Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Klexane® (med konserveringsmedel)

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sanofi AB

Injektionsvätska, lösning 100 mg/ml
Avregistreringsdatum: 2018-04-30 (Tillhandahålls ej) (klar, färglös till svagt gul)

Antitrombosmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: B01AB05
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Klexane, Klexane (med konserveringsmedel)

100 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta samt injektionsvätska, lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD KLEXANE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DU ANVÄNDER KLEXANE
3. HUR DU ANVÄNDER KLEXANE
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR KLEXANE SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD KLEXANE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Läkemedlets utseende:

Det verksamma ämnet, enoxaparin, minskar blodets förmåga att levra sig.


Klexane används för behandling av blodpropp och i förebyggande syfte, då risken för blodpropp är ökad, t ex vid operation, till tillfälligt sängbundna patienter eller vid dialysbehandling. Klexane används också vid behandling av djupa proppar i venerna (ventromboser) och i lungorna (lungemboli) samt instabil kranskärlssjukdom.


2. INNAN DU ANVÄNDER KLEXANE

Använd inte Klexane

- om du är allergisk (överkänslig) mot enoxaparin eller andra läkemedel av samma typ eller något av övriga innehållsämnen i Klexane,

- om du är överkänslig mot bensylalkohol (bara när injektionsflaskan används),

- vid infektion i hjärtat,

- vid svår rubbning av blodets förmåga att levra sig,

- vid akut magsår,

- vid hjärnblödning,

- vid skador och operationer i centrala nervsystemet, ögat och örat.

Var särskilt försiktig med Klexane

De som har eller har haft följande sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Klexane påbörjas: minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni), rubbningar av blodplättarnas funktion (trombocytfunktionsstörningar), svår lever- och njursjukdom, okontrollerat högt blodtryck, tidigare magsår, hjärnblödning (nyligen inträffad), näthinneförändringar vid diabetes, inopererad hjärtklaffsprotes.


Användning av andra läkemedel
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Andra mediciner som påverkar blodets förmåga att levra sig och/eller blodplättarnas funktion kan påverka effekten av Klexane. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Innan behandling med Klexane påbörjas bör du därför tala om för din läkare om du är eller planerar bli gravid. Injektionsvätska med konserveringsmedel som innehåller bensylalkohol (injektionsflaskan) rekommenderas ej till gravida kvinnor.


Okänt om Klexane går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Klexane under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Klexane har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER KLEXANE

Administrering

Använd alltid Klexane enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen och behandlingstiden varierar beroende på användningsområdet och bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Bruksanvisning för förfylld spruta med automatiskt säkerhetssystem

Så här använder du Klexane förfyllda
sprutor:

1. Ta av nålskyddet genom att samtidigt dra och vrida försiktigt. Akta nålspetsen.


2. Den lilla luftbubblan som syns i sprutan när man injicerar under huden ska inte pressas ut - detta kan leda till förlust av läkemedel och därmed minskad dos. Om man av misstag trycker ut lite Klexane på nålspetsen kan det svida till vid injektionen.

Ta av nålskyddet

3. Lämpligt ställe att ge injektionen på är buken. Växla gärna mellan höger och vänster sida. Kläm ihop huden med fingrarna så att det bildas ett hudveck på magen. Stick ner hela nålen mitt i hudvecket (se bilden). Håll kvar hudvecket under hela injektionen.

Lämpligt ställe att ge injektionen på är buken.

4. Injicera hela sprutans innehåll genom att trycka ned kolven så långt det går.

 

5. Avlägsna sprutan genom att dra den rakt ut. Ett skyddshölje kommer automatiskt att utlösas och täcka nålen. OBS! Säkerhetssystemet som utlöser skyddshöljet kan endast aktiveras om sprutan har tömts, genom att kolvstången har tryckts ned hela vägen.

Avlägsna sprutan genom att dra den rakt ut.

6. Du kan nu släppa hudvecket. Gnid inte på huden efter injektionen. Ett litet blåmärke kan normalt uppstå efter injektionen, vilket är helt ofarligt. I sällsynta fall då blåmärket blir större eller det svullnar under huden bör man kontakta läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Klexane

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Klexane orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Avbryt behandlingen och kontakta läkare om:

huden vid injektionsstället blir ömmande, röd och med små blödningar eftersom det är symtom på vävnadsdöd.


Mycket vanliga (biverkningar som inträffar hos fler än 1 av 10 patienter): Blödning som till exempel kan leda till blåmärken, näsblod och blod i urinen. Ökat antal blodplättar (trombocytos). Förhöjda levervärden.


Vanliga (biverkningar som inträffar hos 1 till 10 av 100 patienter): Reaktioner vid injektionsstället som till exempel blodutgjutning, smärta och svullnad. Nässelutslag, hudklåda, hudrodnad. Allergisk reaktion, minskat antal blodplättar (trombocytopeni).


Mindre vanliga: Hudinflammation med blåsbildning. Lokal irritation, vävnadsdöd vid injektionsstället.


Sällsynta (biverkningar som inträffar hos färre än 1 av 1000 patienter): Ökad kaliummängd i blodet. Anafylaktisk/anafylaktoid reaktion (svår allergisk reaktion).


Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

 • Huvudvärk.

 • Svår allergisk reaktion (anafylaktisk/anafylaktoid reaktion inklusive chock).

 • Blodutgjutning i ryggraden i samband med epidural/ryggmärgsbedövning, som kan leda till förlamningar.

 • Påverkan på blodbilden.

 • Hårda, inflammerade knutor på injektionsstället (de försvinner efter ett par dagar).

 • Kärlinflammation.

 • Övergående håravfall har observerats.

 • Leverskada.

 • Benskörhet efter långtidsbehandling.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR KLEXANE SKA FÖRVARAS


Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

Injektionsvätska med konserveringsmedel ska användas inom 28 dagar efter öppnandet.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGARInnehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är enoxaparinnatrium 100 mg/ml motsvarande 10 000 IE (anti-Xa).

- Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor. Injektionsflaskan innehåller även konserveringsmedel (bensylalkohol).Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


100 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta:

10x0,2 ml, 50x0,2 ml, 2x0,4 ml, 10x0,4 ml, 50x0,4 ml, 10x0,6 ml, 10x0,8 ml och 10x1 ml.


100 mg/ml injektionsvätska, lösning (injektionsflaska):

1x3 ml och 1x10 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sanofi AB, Box 30052, 104 25 Stockholm


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014-06-25

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Så här används Klexane injektionsflaskor:


 1. Användning av en tuberkulinspruta eller liknande rekommenderas när injektionsflaska används för att säkerställa att rätt volym läkemedel dras upp.

 2. På gängse sätt dras önskad volym Klexane upp från injektionsflaskan i en spruta.

 3. Intravenös bolusinjektion: Klexane ska administreras genom en intravenös linje och skall inte blandas med eller administreras tillsammans med andra läkemedel. För att undvika eventuell blandning av Klexane med andra läkemedel, bör den valda intravenösa linjen spolas med saltlösning eller dextroslösning före och efter administrering av intravenös bolusdos av Klexane. Klexane kan administreras säkert med normal saltlösning (0,9%) eller 5% dextros i vatten.

 4. Subkutan injektion: Se beskrivning ovan för förfyllda sprutor under avsnitt 3. Hur du använder Klexane (punkt 3-4 av bruksanvisningen).

 5. Injektion i arteriell linje under hemodialys: Klexane administreras via den arteriella linjen av en dialyskrets.

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av