FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Vibranord®

Pharmanovia

Tablett 100 mg
(Tillhandahålls ej) (svagt gul, rund, 8,8 mm, med gravyr Pfizer, Vibra 100)

Tetracyklinderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: J01AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pharmanovia omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

VIBRANORD

100 mg Tabletter

Observera att läkare kan ordinera Vibranord för annatanvändningsområde och/eller med annan dosering änangivet i denna information. Följ alltid läkares ordinationoch anvisningarna på apoteksetiketten påläkemedelsförpackningen.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Vibranord och vad används det för?
2. Innan du använder Vibranord
3. Hur du använder Vibranord
4. Biverkningar
5. Förvaring och hållbarhet

Vad innehåller Vibranord?

En tablett innehåller:

Verksamt ämne: doxycyklinkarragenat motsvarande 100 mg vattenfritt

doxycyklin.

Övriga innehållsämnen: magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid,

mikrokristallin cellulosa, krospovidon.

Innehavare av försäljningstillstånd/Information lämnas av

Pharmanovia A/S

Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108

DK-2300 Copenhagen S

Danmark

1. Vad är Vibranord och vad används det för?

Hur verkar Vibranord?

Vibranord är ett antibiotikum som hindrar bakteriernas tillväxt.

Vad används Vibranord för?

Vibranord används för att behandla lunginflammation,

akut försämring av kronisk luftrörskatarr (bronkit).

Chlamydiainfektioner i urin- och könsorganen.

Borreliainfektioner efter fästingbett.

Vid akut bihåleinflammation till patienter som är överkänsliga mot

pencilliner eller då behandling med pencilliner ej gett önskad effekt.


2. Innan du använder Vibranord

Att tänka på innan och när Vibranord används.

Tala med läkare innan du använder Vibranord om du har myastenia gravis (en sjukdom som försvagar musklerna)


Barn under 8 år bör endast behandlas med Vibranord vid mycket

svåra sjukdomstillstånd därför att denna typ av läkemedel

(tetracykliner) kan påverka tandemaljen så att den missfärgas eller

utvecklas ofullständigt och på grund av inlagring i det växande

skelettet.


Undvik solning, även i solarier under behandlingstiden samt minst

5 dygn efter avslutad behandling på grund av risken för allergiska

hudreaktioner.


Kontakta läkare om du får långvarig och/eller besvärande diarré.

När ska Vibranord inte användas?

Använd inte Vibranord om du är överkänslig mot doxycyklin

eller mot tetracykliner eller mot något av de övriga

innehållsämnena.

Graviditet

Risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte

Vibranord under graviditet annat än på bestämd ordination

från läkare.

Amning

Vibranord går över i modersmjölken men påverkar troligen

inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än

tillfälligt bruk av Vibranord under amning.

Körförmåga eller användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att körförmåga eller användning av

maskiner påverkas av Vibranord.


3. Hur du använder Vibranord

Vad ska du undvika när du använder detta läkemedel?

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra

läkemedel, även receptfria sådana, eftersom behandlingseffekten

kan påverkas om Vibranord tas samtidigt med andra läkemedel


Effekten av Vibranord minskar om du tar Vibranord

samtidigt med läkemedel som innehåller kalk (kalcium). Dessa

mediciner bör därför tas med minst 3 timmars mellanrum.


Behandlingen med Vibranord kan också påverka eller

påverkas av vissa andra läkemedel: vissa läkemedel vid

behandling av sur mage och halsbränna (antacida), järnmedicin,

läkemedel mot virusinfektioner som innehåller didanosin,

läkemedel mot högt blodtryck som innehåller kinapril,

läkemedel mot epilepsi som innehåller fenobarbital eller

fenytoin eller karbamazepin, läkemedel mot tuberkulos som

innehåller rifampicin,


Effekten av p-piller kan minska av behandling med Vibranord.


Om du samtidigt använder antikoagulantia (läkemedel som

minskar blodets förmåga att levra sig) ska du tala med din läkare

innan du använder Vibranord, eftersom dosen för

antikoagulantia kan behöva sänkas.


Effekten av Vibranord kan påverkas vid samtidigt intag av

alkohol.

Dosering

Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter första dagen och därefter en tablett dagligen. Vid svårare infektioner kan dosen

höjas till 2 tabletter dagligen under

hela behandlingen.


Barn 8-12 år: För barn i denna åldersgrupp finns i stället en oral suspension.


Redan efter ett par dagars behandling med Vibranord kan du

märka förbättring, men det är mycket viktigt att du fortsätter

behandlingen enligt läkarens anvisningar. Det finns annars risk

för att infektionen återkommer.


Ta medicinen tillsammans med mat för att förhindra

obehagskänsla i magen.


Svälj tabletten med vätska eller lös den i vatten men se då till att

samtliga korn sväljs.

Vad händer om du tagit för stor dos?

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare,

sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

4. Biverkningar

Alla mediciner kan ge oönskade effekter så kallade

biverkningar.

Vanliga(förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

illamående, kräkningar och diarré. För att minska dessa

biverkningar kan du ta Vibranord tillsammans med maten.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

Hud- och nässelutslag, överkänslighet mot solljus (se även

avsnittet ”Att tänka på innan och när Vibranord används”).


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

Hudrodnad, hud- och slemhinnepåverkan av olika

svårighetsgrad, minskat antal blodplättar (trombocytopeni),

tjocktarmsinflammation, ökat tryck i huvudet (som kan ge

symtom i form av huvudvärk eller nedsatt synskärpa), naglar

som lossnar, överkänslighetsreaktioner.


Svampöverväxt i slidan eller munhålan (t ex "torsk") kan ibland

uppstå beroende på störningar i den normala bakteriefloran.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber, andningssvårigheter

och/eller ansiktssvullnad bör sjukhus eller läkare kontaktas och

behandlingen avbrytas.


Kontakta din läkare snarast möjligt om något av följande symtom uppstår:

  • Jarisch-Herxheimer-reaktion som ger feber, frossa, huvudvärk, muskelsmärta och hudutslag. Dessa symptom är oftast självbegränsande. Detta inträffar kort tid efter påbörjad doxycyklinbehandling av infektioner orsakade av spiroketer såsom borreliainfektion.

5. Förvaring och hållbarhet

Användes före det utgångsdatum som finns på förpackningen.


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till

apotek för omhändertagande.


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn

Bipacksedeln reviderades senast

2019-02-26


Hitta direkt i texten
Av