FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Atenolol Orifarm

Orifarm Generics AB

Tablett 25 mg
(vit, rund, plan med skåra, diameter 8 mm)

Beta-receptorblockerande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AB03
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Atenolol Orifarm

25 mg, 50 mg, 100 mg tabletter
atenolol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Atenolol Orifarm  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Orifarm
3. Hur du använder Atenolol Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Atenolol Orifarm  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Atenolol Orifarm  är och vad det används för

 

Atenolol Orifarm är en så kallad selektiv beta-blockerare. Atenolol Orifarm verkar genom att minska effekten av hjärtpåverkande substanser (s.k. stresshormoner) som bildas i samband med psykisk spänning och fysisk ansträngning. Atenolol Orifarm har effekt särskilt på hjärtat och cirkulationen, medan andra organ påverkas mycket lite. Hjärtat påverkas på så sätt att det slår långsammare och pumpar ut mindre mängd blod per minut. Detta medför att blodtrycket sänks och att antalet anginaanfall (kärlkramp i hjärtat) minskar.


Atenolol Orifarm används för behandling av högt blodtryck, kärlkramp i hjärtat (angina pectoris) och oregelbunden hjärtverksamhet.


Atenolol som finns i Atenolol Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Atenolol Orifarm

Ta inte Atenolol Orifarm:


 • om du är allergisk mot atenolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har obehandlad hjärtsvikt eller hjärtblock (störning i hjärtats retledningssystem)

 • om du har mycket långsam eller oregelbunden hjärtverksamhet av särskild typ (”sjuk sinusknuta”)

 • om du har mycket lågt blodtryck

 • om du har dålig blodcirkulation

 • om du har obehandlad tumör i binjurarna

 • om du har fastat i flera dagar

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Atenolol Orifarm:

 • om du har astma eller annan lungsjukdom

 • om du har hjärt- eller blodcirkulationsproblem

 • om du har andfåddhet

 • om du har svullna anklar

 • om du har en särskild typ av bröstsmärta som kallas Prinzmetal's angina

 • om du har diabetes

 • om du har en njursjukdom

 • om du har en sköldkörtelsjukdom

 • om du har haft någon allvarlig allergisk reaktion vid t ex insektsbett (beta-blockerare kan förstärka allergiska reaktioner)

Om du har diabetes, bör du vara uppmärksam på att Atenolol Orifarm kan dämpa den ökning av pulsen som normalt följer vid lågt blodsocker.


Atenolol gör pulsen långsammare. Detta är normalt, men om du känner dig orolig, rådgör med din läkare.

Sluta aldrig med behandlingen utan att ha kontaktat din läkare. Om behandlingen skall avslutas, bör detta ske stegvis enligt läkares föreskrift.

Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen att du tar atenolol (särskilt narkosläkaren om du skall opereras).

Andra läkemedel och Atenolol Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Atenolol Orifarm kan påverka eller påverkas av andra läkemedel.


Tala särskilt om för läkaren om du tar något av följande läkemedel:

 • verapamil (används mot sjukdomar i hjärta och kärl)

 • barbitursyraderivat (t.ex. vissa sömn- och narkosmedel samt medel mot epilepsi).

 • Läkemedel mot sjukdomar i hjärta och kärl (t.ex. medel som innehåller diltiazem, disopyramid, klass I-antiarytmika, klonidin),

 • vissa avsvällande läkemedel (t.ex. medel som innehåller fenylpropanolamin),

 • vissa läkemedel mot feber, värk och inflammation (medel av NSAID-typ, t.ex. medel som innehåller indometacin)

 • adrenalin (epinefrin) (ett läkemedel som stimulerar hjärtat).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas.


Atenolol Orifarm går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid användning av Atenolol Orifarm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som t.ex. trötthet har rapporterats under behandling med Atenolol Orifarm och kan försämra förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete. Det är därför viktigt att du vet hur du reagerar på Atenolol Orifarm innan du t.ex. kör bil.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Atenolol Orifarm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för dig.

Vanlig dos för vuxna är 1 tablett (50 eller 100 mg) per dag.

Om behandlingen med Atenolol Orifarm ska upphöra bör detta ske stegvis under 7-10 dagar. Sluta dock inte med Atenolol Orifarm utan att läkare kontaktas.

Om du har tagit för stor mängd av Atenolol Orifarm

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Atenolol Orifarm

Ta tabletterna vid samma tidpunkt varje dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Vänta och ta nästa dos vid den normala tidpunkten.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjukskörska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Långsam puls, kalla händer och fötter, trötthet eller muskelsvaghet, magbesvär (illamående, diarré).


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Sömnrubbningar, leverpåverkan.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Yrsel, särskilt när man reser sig; andfåddhet och/eller svullna anklar hos hjärtsviktspatienter, hjärtblock (onormala hjärtslag, yrsel, trötthet, svimning), försämring av blodcirkulation, domning eller kramper i fingrarna följt av värmekänsla eller smärta. Depression, mardrömmar, förvirringstillstånd och hallucinationer, mentala störningar. Håravfall, hudutslag - även förvärrad psoriasis, purpurröda fläckar i huden. Muntorrhet. Minskat antal blodplättar i blodet (trombocytopeni). Myrkrypningar i fingrarna. Torra ögon, synstörningar, ökad svettning, huvudvärk, ökade andningsbesvär hos patienter med astma. Leverskada. Erektionsstörning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Atenolol Orifarm  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är atenolol 25 mg, 50 mg respektive 100 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat, gelatin, mikrokristallin cellulosa, talk, majsstärkelse och tungt magnesiumsubkarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseende:

Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg och 100 mg tabletter är vita, runda, plana med skåra, diameter 8 mm, 10 mm respektive 12 mm.


Förpackningsstorlekar

28 tabletter, 30 tabletter, 98 tabletter, 100 tabletter, 100 tabletter i plast burk.

Eventuellt kommer inte alla förpakcningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare:

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-12-15

Hitta direkt i texten
Av