FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fucidin®

LEO Pharma

Kräm 2 %
(Vit kräm utan någon speciell doft.)

Stafylokockantibiotikum

ATC-kod: D06AX01
Läkemedel från LEO Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Fucidin® Kräm 2 % är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Fucidin

2 % Kräm och Salva
fusidinsyra respektive natriumfusidat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fucidin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin
3. Hur du använder Fucidin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fucidin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fucidin är och vad det används för

 

Fucidin är ett antibiotikum med effekt mot vissa bakterier.
Fucidin används vid hudinfektioner infekterade av bakterier känsliga för fusidinsyra, t.ex. Staphylococcus aureus .


2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin

Använd inte Fucidin

• om du är allergisk mot fusidinsyra respektive natriumfusidat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fucidin kräm eller salva.


Fucidin kräm och salva innehåller ämnen som kan irritera hud, ögon och slemhinnor. Fucidin kräm och salva bör inte användas i ögonregionen.


Fucidin kräm och salva bör ej användas på rena sår eller på hud med allvarliga sårskador, t.ex. brännskador.


Sluta att använda Fucidin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter.

Andra läkemedel och Fucidin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Fucidin salva och kräm bör inte användas på bröstvårtan vid amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på körförmåga och användning av maskiner.

Fucidin kräm och salva innehåller

Fucidin kräm och/eller salva innehåller butylhydroxianisol, butylhydroxitoluen, ullfett, kaliumsorbat och cetylalkohol.

Butylhydroxianisol: Kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Butylhydroxitoluen: Kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Ullfett, kaliumsorbat och cetylalkohol: Kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Fucidin

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Appliceras 2–3 ggr dagligen på det infekterade hudområdet i minst 7 dagar. Om ett skyddande förband används är en applicering dagligen tillräcklig. Smörjes på huden i ett tunt lager.

Om du använt för stor mängd av Fucidin 

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Fucidin

Använd inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


De vanligast rapporterade biverkningarna är olika slag av hudreaktioner. Allergiska reaktioner har rapporterats.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): klåda, hudrodnad, hudirritation (inkl. eksem och kontaktallergi), utslag (ev. inflammerade, fläckiga blemmor, varfyllda blåsor och utslag över hela kroppen). Smärta vid administreringsstället (inkl. brännande känsla i huden).


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): allergisk reaktion, irritation av ögats bindhinna, nässelutslag, angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), svullnad kring ögonen.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fucidin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP .

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Fucidin salva ska kasseras 3 månader efter att den öppnats första gången.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Fucidin kräm:

- Den aktiva substansen är: fusidinsyra 20 mg

- Övriga innehållsämnen är: butylhydroxianisol (E320), cetylalkohol, glycerol, flytande paraffin, kaliumsorbat (E202), polysorbat 60, vitt vaselin, all-rac-α-tokoferol, saltsyra (för pH justering) och renat vatten.


Fucidin salva:

- Den aktiva substansen är: natriumfusidat 20 mg

- Övriga innehållsämnen är: cetylalkohol, ullfett, flytande paraffin, vitt vaselin, all-rac-α tokoferol och butylhydroxitoluen (E321).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fucidin kräm är en vit homogen kräm.

Aluminiumtub: 15 g, 30 g.


Fucidin salva är en benvit tjockflytande salva.

Aluminiumtub: 15 g, 30 g.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö, Tel. 040-35 22 00


LEO Laboratories Ltd., 285 Cashel Road, Dublin 12, Irland

eller

LEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l, Via E. Schering 21, 20054 Segrate (MI), Italien


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-09-06

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

www.lakemedelsverket.se

Hitta direkt i texten
Av