Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zantac®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
GlaxoSmithKline

Oral lösning 15 mg/ml
(pepparmintsmak, klar blekgul lösning)

Syrahämmande medel - H2-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BA02
Läkemedel från GlaxoSmithKline omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Zantac 150 mg tabletter, Zantac 150 mg brustabletter, Zantac 15 mg/ml oral lösning


Ranitidinhydroklorid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zantac är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Zantac
3. Hur du tar Zantac
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zantac ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zantac är och vad det används för

 

Zantac tillhör en grupp läkemedel som kallas H2-receptorblockerare och fungerar genom att minska mängden syra i din magsäck.


Zantac används för vuxna (18 år och äldre) för att:

 • läka sår i magsäcken, eller den del av tarmen som magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen)

 • förebygga magsår

 • förebygga att magsår blöder

 • läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”.

 • undvika att syra kommer upp i matstrupen från magsäcken vid nedsövning under operationer.


För barn (3 till 18 år) används Zantac för att:

 • läka sår i magsäcken, eller den del av tarmen som magsäcken mynnar ut i (tolvfingertarmen)

 • läka eller förhindra problem som orsakas av syra i matstrupen (esofagus) eller alltför mycket syra i magen. Båda dessa problem kan orsaka smärta eller obehag, som ibland kallas för ”indigestion”, ”dyspepsi” eller ”halsbränna”.


Ranitidin som finns i Zantac kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Zantac

Ta inte Zantac

 • om du är allergisk (överkänslig ) mot ranitidin eller mot något av övriga innehållsämnen i Zantac

 • Om du tror att detta gäller för dig, ta inte Zantac förrän du har pratat med din läkare.

Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Zantac om du:

 • har cancer i magen

 • har nedsatt njur- eller leverfunktion

 • har haft akut porfyri (ett ovanligt tillstånd med ökad omsättning av porfyriner)

 • är äldre än 65 år

 • har någon lungsjukdom

 • har diabetes

 • har något problem med ditt immunförsvar

 • har haft magsår innan och du använder icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

 • Tala med läkare om du tror att något av detta gäller dig.

Andra läkemedel och Zantac

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Vissa läkemedel kan påverka hur Zantac fungerar, eller ge ökad risk för biverkningar. Zantac kan också påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessa omfattar:

 • prokainamid eller n-acetylprokainamid (används mot hjärtproblem)

 • warfarin (används som blodförtunnande medel)

 • triazolam (används mot sömnproblem)

 • glipizid (används för att sänka blodsockret)

 • midazolam (ett lugnande medel som kan ges precis före en operation)

 • ketokonazol (används mot svampinfektioner)

 • atazanavir eller delaviridin (används mot HIV)

 • gefitinib (används mot lungcancer)

 • teofyllin (bronkvidgande medel)

 • fenytoin (används vid epilepsi)

 • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) (används mot smärta och inflammation).

Antacida och sukralfat kan försämra upptaget av Zantac och därför bör Zantac intas ca 2 timmar före intag av dessa läkemedel. Effekten av alkohol kan förstärkas av Zantac.

 • Tala med läkare eller apotekspersonal om du tar något av dessa läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid ta inte Zantac utan att kontakta din läkare. Din läkare kommer att bedöma risken och nyttan för dig och ditt barn vid användning av Zantac.


Ranitidin utsöndras i bröstmjölk vilket leder till ökad risk för påverkan på barnet. Amning bör undvikas under behandling med Zantac.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Zantac kan biverkningar som yrsel och trötthet förekomma. Under dessa omständigheter kan reaktionsförmågan påverkas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs,

t.ex. vid bilkörning eller användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om några innehållsämnen i Zantac

Zantac brustabletter:

Zantac brustabletter innehåller en liten mängd aspartam, vilket är en fenylalaninkälla. Om du har en sjukdom som heter fenylketonuri ska du kontrollera med din läkare om Zantac brustabletter är lämpligt för dig.


Zantac brustabletter har ett högt natriuminnehåll. Rådgör med läkare eller apotekspersonal om ditt behov av 2 eller fler brustabletter dagligen under en längre period, särskilt om du har ordinerats saltfattig (natriumfattig) kost.


Zantac brustabletter innehåller en liten mängd sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


Zantac 15 mg/ml oral lösning:

Zantac oral lösning innehåller etanol (alkohol), upp till 800 mg per dos. Av denna anledning kan det vara skadligt för de som har alkoholproblem. Innehållet av etanol ska också tas i beräkning om Zantac oral lösning ska ges till gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper som har:


 • alkoholproblem

 • leversjukdom

 • epilepsi

 • hjärnskada eller sjukdom


Varje 5 ml sked innehåller ungefär 400 mg alkohol som motsvarar ungefär två skedar (10 ml) öl eller en sked (5 ml) vin.


Zantac oral lösning innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per 10 ml lösning, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”. 


 • Prata med din läkare eller apotekspersonal om Zantac oral lösning är lämpligt för dig.


3. Hur du tar Zantac

Ta alltid Zantac enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din exakta dos beror på ditt magproblem. Din läkare kommer att berätta vilken dos du ska ta.


Tabletter

Svälj varje tablett hel med vatten.


Brustabletter

Lägg tabletten (tabletterna) i ett halvt glas vatten.

Låt tabletterna lösas upp fullständigt i vattnet innan du dricker det.


Oral lösning

Använd skeden som följer med förpackningen för att noga mäta upp dosen du behöver.

Blanda inte Zantac oral lösning med någonting (inte ens vatten) innan du sväljer den.


Barn 3-11 år (och över 30 kg i vikt)

Läkaren kommer att berätta vilken dos du ska ge ditt barn baserat på kroppsvikten.

Om du har tagit för stor mängd av Zantac

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Zantac

Om du glömmer en dos, ta den så snart du kommer ihåg, om det inte snart är tid för din nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Zantac

Det är viktigt att du fullföljer hela behandlingen med Zantac. Sluta inte för tidigt, även om du mår bättre. Om du inte fullföljer hela behandlingen är det inte säkert att behandlingen är effektiv och dina symtom kan komma tillbaka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zantac orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Symtom du ska vara uppmärksam på:


Allergiska reaktioner: Dessa är sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

 • upphöjda och kliande utslag (nässelutslag)

 • svullnad, ibland av ansiktet och munnen (angioödem)

 • bröstsmärta, andnöd, oförklarlig feber, väsande andning eller andningssvårigheter

 • svimningskänsla, speciellt när man står upp

 • kollaps.

 • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.


Allvarliga hudreaktioner: Dessa är mycket sällsynta hos personer som tar Zantac. Symtomen omfattar:

 • Hudutslag (erythema multiforme), som kan bilda blåsor, och se ut som små måltavlor (centrala mörka prickar omringade av ett ljusare område, med en mörk ring runt kanten).

 • Kontakta läkare omedelbart om du får något av dessa symtom. Sluta att ta Zantac.


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 100 användare:

 • buksmärta, förstoppning, illamående.


Sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 1000 användare:

 • allergiska reaktioner, t.ex. nässelutslag, angioödem, feber, kramp i luftvägarna, lågt blodtryck och bröstsmärta

 • hudreaktioner

 • försämrad njurfunktion (vanligtvis lätt, normaliseras vid fortsatt behandling)

 • övergående förändringar i leverfunktionstester

 • leversvikt, ibland med dödlig utgång.


Mycket sällsynta biverkningar

Dessa kan påverka upp till 1 av 10 000 användare:

 • allergisk chock

 • inflammation i blodkärlen (vaskulit)

 • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

 • inflammation i levern (hepatit), ibland med gulfärgning av ögonvitorna eller huden (gulsot)

 • inflammation i njurarna (interstitiell nefrit)

 • långsam eller oregelbunden hjärtrytm (bradykardi), rubbning i hjärtats retledningssystem (atrioventrikulärt block), ökad hjärtfrekvens (takykardi)

 • diarré

 • känsla av förvirring, depression, eller att se och höra saker som inte finns (hallucinationer)

 • led eller muskelvärk

 • huvudvärk, yrsel, dimsyn

 • ovanligt håravfall eller -förtunning (alopeci)

 • oförmåga att få eller behålla en erektion (impotens)

 • ovanlig utsöndring av bröstmjölk eller bröstförstoring hos män

 • lågt antal vita blodkroppar

 • minskat antal blodplättar (celler som hjälper blodet att levra sig)

 • minskat antal av alla sorters blodkroppar

 • allvarlig hudreaktion (erythema multiforme)

 • ofrivilliga rörelser såsom darrningar och muskelryckningar.


Ingen känd frekvens

Denna kan inte beräknas från tillgängliga data.

 • Andnöd.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zantac ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


Tabletter:

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Brustabletter:

Förvaras vid högst 25 °C. Brustabletterna är känsliga för fukt. Förvara därför tabletterna i förpackningen.


Oral lösning:

Förvaras vid högst 25 °C.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ranitidin (som hydroklorid).

Tabletter: Varje tablett innehåller 150 mg ranitidinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen: triacetin, magnesiumstearat, hypromellos, mikrokristallin cellulosa, titandioxid (färgämne E171).


Brustabletter: Varje brustablett innehåller 150 mg ranitidinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen: natriumbensoat, natriumbikarbonat, krospovidon, vattenfritt natriumcitrat samt aspartam 30 mg (sötningsmedel) och grapefrukt/apelsin (smakämne). I smakämnet ingår en liten mängd sorbitol.


Oral lösning: 1 ml oral lösning innehåller 15 mg ranitidinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen: sorbitol 70 mg, sackarin 0,3 mg (smakämne), pepparmint (smakämne), propylparaben (konserveringsmedel E216), butylparaben (konserveringsmedel), etanol (alkoholhalt 8%), hypromellos, kaliumfosfat, natriumfosfat, natriumklorid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tabletter:

150 mg: Vita, filmdragerade, bikonvexa tabletter märkta GXEC2.


Polyeten/aluminium tryckförpackning.

150 mg: 10 (receptfri), 60 och 90 tabletter


Brustabletter: Vita till svagt gulfärgade, runda brustabletter med fasad kant märkta med ”GS LHK” och med en diameter på 20 mm.

Förpackning à 10 (rör 1x10 st), 20 (rör 2x10 st), 30 (rör à 2x15 st), 60 (rör à 4x15 st), 90 (rör à 6x15 st)


Oral lösning: Klar blekgul lösning med mintsmak.

Glasflaska 300 ml


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


GlaxoSmithKline AB

Box 516

169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Tillverkare:

Aspen Bad Oldesloe GmbH

Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Tyskland


Tillverkare (brustabletter)

Losan Pharma GmbH

Otto Hahn Strasse 13

Neuenberg am Rhein

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-11-28

Hitta direkt i texten
Av