FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Zopiklon Mylan

Mylan

Filmdragerad tablett 5 mg
Avregistreringsdatum: 2021-09-30 (Tillhandahålls ej) (Vita filmdragerade, runda tabletter 7 mm i diameter märkta "ZO5" på ena sidan och "G" på den andra sidan)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Sömnmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: N05CF01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Zopiklon Mylan

5 mg filmdragerade tabletter
zopiklon

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zopiklon Mylan är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zopiklon Mylan
3. Hur du tar Zopiklon Mylan
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zopiklon Mylan ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zopiklon Mylan är och vad det används för

 

Zopiklon Mylan är en sömntablett (hypnotika) som innehåller den aktiva substansen zopiklon. Zopiklon Mylan verkar i hjärnan och hjälper dig att somna och fortsätta att sova.

Zopiklon Mylan används vid kortvariga sömnbesvär hos vuxna som är svåra, handikappande eller som orsakar utmattning.


Zopiklon som finns i Zopiklon Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Zopiklon Mylan

Ta inte Zopiklon Mylan om du:

 • är allergisk mot zopiklon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) 

 • lider av muskelsjukdom som orsakar hängande ögonlock, dubbelseende, tal- eller sväljsvårigheter och ibland muskelsvaghet i armar och ben (myastenia gravis)

 • har svår leversjukdom

 • har andningsuppehåll under korta perioder när du sover (sömnapnésyndrom)

 • har svåra andningsproblem (andningssvikt).

Varningar och försiktighet

Innan behandling


Innan behandlingen med Zopiklon Mylan påbörjas bör orsaken till dina sömnsvårigheter utredas och eventuell annan bakomliggande sjukdom behandlas.


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zopiklon Mylan om du:

 • är äldre

 • har nedsatt allmäntillstånd

 • har njur-eller leverproblem

 • har eller har haft andningsproblem

 • har eller har haft alkohol- eller drogmissbruk.

 • har psykos (svåra psykiska sjukdomar som kännetecknas av personlighetsstörning och förlorad kontakt med verkligheten)

 • har depression eller ångest i samband med depression.

Om något av ovanstående gäller för dig, bestämmer läkaren om du ska ta detta läkemedel eller inte, eller om du ska ta en lägre dos.


Under behandling


Minnesluckor

Zopiklon Mylan kan orsaka minnesluckor (anterograd amnesi). Detta inträffar särskilt några timmar efter att du tagit läkemedlet. För att minska risken för detta ska du ta detta läkemedel när du går och lägger dig och se till så att du får sova ostört under hela natten (7–8 timmar).


Sömngång (somnambulism) och liknande beteenden

Sömngång eller att utföra aktiviteter sovande, såsom att köra bil, laga och äta mat eller ringa telefonsamtal utan att minnas händelsen efteråt har rapporterats för patienter som tagit Zopiklon Mylan och inte varit riktigt vakna, se avsnitt 4.


Risken för sådana beteenden ökar om alkohol eller vissa andra mediciner (t.ex. narkotikaklassade smärtstillande läkemedel, läkemedel mot psykos, sömnmedel eller ångestdämpande/lugnande läkemedel) används under behandling med Zopiklon Mylan. Risken ökar också om Zopiklon Mylan används i högre doser än den högsta rekommenderade dosen.


Kontakta omedelbart läkare om du upplever något av symtomen ovan. Läkaren kommer eventuellt att avbryta behandlingen.


Tolerans

Effekten av Zopiklon Mylan kan minska efter upprepad användning under några veckor. Detta kallas för tolerans. Tala med din läkare om du tycker att effekten av Zopiklon Mylan minskat.


Beroende

När man tar denna typ av läkemedel finns det en risk för att utveckla fysiskt eller psykiskt missbruk (beroende). Risken för detta ökar med dosen och behandlingstiden. Risken är också högre hos patienter som tidigare har missbrukat alkohol eller droger, eller när Zopiklon Mylan tas samtidigt med alkohol eller andra läkemedel som används för behandling av psykisk sjukdom. Om ett fysiskt beroende uppkommer, kan ett plötsligt avbrott i behandlingen leda till utsättningssymtom. Om ett fysiskt beroende uppkommer, kan ett plötsligt avbrott i behandlingen leda till utsättningssymtom (se ”Sömnlöshet som återkommer efter avslutad behandling (rebound insomnia) och andra utsättningssymtom” nedan, för exempel på utsättningssymtom).


Sömnlöshet som återkommer efter avslutad behandling (rebound insomnia) och andra utsättningssymtom.

När behandlingen med Zopiklon Mylan avslutas kan det hända att dina symtom på sömnsvårighet återkommer i en svårare form än innan behandlingen. Detta är ett tillfälligt syndrom som kallas ”rebound insomnia”. Risken för reboundsymtom kan minskas genom att gradvis minska dosen. Läkaren kommer att tala om för dig hur du ska göra. Behandling med Zopiklon Mylan ska vara tillfällig eller periodiskt återkommande för att minska risken för utsättningssymtom såsom sömnstörningar, huvudvärk, extrem ångest, skakningar, muskelsmärta, ökad svettning, oro (agitation), förvirring och irritabilitet, att höra, se eller känna saker som inte existerar (hallucinationer), hjärtklappning, ökad hjärtfrekvens, domningar och stickningar i armar och ben, överkänslighet för ljus, ljud och fysisk beröring, förändrad uppfattning av omgivningen så att den känns främmande eller overklig, förlust av din egen personliga identitet följt av känslor av overklighet och främlingsskap, delirium (kännetecknas av förvirring, ouppmärksamhet, desorientering, vanföreställningar, hallucinationer och upphetsning), mardrömmar eller epileptiska anfall. Läkaren kommer att tala om för dig hur du ska göra.


Psykiska och paradoxala reaktioner

Vid användning av Zopiklon Mylan kan följande reaktioner förekomma:

 • rastlöshet, upprördhet

 • irritabilitet, aggression, raseriutbrott

 • att höra, se eller känna saker som inte existerar (hallucinationer)

 • mardrömmar

 • vanföreställningar

 • psykos (svåra psykiska sjukdomar som kännetecknas av personlighetsstörning och förlorad kontakt med verkligheten)

 • olämpligt beteende.

Risken för dessa reaktioner är högre hos äldre patienter. Om du upplever något av ovanstående symtom, sluta ta Zopiklon Mylan och kontakta läkare. Läkaren kan välja att avsluta behandlingen.


Se även avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar” för ytterligare information om vissa av ovan nämnda tillstånd.

Barn och ungdomar

Zopiklon Mylan ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år. Säkerhet och effekt av Zopiklon Mylan hos barn och ungdomar under 18 år har inte fastställts.

Andra läkemedel och Zopiklon Mylan

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Zopiklon Mylan kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel, till exempel:

 • Läkemedel som används vid behandling av vissa mentala och känslomässiga tillstånd (psykosläkemedel/neuroleptika).

 • Andra sömntabletter eller läkemedel som används vid behandling av ångest eller som framkallar lugn (hypnotika, anxiolytika eller sedativa).

 • Läkemedel för behandling av depression (antidepressiva läkemedel).

 • Läkemedel för behandling av svår smärta (starka smärtstillande läkemedel).

 • Läkemedel för behandling av allergi, vilka kan orsaka dåsighet (antihistaminer).

 • Produkter som innehåller johannesört (ett (traditionellt) växtbaserat läkemedel som används vid lätt nedstämdhet).

 • Läkemedel för behandling av kramper eller epilepsi (antiepileptika) såsom karbamazepin, fenobarbital, fenytoin.

 • Läkemedel för behandling av bakterieinfektioner (antibiotika såsom erytromycin och klaritromycin).

 • Läkemedel för behandling av svampinfektioner (antimykotika såsom itrakonazol och ketokonazol).

 • Vissa läkemedel för behandling av hiv-infektioner (hiv-proteashämmare, speciellt när de ges med ritonavir eller kobicistat).

 • Rifampicin (antibiotika för behandling av tuberkulos).

Kombination av Zopiklon Mylan med de ovan nämnda läkemedlen kan kräva dosjustering. Läkaren bestämmer om dosen behöver justeras.


Samtidig användning av Zopiklon Mylan och opioidläkemedel (starka smärtstillande läkemedel, läkemedel för behandling av opioidberoende och vissa hostmediciner) ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.


Om läkaren förskriver Zopiklon Mylan samtidigt med opioidläkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.


Tala om för läkaren om du tar något opioidläkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.


Om du ska genomgå en operation eller tandkirurgi, tala om för läkaren, sjukhuspersonalen eller tandläkaren att du tar Zopiklon Mylan.

Zopiklon Mylan med mat, dryck och alkohol

Du ska inte dricka alkohol medan du behandlas med detta läkemedel eftersom den lugnande effekten av Zopiklon Mylan kan öka. Effekten kan kvarstå nästkommande morgon och påverka din körförmåga (se ”Körförmåga och användning av maskiner” nedan).


Undvik att äta grapefrukt eller dricka grapefruktjuice medan du tar detta läkemedel eftersom dessa kan öka effekten av Zopiklon Mylan.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Zopiklon Mylan ska inte tas under graviditet. Om Zopiklon Mylan tas under de sista tre månaderna av graviditeten eller under förlossningen finns det risk för att det nyfödda barnet påverkas. Symtom såsom muskelsvaghet, andningsproblem eller låg kroppstemperatur (hypotermi) kan förekomma. Utsättningssymtom kan förekomma hos nyfödda. Man har sett detta hos barn vars mödrar hade använt detta läkemedel under långa perioder under de sista graviditetsmånaderna.


Amning

Ta inte detta läkemedel under amning eftersom det kan passera över till bröstmjölken.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd maskiner förrän din behandling med Zopiklon Mylan är avslutad, eller till dess man har fastställt att din förmåga inte är nedsatt. Effekten av Zopiklon Mylan kan kvarstå till dagen därpå.


Eventuella biverkningar av Zopiklon Mylan som kan påverka din förmåga att köra bil är:

 • dåsighet

 • yrsel

 • minnesluckor (anterograd amnesi)

 • koncentrationssvårigheter

Risken för att du drabbas av ovanstående biverkningar är större om du dricker alkohol. Risken är ännu större om du inte får tillräckligt med sömn.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zopiklon Mylan innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Zopiklon Mylan

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletten tas tillsammans med ett glas vätska omedelbart före sänggåendet. Se till att du får sova ostört en hel natt (7-8 timmar). Du bör ta tabletten när du står eller sitter upprätt och inte när du ligger ner.


Rekommenderad dos för vuxna är 1 tablett (5 mg) omedelbart före sänggåendet. Dosen bör inte överskridas om inte din läkare har gett dig rådet att göra det.


Användning för äldre patienter

Rekommenderad startdos för äldre patienter är 3,75 mg. Läkaren kan öka dosen vid behov.


Användning för patienter med njur- eller leverproblem eller med svåra andningsproblem (andningssvikt)

Rekommenderad startdos är 3,75 mg.


Hur länge du ska ta Zopiklon Mylan

Behandlingstiden med Zopiklon Mylan bör vara så kort som möjligt. Behandlingstiden bör inte vara längre än fyra veckor, inklusive utsättningsperioden.

Om du har tagit för stor mängd av Zopiklon Mylan

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Se till att ha sällskap när du uppsöker sjukvård. Om du tagit en överdos kan du snabbt bli dåsigare och dåsigare. Ta förpackningen och återstående tabletter med dig.


Överdosering av Zopiklon Mylan tillsammans med vissa substanser eller läkemedel som har en hämmande effekt på det centrala nervsystemet kan vara livshotande. Detta inkluderar alkohol.

Om du har tagit för mycket Zopiklon Mylan, kan du få följande symtom:

 • dåsighet, förvirring, brist på energi (slöhet), koma

 • problem med balansen eller koordinationen, muskelsvaghet

 • lågt blodtryck (du kan känna dig yr, svimfärdig eller svimma)

 • ytlig andning eller andningssvårigheter (andningsdepression).

Om du har nedsatt allmäntillstånd eller en annan sjukdom kan svårighetsgraden av ovan nämnda symtom öka och i sällsynta fall leda till dödsfall.

Om du har glömt att ta Zopiklon Mylan

Om du glömmer att ta en dos innan du går och lägger dig men kommer på det under natten ska du endast ta den glömda dosen om du fortfarande har möjlighet att få sova 7-8 timmar oavbrutet. Om detta inte är möjligt, ta nästa dos i samband med sänggående nästkommande kväll. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du slutar att ta Zopiklon Mylan

Behandling med Zopiklon Mylan ska sättas ut gradvis, annars kan symtomen som Zopiklon Mylan var avsett för att behandla komma tillbaka med större intensitet (sömnlösheten kommer tillbaka, sk rebound insomnia). För andra eventuella utsättningssymtom, se avsnitt 2 ”Under behandling”. Dessa symtom försvinner dock med tiden. Risken för utsättningssymtom ökar med dosen och behandlingstiden och läkaren kommer att ge dig råd om hur du stegvis ska minska dosen.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Om någon av följande biverkningar inträffar, sluta ta Zopiklon Mylan och prata omedelbart med din läkare eller uppsök närmsta sjukhus/akutmottagning:


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Allvarliga allergiska reaktioner med något av följande symtom (angioödem, anafylaxi, överkänslighet):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag eller andningssvårigheter 

  • blodtrycksfall.

Andra möjliga biverkningar är:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • Muntorrhet

 • Bitter eller metallisk smak

 • Dåsighet

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • Oro

 • Mardrömmar

 • Illamående

 • Huvudvärk

 • Yrsel

 • Trötthet

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • Minnesluckor (anterograd amnesi)

 • Opassande beteende, eventuellt associerat med minnesförlust

 • Matsmältningsstörningar

 • Kräkning

 • Diarré

 • Koncentrationssvårigheter

 • Förvirring

 • Sömngång

 • Ångest

 • Irritabilitet

 • Aggressivitet

 • Att höra, se eller känna saker som inte existerar (hallucinationer)

 • Klåda

 • Hudutslag, eventuellt upphöjda utslag (kallas nässelutslag)

 • Ökade leverenzymnivåer i blodet, kan ses i blodprov

 • Rastlöshet

 • Förändrad sexuell lust (libidostörning)

 • Raseriutbrott

 • Psykos (svåra psykiska sjukdomar som kännetecknas av personlighetsstörning och förlorad kontakt med verkligheten)

 • Svettning

 • Fallolyckor, risk för fallolyckor och följaktligen benbrott hos äldre människor

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • Kramper (anfall)

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • Beroende (fysiskt och psykiskt)

 • Vanföreställningar

 • Känslomässig avtrubbning (minskad förmåga att uttrycka känslor)

 • Sänkt vakenhet

 • Oförmåga att samordna muskelrörelser (ataxi)

 • Dubbelseende

 • Muskelsvaghet

 • Ostadighet

Dåsighet, känslomässig avtrubbning (minskad förmåga att uttrycka känslor), sänkt vakenhet, förvirring, trötthet, huvudvärk, yrsel, muskelsvaghet, oförmåga att samordna muskelrörelser (ataxi) eller dubbelseende sker i huvudsak i början av behandlingen och försvinner vanligtvis med upprepad behandling. Se även avsnitt 2, ”Varningar och försiktighet” för mer information om några av biverkningarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zopiklon Mylan ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter Utg.dat. eller på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är zopiklon. En filmdragerad tablett innehåller 5 mg zopiklon.

 • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är laktos (se avsnitt 2 ”Zopiklon Mylan innehåller laktos”), vattenfritt kalciumvätefosfat, majsstärkelse, povidon och magnesiumstearat. Tablettdrageringen innehåller hypromellos, titandioxid (E171) och makrogol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, runda, filmdragerade tabletter märkta ”Z05” på ena sidan och ”G” på andra sidan.


Zopiklon Mylan filmdragerade tabletter finns tillgängliga i följande förpackningsstorlekar:

Blister: 10, 30 och 100 filmdragerade tabletter och i endosblister 100x1 filmdragerade tabletter.

Plastburk med plastlock: 100, 250 och 500 filmdragerade tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Mylan AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare

McDermott Laboratories Ltd, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-02-26

Hitta direkt i texten
Av