FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tenutex®

Bioglan

Kutan emulsion 20 mg/g + 225 mg/g
(Vit till gulvit färg, luktfri)

Parasiticidum

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: P03AA54
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bioglan omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Tenutex

20 mg/g + 225 mg/g kutan emulsion
disulfiram/bensylbensoat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal elelr sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du måste tala med läkare om inte behandlingen har avsedd effekt.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tenutex är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tenutex
3. Hur du använder Tenutex
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tenutex ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tenutex är och vad det används för

 

Tenutex är ett parasitdödande medel mot huvudlöss, flatlöss och skabb. Tenutex har parasitdödande effekt.


Disulfiram och bensylbensoat som finns i Tenutex kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Tenutex

Använd inte Tenutex

 • om du är allergisk mot disulfiram, bensylbensoat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot organiska svavelföreningar i vulkaniserat gummi.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex vid behandling av flatlöss eller skabb. Det är viktigt att diagnos är ställd innan behandling inleds, eftersom klåda kan ha andra orsaker som kräver annan behandling.


Tänk på följande innan du använder Tenutex:

Undvik kontakt med ögonen.

Tenutex kan ge upphov till gulfärgning eller en viss kvarstående doft hos vissa textilier. Använd därför alltid oömma kläder och textilier i samband med behandlingen. Skydda även mattor, golv etc.


Fläckborttagningsråd: Fläckarna bör snarast möjligt behandlas, vilket förslagsvis kan ske på följande sätt:

1. Använd fläckborttagningsmedel, om materialet så tillåter.

2. Tvätta med tvättmedel på vanligt sätt, helst i maskin

Barn

Vid behandling av barn under 1 år bör alltid läkare rådfrågas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Rådgör med läkare vid annan behandling än huvudlöss. Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet.


Det är okänt om Tenutex går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Tenutex har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Tenutex innehåller cetostearylalkohol

som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Tenutex

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Noggrann diagnostik, kontaktspårning och väl genomförd behandling är av stor vikt för ett lyckat resultat.


HUVUDLÖSS

Vid huvudlöss bör hela familjen undersökas men behandla endast de personer som har löss eller ägg intill hårbotten. Undersökningen kräver luskam och förstoringsglas. Då medlet är potent och för att minska risken för resistensutveckling ska behandling ”för säkerhets skull” undvikas.

Bena det handdukstorra håret i mitten och lägg en sträng Tenutex i benan. Massera ut mot sidorna. Lägg nya benor till höger och vänster och genomdränk håret (åtgång beroende på hårlängd, 25-75g) inifrån och ut - det är vid hårbotten lössen håller till och lägger ägg. Undvik att få Tenutex nära ögonen. Tvätta och finkamma håret efter ett dygn.

För att bli av med lössen krävs i regel behandling 2 gånger med Tenutex kutan emulsion med 8 dagars mellanrum i kombination med daglig noggrann genomkamning av håret. Finkamma och inspektera håret dagligen under 14 dagar efter behandlingen.

Om så önskas kan man ha en stickad mössa eller liknande över håret under behandlingstiden - dock absolut inte lufttät sådan, t ex badmössa eller plastpåse. Eftersom smitta huvudsakligen sker vid huvud-huvud kontakt behövs ej omfattande städning och rengöring av föremål. Däremot rekommenderas rengöring av kammar, borstar och mössor.

Utebliven effekt kan bero på oriktig behandling, återsmitta eller resistens. Barn som nyligen smittats och vuxna personer med löss saknar ofta symtom, och kan därför utgöra en viktig smittkälla. Observera att det tar en stund för lössen att dö varför fynd av levande löss direkt efter behandlingen inte behöver vara ett tecken på resistens.

Kontakta sjukvården om upprepade behandlingsförsök misslyckas.


FLATLÖSS

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex vid behandling av flatlöss.

Massera skrev, armhålor och andra hårbevuxna ställen på kroppen (t ex benen) med Tenutex. Huvudhåret behöver i regel inte behandlas, men skulle lössen uppträda där, behandlar man som vid huvudlöss. Tenutex får inte användas kring ögonen. Vid flatlöss i ögonhår bör därför läkare kontaktas. Vänta med all kroppstvätt i 2 dygn efter Tenutex behandlingen.


SKABB

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Tenutex vid behandling av skabb.

 1. Grundlig kroppstvätt. Torka väl.

 2. Massera omsorgsfullt in hela kroppen - utom huvudet - med Tenutex (50-60 g). Bara på spädbarn behöver även huvudet behandlas, undvik att få Tenutex nära ögonen. Undvik alltför kraftig gnidning. OBS! Glöm ej att smörja in fotsulor och mellan tår och fingrar. Varje kvadratmillimeter av kroppen skall vara täckt av salvan i 24 timmar.

 3. Vänta ett dygn med all kroppstvätt. Använd gummihandskar, som sedan slängs, vid disk och andra våta arbeten. Smörj åter in händerna med Tenutex efter arbetet samt även efter varje handtvätt.

 4. Tvätta kroppen grundligt 1 dygn efter behandlingen. Byt samtliga kläder närmast kroppen, byt sänglinne, samtliga handdukar, badlakan etc. Alla textilier samt skor som har varit i nära kontakt med kroppen ska tvättas eller vädras under 3-5 dygn.

 5. Vid svåra fall av skabb upprepas behandlingen (enligt punkt 1-4) efter en vecka.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du använt för stor mängd av Tenutex 

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta sjukvården omgående om du drabbas av följande biverkning:

Allvarlig allergisk reaktion med symptom som feber, hudutslag, svullnad och blodtrycksfall (anafylaktisk reaktion). Denna biverkning har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).


Övriga biverkningar

Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 användare): Överkänslighetsreaktioner t ex hudrodnad, hudutslag, sveda, håravfall. Missfärgning av blont hår har rapporterats.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Allergiska hudreaktioner mot organiska svavelföreningar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

5. Hur Tenutex ska förvaras

Förvaras i kylskåp (2°C - 8°C). Kan dock förvaras utanför kylskåp (upp till 25°C), upp till ett dygn.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 g kutan emulsion:

 • De aktiva substanserna är disulfiram 20 mg och bensylbensoat 225 mg.

 • Övriga innehållsämnen är kakaofett, stearinsyra, trolamin, cetostearylalkohol, eucalyptusolja och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till gulvit kutan emulsion.

Laminattub 100 g.

Innehavare av godkännade för försäljning och tillverkare

Bioglan AB

Box 503 10

202 13 MalmöDenna bipacksedel ändrades senast 2022-04-26

Hitta direkt i texten
Av