Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Pamidronatdinatrium Pfizer

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Koncentrat till infusionsvätska, lösning 9 mg/ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar lösning, fri från synliga partiklar.)

Medel som påverkar mineraliseringen - bisfosfonater

Aktiv substans:
ATC-kod: M05BA03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Pamidronatdinatrium Pfizer

3 mg/ml, 6 mg/ml respektive 9 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
pamidronatdinatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Pamidronatdinatrium Pfizer är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Pamidronatdinatrium Pfizer
3. Hur du använder Pamidronatdinatrium Pfizer
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Pamidronatdinatrium Pfizer ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Pamidronatdinatrium Pfizer är och vad det används för

 

Pamidronatdinatrium Pfizer tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater. Den medicinska verkan är att de binds till ben och motverkar nedbrytning av ben.


Läkemedlet används mot förhöjda kalciumnivåer i blodet som är förorsakade av tumörer och för att förebygga den bennedbrytande effekten av vissa typer av tumörer bl a hos patienter med bröstcancer eller multipelt myelom. Tala med din läkare om du undrar över varför du har fått detta läkemedel.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pamidronatdinatrium Pfizer

Använd inte Pamidronatdinatrium Pfizer

 • om du är allergisk mot pamidronatdinatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra bisfosfonater (den grupp läkemedel som Pamidronatdinatrium Pfizer tillhör)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Pamidronatdinatrium Pfizer


 • om du har eller någon gång har haft sköldkörtelproblem

 • om du lider av någon njursjukdom

 • om du lider av några hjärtproblem

 • om du har blodsjukdomar (anemi (blodbrist), leukopeni (låga halter av vita blodkroppar) eller trombocytopeni (låga halter av blodplättar))

 • Pamidronatdinatrium Pfizer kan ge ögonirritation

 • Pamidronatdinatrium Pfizer rekommenderas inte för användning till barn

 • om du har eller har haft smärta, svullnad eller domningar i käken, en känsla av tyngd i käken eller att någon tand lossnat. Din läkare kan rekommendera dig att genomgå en tandundersökning innan du börjar behandlingen med Pamidronatdinatrium Pfizer.

 • om du är under tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi, informera din tandläkare att du behandlas med Pamidronatdinatrium Pfizer och informera din läkare om din tandbehandling.

Medan du behandlas med Pamidronatdinatrium Pfizer bör du upprätthålla en god munhygien (inklusive ordinarie tandborstning) och gå på regelbundna tandkontroller.


Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller tänder, till exempel lösa tänder, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller vätskar, eftersom detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas osteonekros i käken (benskada i käken).


Patienter som genomgår kemoterapi och/eller strålbehandling, tar steroider, som genomgår tandkirurgi, inte får regelbunden tandvård, har tandköttsproblem, är rökare eller som tidigare behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förhindra bensjukdomar) kan ha en högre risk att utveckla osteonekros i käken.


När du behandlas med Pamidronatdinatrium Pfizer kommer läkaren att ordinera regelbunden provtagning för att kontrollera behandlingen.

Barn och ungdomar

Det finns ingen klinisk erfarenhet hos barn och ungdomar (<18 år gamla).

Andra läkemedel och Pamidronatdinatrium Pfizer

 • Pamidronatdinatrium Pfizer bör inte användas samtidigt som andra bisfosfonater (den grupp läkemedel Pamidronatdinatrium Pfizer tillhör) eller andra läkemedel som sänker kalciumnivåerna.

 • Andra läkemedel som påverkar njurarna (din läkare eller sjuksköterska vet vilka dessa är).

 • Talidomid (används vid behandling av multipelt myelom).

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det saknas kliniska data rörande användningen av Pamidronatdinatrium Pfizer under graviditet. Djurstudier har visat skadliga effekter på fostret (skelettförändringar). Den potentiella risken för människa är okänd. Behandling med pamidronat rekommenderas inte under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.


Amning rekommenderas inte när du behandlas med Pamidronatdinatrium Pfizer.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig sömnig eller yr efter att ha behandlats med pamidronatdinatrium skall du inte köra fordon eller arbeta med maskiner som kräver skärpt uppmärksamhet förrän dessa effekter upphör.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Pamidronatdinatrium Pfizer innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos (90 mg), dvs är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Pamidronatdinatrium Pfizer

Pamidronatdinatrium Pfizer ges mycket långsamt i en ven (intravenös infusion), aldrig som en snabb injektion. Din läkare avgör vad som är den rätta dosen till dig. Infusionstiden kan vara upp till flera timmar beroende på dosen. Din läkare bestämmer hur många infusioner du behöver och hur ofta de skall ges.


Rekommenderad dos per behandlingskur är mellan 15 mg och 90 mg.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste biverkningarna är minskade kalciumnivåer i blodet, influensaliknande symtom och feber (kroppstemperaturen stiger med 1-2 °C) som uppträder när behandlingen startas och kan vara i 48 timmar.


Vissa patienter märker en ökad bensmärta strax efter att behandlingen startats. Detta förbättras vanligen efter ett par dagar. Om inte, skall du tala om det för din läkare.


Sjukvårdspersonalen kan stoppa administreringen av Pamidronatdinatrium Pfizer omedelbart om du får symtom på angioödem, som svullet ansikte, tunga eller svalg, svårt att svälja, nässelutslag och svårigheter att andas (mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


Tala omedelbart om för din läkare om du observerar någon av följande biverkningar av en anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion):


 • tryckande känsla över bröstet, andningssvårigheter, omfattande utslag, nässelutslag, svullnad av hud och slemhinnor, plötsligt fallande blodtryck. (Mycket sällsynta biverkningar som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).

Andra biverkningar som kan förekomma:

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • Feber och influensaliknande symtom, ibland åtföljt av sjukdomskänsla, stelhet, trötthet och plötslig värmekänsla.

 • Sänkta halter av kalcium och fosfat i blodet.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Minskat antal vita blodkroppar (lymfocytopeni),

 • blodbrist (anemi), minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni),

 • sänkta halter av kalium och magnesium i blodet,

 • huvudvärk,

 • sömnlöshet,

 • dåsighet,

 • illamående,

 • kräkningar,

 • diarré, förstoppning, magsmärta, aptitlöshet,

 • övergående bensmärta, ledsmärta, muskelsmärta, muskelkramper, generell smärta, smärta,

 • rodnad eller svullnad på infusionsstället,

 • ömhet eller smärta i venerna, eventuellt samtidigt med en lokal blodpropp,

 • högt blodtryck,

 • stickningar i händer och fötter,

 • domning,

 • inflammation i ögats bindhinna (konjunktivit), hudutslag,

 • ökad halt av kreatinin i serum (ett blodprov som mäter njurfunktionen).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Allergisk reaktion,

 • kramp i luftvägarna,

 • krampanfall,

 • upprördhet,

 • yrsel,

 • mental slöhet (letargi),

 • inflammation i ögat vilket orsakar smärta och rodnad,

 • lågt blodtryck,

 • orolig mage, matsmältningsbesvär,

 • klåda,

 • muskelkramper,

 • benvävnadsdöd (osteonekros),

 • onormala leverfunktionstester,

 • ökad halt urea i blod/serum,

 • akut njursvikt.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Njurproblem

 • Ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan förekomma i sällsynta fall.

Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Uppblossande munsår/blåsor eller bältros (reaktivering av herpes virus),

 • minskat antal av vita blodkroppar (leukopeni),

 • ökad halt av kalium och natrium i blodet,

 • förvirring,

 • hjärtsvikt,

 • andningssvårigheter,

 • lungsjukdom, 

 • njurproblem (vanligen hos patienter med tidigare njurproblem), 

 • blod i urinen,

 • synhallucinationer (ser saker som inte finns),

 • synstörningar/ögonsmärtor,

 • lunginflammation som kan orsaka hosta, andningsvårigheter och rosslande ljud i bröstet,

 • anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion).

 • Tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Oregelbunden hjärtrytm (förmaksflimmer) har setts hos patienter som får pamidronat. Det är för närvarande oklart om pamidronat orsakar oregelbunden hjärtrytm. Du ska tala om för din läkare om du upplever oregelbunden hjärtrytm under behandlingen med pamidronat.

 • Rodnad i området kring ögonen.

 • Idiopatisk (godartad) intrakraniell hypertension (pseudotumor cerebri), en störning kopplad till nervsystemet.

 • Smärta i munnen, tänder och/eller käke, svullnad eller sår som inte läker på insidan av munnen eller käken, varbildning, domningar eller en känsla av tyngd i käken eller tandlossning. Detta kan vara tecken på benskada i käken (osteonekros). Informera omedelbart din läkare och tandläkare om du upplever sådana symtom medan du behandlas med Pamidronatdinatrium Pfizer eller efter avslutad behandling.

5. Hur Pamidronatdinatrium Pfizer ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskans etikett efter EXP: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.


Efter spädning skall läkemedlet användas omedelbart. Om det utspädda läkemedlet inte kan användas omedelbart, kan det förvaras i högst 24 timmar vid 2°C-8°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är pamidronatdinatrium. Varje milliliter (ml) lösning innehåller 3 mg, 6 mg eller 9 mg pamidronatdinatrium.

 • Övriga innehållsämnen är mannitol, fosforsyra, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pamidronatdinatrium Pfizer koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat) är en klar, färglös, lösning.


Pamidronatdinatrium Pfizer 3 mg/ml:

5 ml injektionsflaskor av klart glas i förpackningar om 5 injektionsflaskor eller 4 x (5 x 5 ml) injektionsflaskor. 10 ml injektionsflaskor av klart glas i förpackningar om 1 injektionsflaska eller 4 x (1 x 10 ml) injektionsflaskor.


Pamidronatdinatrium Pfizer 6 mg/ml och 9 mg/ml:

10 ml injektionsflaskor av klart glas i förpackningar om 1 injektionsflaska eller 4 x (1 x 10 ml) injektionsflaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Tillverkare:

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien


eller


Hospira Enterprises BV, Randstad 22-11, 1316 BN, Almere, Nederländerna


eller


Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-02-08

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Administrering:

Endast för intravenös infusion. Pamidronatdinatrium får aldrig ges som en bolusinjektion. Lösningen måste spädas före användning och skall infunderas långsamt. Koncentrationen pamidronatdinatrium i infusionslösningen skall inte överstiga 90 mg/250 ml. Endast en klar lösning som är fri från partiklar skall användas. Endast för engångsbruk. Icke förbrukad lösning skall kasseras.


Blandbarhet

Pamidronat bildar komplex med divalenta katjoner och skall inte tillsättas till kalciumhaltiga intravenösa lösningar.


Förvaring och hållbarhet:

Spädningar med natriumkloridlösning 9 mg/ml och glukoslösning 50 mg/ml har en kemisk och fysikalisk stabilitet på 24 timmar vid förvaring i 2°C-8°C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda produkten användas omedelbart. Om den utspädda produkten inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstiden efter beredning samt förvaringsförhållanden före användning. Förvaringstiden efter beredning skall normalt inte överskrida 24 timmar vid förvaring i 2°C-8°C.

Hitta direkt i texten
Av