FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Locoid Lipid

Cheplapharm

Kräm 0,1 %
(vit)

Medelstark glukokortikoid (Grupp II)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Cheplapharm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Locoid Lipid kräm och Locoid Crelo kutan emulsion

0,1%
hydrokortisonbutyrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Locoid Lipid och Locoid Crelo och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo
3. Hur du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Locoid Lipid och Locoid Crelo ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad är Locoid Lipid och Locoid Crelo och vad används det för

 

Locoid Lipid och Locoid Crelo är medelstarka kortisonläkemedel (glukokortikoid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt.


Locoid Lipid och Locoid Crelo används för behandling av akuta och kroniska eksem och psoriasis.

Det används för behandling av vuxna, barn och spädbarn över 6 månader.


2. Vad du behöver veta innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo

Använd inte Locoid Lipid eller Locoid Crelo:

 • om du är överkänslig (allergisk) mot hydrokortisonbutyrat eller något av övriga innehållsämnen eller konserveringsmedel (parabener)

 • vid acne rosacea (en hudsjukdom som ger rodnad, knottror och varblåsor i ansiktet)

 • vid utslag kring munnen (peroral dermatit)

 • vid hudinfektion som inte behandlas samtidigt

 • vid sår på huden.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo.

 • Undvik att få Locoid Lipid eller Locoid Crelo i ögonen.

 • Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

 • Det finns en ökad risk för biverkningar vid behandling av områden där hud ligger mot hud, t.ex. armhålor, ljumskar, stora hudytor, eller under täckförband, men även vid frekvent dosering eller vid långvarig behandling.

 • Var försiktig vid användning på hud i ansikte och i underlivet, eftersom dessa områden är mer känsliga för kortison än andra hudområden.

 • Händerna ska tvättas efter varje användning, såvida inte Locoid Lipid eller Locoid Crelo används för att behandla händerna.

 • Vid avslutad behandling, kan hudbesvären återkomma i förstärkt form (s.k rebound-effekt).

 • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn

Ska inte användas på barn under 6 månader.

Barn behöver vanligtvis kortare behandlingstid än vuxna.

Långtidsbehandling hos barn under 12 år ska undvikas om möjligt.

Barn har en ökad risk för biverkningar vid användning av kortisonläkemedel på huden.

Blöja kan fungera som ett täckförband vilket kan öka Locoid upptaget i huden och därmed öka risken för biverkningar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det finns risk att Locoid Lipid eller Locoid Crelo påverkar fostret och bör därför endast användas om nyttan för modern överväger riskerna för barnet. Läkaren kommer att bedöma detta.


Amning

Locoid Lipid eller Locoid Crelo kan användas vid amning men för att undvika att barnet av misstag får läkemedlet i munnen ska det inte användas direkt på brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Locoid Lipid och Locoid Crelo påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Locoid Lipid och Locoid Crelo innehåller

Locoid Lipid innehåller cetostearylalkohol, propylparahydroxibensoat (E216) och bensylalkohol

Locoid Lipid innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) och propylparahydroxibensoat (E216) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).
Detta läkemedel innehåller också 5 mg bensylalkohol per gram kräm som kan ge allergiska reaktioner och mild lokal irritation.


Locoid Crelo innehåller cetostearylalkohol, butylhydroxitoluen, propylparahydroxibensoat och butylparahydroxibensoat

Locoid Crelo innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem), butylhydroxitoluen som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor, samt propylparahydroxibensoat och butylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Locoid Lipid eller Locoid Crelo

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn

Ett tunt och jämnt lager påstrykes 1-2 gånger dagligen på berörda hudområden. Behandlingen trappas ner stegvis.


Händerna ska tvättas efter varje användning, såvida inte Locoid används för att behandla händerna.


Barn

Regelbunden daglig användning under längre tid än fyra veckor rekommenderas inte till barn. Behandlingstiden bör inte överstiga 7 dagar hos spädbarn. När hudbesvären blivit bättre, ska antalet påstrykningar minskas och behandla kortast möjliga tid.


Användning av olika läkemedelsformer

Locoid Lipid kräm: torra fjällande hudsjukdomar

Locoid Crelo kutan emulsion: vätskande hudsjukdomar samt hudsjukdomar i hårbevuxna regioner.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Ny infektion som uppkommer innan den första infektionen läkt ut

 • Knottror

 • Rodnad och varblåsor i ansiktet.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Påverkan på binjurebarken (kan yttra sig som tex trötthet, yrsel och illamående)

 • Allergiska reaktioner

 • Hudförtunning

 • Utvidgning av små blodkärl i huden

 • Vita strimmor i huden

 • Akne

 • Utslag runt munnen

 • Rebound-effekt (sjukdomssymtomen förvärras när behandlingen avslutas)

 • Pigmentförändringar

 • Ökad behåring

 • Hudinflammationer

 • Eksem (inklusive kontakteksem).


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Hudinfektioner

 • Dimsyn

 • Klåda

 • Hudrodnad

 • Utslag

 • Smärta vid applikationsstället


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Locoid Lipid och Locoid Crelo ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Locoid Lipid kräm: Förvaras vid högst 25ºC. Förvaras i skydd mot kyla och får ej frysas.

Locoid Crelo kutan emulsion: Förvaras vid högst 25ºC.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.

Locoid Lipid kräm: Öppnad tub ska användas inom 6 månader.

Locoid Crelo kutan emulsion: Öppnad plastflaska ska användas inom 8 veckor.

Det kan vara bra att anteckna datumet när tuben/plastflaskan öppnas på kartongen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortisonbutyrat.1 gram kräm eller kutan emulsion innehåller 1 mg hydrokortisonbutyrat.

 • Övriga innehållsämnen i:

 • Locoid Lipid kräm är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, lättflytande paraffin, vitt vaselin, vattenfri citronsyra, vattenfritt natriumcitrat, propylparahydroxibensoat (E216), bensylalkohol och renat vatten.

 • Locoid Crelo kutan emulsion är cetostearylalkohol, makrogolcetostearyleter, fast paraffin, vitt vaselin, borageolja, butylhydroxitoluen, propylenglykol, vattenfritt natriumcitrat, vattenfri citronsyra, propylparahydroxibensoat, butylparahydroxibensoat och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Locoid Lipid kräm: 30 g och 100 g tub.

Locoid Crelo kutan emulsion: 30 g och 100 g plastflaska.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland


Tillverkare

Temmler Italia S.R.L.
Via delle Industrie 2,
20061, Carugate (MI),
Italien 


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-06-01

Hitta direkt i texten
Av