FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Zovirax®

GlaxoSmithKline

Tablett 200 mg
Avregistreringsdatum: 2020-10-08 (Tillhandahålls ej) (vit, rund, bikonvex, 10 x 10 mm utan skåra, märkt GXCL3)

Antiviralt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AB01
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Zovirax

200 mg och 400 mg tabletter
aciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zovirax  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax
3. Hur du använder Zovirax
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zovirax  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zovirax  är och vad det används för

 

Zovirax hämmar förökningen av herpes-virus.


Zovirax används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av Herpes simplex-virus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande svåra Herpes simplex-infektioner i könsorganens hud- och slemhinnor.

Zovirax används också för behandling av vattkoppor hos barn och vuxna som anses riskutsatta t ex på grund av annan underliggande sjukdom samt för behandling av bältros där ett allvarligt sjukdomsförlopp kan befaras. Zovirax används även för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.


Aciklovir som finns i Zovirax kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Zovirax

Ta inte Zovirax


 • om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Zovirax om du:

 • har nedsatt njurfunktion eller är äldre. Behandlande läkare kan eventuellt ge dig en lägre dos. För äldre personer och personer med nedsatt njurfunktion är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.

 • använder läkemedel mot psykiska besvär. Behandlande läkare kan vilja sänka din dos alternativt be dig sluta ta Zovirax.

 • har nedsatt immunförsvar och använt aciklovir under längre tid eller vid upprepade tillfällen.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Zovirax.

Andra läkemedel och Zovirax

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är särskilt viktigt att du informerar behandlande läkare om du använder något av följande läkemedel:

 • cimetidin, används vid magsår och halsbränna

 • probenicid, används vid gikt

 • litium, används vid bipolär sjukdom

 • teofyllin, används vid andningssvårigheter

 • mykofenolatmofetil, används efter transplantation.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel


Graviditet

Erfarenhet av användning under graviditet är måttlig. Användning av Zovirax under graviditet ska endast övervägas om den eventuella nyttan för modern uppväger de möjliga riskerna för fostret.


Amning

Zovirax går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är osannolik. Rådgör dock med läkare innan bruk av Zovirax under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar som trötthet och yrsel är förknippat med användning av Zovirax vilket bör beaktas eftersom detta kan påverka förmågan att köra bil eller handha maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Zovirax 200 mg tabletter innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Zovirax

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Behandling av svåra Herpes simplex-infektioner i hud och slemhinnor hos personer med normalt immunförsvar

Vanlig dos för vuxna och barn över 2 år är: 1 tablett à 200 mg 5 gånger dagligen.

Vanlig dos för barn (3 mån-2 år) är: 100 mg 5 gånger dagligen.

Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 5-10 dagar. Den första dosen bör tas så fort symtom visar sig.


Förebyggande behandling av svåra former av återkommande Herpes simplex-infektioner i könsorganens hud- och slemhinnor hos patienter med normalt immunförsvar

Vanlig dos för vuxna är: 2 tabletter á 200 mg eller 1 tablett á 400 mg 2 gånger dagligen.

Läkaren kan efter en tid besluta att göra uppehåll i behandlingen för att se naturliga förändringar i sjukdomen.


Behandling av vattkoppor hos barn och vuxna, som anses riskutsatta, t ex på grund av annan underliggande sjukdom

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är: 4 tabletter à 200 mg eller 2 tabletter à 400 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 7 dagar.

Vanlig dos för barn (2 -12 år) är: 20 mg/kg kroppsvikt (max 800 mg) 4 gånger dagligen. Dosen ges var 5:e timme under den vakna delen av dygnet i 5 dagar.

Behandlande läkare kan överväga att ge dig Zovirax intravenöst om skäl föreligger.


Behandling av bältros där ett allvarligt förlopp kan befaras

Vanlig dos för vuxna är: 4 tabletter à 200 mg eller 2 tabletter à 400 mg 5 gånger dagligen. Dosen ges var 4:e timme under den vakna delen av dygnet i 7 dagar. Den första dosen bör tas inom 72 timmar från första blåsans uppträdande.

Behandlande läkare kan överväga att ge dig Zovirax intravenöst om skäl föreligger.


Förebyggande behandling av infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation

Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år är: 4 tabletter à 200 mg eller 2 tabletter à 400 mg 4 gånger dagligen. Dosen ges var 6:e timme under 6 månader och bör föregås av en månads intravenös behandling.


Behandlande läkare kan justera din dos av Zovirax om du:

- är äldre

- har nedsatt immunförsvar

- har njurproblem

- använder läkemedel mot psykiska besvär

Tala med behandlande läkare innan du tar Zovirax om något av ovanstående gäller dig.

Om du har tagit för stor mängd av Zovirax

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på överdosering kan vara illamående, kräkningar, yrsel, huvudvärk och förvirring.

Om du har glömt att ta Zovirax

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Om du glömt att ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt anvisning.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Zovirax och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg

- svårigheter att svälja

- nässelutslag och andningssvårigheter


Detta är en sällsynt biverkning (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare).


Andra kända biverkningar:

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Huvudvärk, yrsel, illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, klåda, hudutslag inklusive fotosensitivitet (hudirritation vid starkt solljus), trötthet, feber.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Nässelutslag, håravfall.

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Allergisk överkänslighetsreaktion med symtom såsom svullnad, svårighet att andas och blodtrycksfall. Andnöd, påverkan på lever och njurar.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare): Minskat antal röda och vita blodkroppar och blodplättar, inflammation i levern, gulsot, njursvikt, smärta i nedre delen av ryggen (flanken eller njurtrakten). Oro, förvirring, hallucinationer, darrning, ostadig gång, svårt att uttala ord tydligt, kramper, hjärnsjukdom, sömnighet, medvetslöshet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zovirax  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir. En tablett innehåller 200 mg respektive 400 mg aciklovir.

 • Övriga innehållsämnen: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, povidon, magnesiumstearat och laktosmonohydrat 214 mg (endast 200 mg tabletterna).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Zovirax 200 mg tabletter: Vit, rund, bikonvex tablett, märkt GXCL3 på ena sidan. Tillhandahålls i blister med 25 och 100 tabletter

Zovirax 400 mg tabletter: Vit, sköldformad, bikonvex tablett, märkt GXCM1 på ena sidan. Tillhandahålls i blister med 56 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna

Tel: 08-638 93 00

E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2013-11-07

Hitta direkt i texten
Av