 • Hicka

 • Förstoppning

 • Muntorrhet

 • Sömnsvårigheter

 • Hosta

 • Inflammation i munnen

 • Besvär från munhålan

 • Huvudvärk

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

 • Hjärtklappning (du känner av dina hjärtslag)

 • Andfåddhet

 • Svårt att svälja

 • Rapningar

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

 • Överkänslighet

Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

 • Svår allergisk reaktion med symtom som plötslig väsande/pipande andning eller trånghet i bröstet, utslag och svaghetskänsla

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur NiQuitin Mint ska förvaras


 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

 • Används före utgångsdatum som anges på burken och ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Använd inte burken till något annat eftersom det kan finnas fint damm från sugtabletterna i burken. 

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nikotin. En sugtablett innehåller 2 eller 4 mg nikotin (i form av nikotinresinat).

Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), natriumalginat (E401), xantangummi (E415), kaliumvätekarbonat (E501), vattenfritt natriumkarbonat, aspartam (E951), magnesiumstearat (E470b) och pepparmintpulver 57581 (innehåller laktos och maltodextrin och modifierad stärkelse).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämfärgade/vita, bikonvexa, runda komprimerade sugtabletter.

2 mg-sugtabletten är märkt med ”NL2” på ena sidan.

4 mg-sugtabletten är märkt med ”NL4” på ena sidan. 


Förpackningen innehåller 12, 24, 26 eller 72 sugtabletter (blisterförpackning). Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. 

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Perrigo Sverige AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare:

Wrafton Laboratories Limited, Braunton, Devon, EX33 2DL, Storbritannien

Omega Pharma International NV, Venecoweg 26, Nazareth, 9810, Belgien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:

Nederländerna NiQuitin Pepermund 2 mg / 4 mg zuigtabletten 

Sverige NiQuitin Mint 2 mg / 4 mg sugtablett


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-06-27

Hitta direkt i texten
Av