FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Brufen®

Viatris

Oral suspension 20 mg/ml
(orange, apelsinsmak)

Antiflogistikum med analgetisk och antipyretisk effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Brufen® Oral suspension 20 mg/ml är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 200 milliliter (vnr 015947)
Inga utbytbara läkemedel.
Alternativt läkemedel med samma verksamma ämne:
Startdatum: 2022-09-23
Prognos för slutdatum: 2023-02-10
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Brufen

20 mg/ml oral suspension
ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Brufen är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Brufen
3. Hur du tar Brufen
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Brufen ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Brufen är och vad det används för

 

Brufen innehåller den aktiva substansen ibuprofen och tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel). Brufen är smärtlindrande, febernedsättande och inflammationshämmande.


Brufen oral suspension används vid smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet, reumatiska sjukdomar (reumatoid artrit, artros) och vid menstruationssmärtor hos vuxna och ungdomar över 12 år (från 40 kg).


Till barn, 6 månader - 12 år, används Brufen oral suspension vid akuta smärttillstånd och vid feber i samband med förkylning .


Brufen verkar i regel inom 30 minuter.


2. Vad du behöver veta innan du tar Brufen

Ta inte Brufen

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har magsår eller tolvfingertarmsår eller har haft återkommande sår eller blödning i mage eller tarm

 • om du har svår lever- eller njursjukdom

 • om du har svår hjärtsvikt

 • om du har någon sjukdom med ökad blödningsbenägenhet

 • om du tidigare har haft blödningar eller perforation (hål) i din mage eller tarm vid behandling med Brufen eller liknande läkemedel (andra NSAID)

 • under de tre sista månaderna av graviditeten

 • om du fått allergiska symtom (t.ex. andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel mot inflammation (andra NSAID).

Ta inte Brufen om något av ovanstående gäller för dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen:

 • om du har astma, kronisk rinit (kroniskt täppt och rinnande näsa) eller allergiska sjukdomar eftersom Brufen kan orsaka andningssvårigheter, utslag eller en allvarlig allergisk reaktion när du har någon av dessa tillstånd

 • om du har vissa störningar i immunsystemet (olika bindvävsstörningar, systemisk lupus erythematosus (SLE), tillstånd där immunsystemet påverkar bindväven vilket resulterar i ledsmärta, hudförändringar och störningar i andra organ) eftersom det kan öka risken för icke bakteriell hjärnhinneinflammation

 • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion

 • om du har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive "mini-stroke" eller transitorisk ischemisk attack (TIA))

 • om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare

 • om du har inflammatoriska tarmsjukdomar, tidigare haft magsår eller andra tendenser för ökad blödning.

 • om du är uttorkad, eftersom det finns en risk för nedsatt njurfunktion, särskilt hos uttorkade barn, ungdomar och äldre.

 • om du har en infektion - se rubriken ”Infektioner” nedan.

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brufen om något av ovanstående gäller dig.


Ta inte Brufen om du planerar att bli gravid. Rådfråga först läkare, se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.


Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel (NSAID) som kan minska fertiliteten hos kvinnor. Denna effekt är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas, se även avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet”.


Lägsta effektiva dos

Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.


Om du använder smärtstillande läkemedel under en längre tid kan detta orsaka huvudvärk vilket inte ska behandlas med mer smärtstillande läkemedel. Om du tror att detta stämmer in på dig, tala med läkare eller apotekspersonal.


Hjärtattack och stroke

Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som ibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Blödning, sår eller perforation (hål) i magtarmkanalen

Patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, särskilt äldre patienter, ska kontakta läkare vid symtom från buken (speciellt blödning i mag-tarmkanalen), särskilt om symtomen uppstår i början av behandlingen.


Behandlingen måste avslutas och en läkare kontaktas om blödningar eller sår i mag-tarmkanalen uppkommer under behandling med Brufen.


Hudreaktioner

Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i samband med behandling med Brufen. Du ska omedelbart sluta ta Brufen och söka läkarhjälp om du utvecklar några som helst hudutslag, sår på slemhinnor, blåsor eller andra tecken på allergi, då detta kan vara de första tecknen på en mycket allvarlig hudreaktion. Se avsnitt 4.


Infektioner

Brufen kan dölja tecken på infektioner såsom feber och smärta. Därför kan Brufen göra att lämplig behandling av infektionen fördröjs och att risken för komplikationer därmed ökar. Detta har iakttagits vid lunginflammation orsakad av bakterier och vid bakteriella hudinfektioner i samband med vattkoppor. Om du tar detta läkemedel medan du har en infektion och symtomen på infektionen kvarstår eller förvärras, ska du kontakta läkare omedelbart.


Vid vattkoppor bör detta läkemedel inte användas.


Äldre

Äldre patienter bör vara medvetna om deras ökade risk för biverkningar, särskilt blödning och perforering (hål) i mag-tarmkanalen, vilket kan vara livshotande.

Barn och ungdomar

Det finns en risk för nedsatt njurfunktion hos barn och ungdomar som är uttorkade.

Andra läkemedel och Brufen

Använd inte olika sorters smärtstillande medel samtidigt utan läkares ordination.

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria läkemedel.


Brufen kan påverka eller påverkas av behandling med vissa läkemedel, inklusive de som används för att behandla/förebygga:

 • tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

 • manodepressiv sjukdom (litium)

 • oregelbunden hjärtrytm (digoxin)

 • värk (acetylsalicylsyra)

 • blodproppar (blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, dikumarol, warfarin, tiklopidin)

 • depression (så kallade SSRI – selektiva serotoninåterupptagshämmare)

 • högt blodtryck (t.ex. ACE-hämmare som kaptopril, betablockerare som atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister som losartan)

 • avstötningsreaktioner hos organtransplanterade patienter (läkemedel som hämmar immunsystemet som ciklosporin eller takrolimus)

 • inflammation (kortikosteroider)

 • bakterieinfektioner (vissa antibiotika inklusive aminoglykosider)

 • svampinfektioner (t.ex. vorikonazol och flukonazol)

 • diabetes (sulfonureider)

 • högt kolesterol (kolestyramin)

 • HIV-infektion (zidovudin).

Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Brufen. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Brufen med andra läkemedel.

Brufen med mat, dryck och alkohol

Brufen kan tas tillsammans med mat och dryck. Brufen verkar snabbare om det tas på fastande mage. Om Brufen tas tillsammans med alkohol kan biverkningarna öka.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Brufen under de tre sista månaderna av graviditeten.

Intag av Brufen ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Ibuprofen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte det ammande barnet när det används för kortvarig behandling. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Brufen under amning.


Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

Körförmåga och användning av maskiner

Brufen kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan, t.ex. på grund av biverkningar som synrubbning, yrsel eller dåsighet. Detta bör man tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning, och gäller i högre grad i kombination med alkohol.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Brufen innehåller sackaros, sorbitol, para-orange, natrium, natriumbensoat, metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.Brufen oral suspension innehåller 3 g sacakaros per 5ml dos. Detta bör beaktas hos patienter med diabetes mellitus. Kan vara skadligt för tänderna.


Detta läkemedel innehåller 500 mg sorbitol per 5 ml oral suspension. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.


Brufen innehåller färgämnet para-orange som kan ge allergiska reaktioner.


Brufen innehåller konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


Detta läkemedel innehåller 12,5 mg natriumbensoat i varje 5 ml oral suspension. Natriumbensoat kan öka risken för gulsot (gulaktig hud och ögon) hos nyfödda (upp till 4 veckors ålder). Brufen oral suspension ska inte ges till barn under 6 månader eller barn som väger mindre än 7 kg.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Brufen

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Den lägsta effektiva dosen ska användas under kortast möjliga tid för att lindra symtomen. Kontakta läkare omedelbart om du har en infektion och symtomen (såsom feber och smärta) kvarstår eller förvärras (se avsnitt 2).


Vuxna och ungdomar över 12 år (från 40 kg):

Vid reumatiska sjukdomar: Den rekommenderade dosen är 20-35 ml (400-700 mg) 3 gånger dagligen. Det ska vara minst 4-6 timmar mellan doserna. För att snabbare lindra morgonstelheten kan första dosen ges på fastande mage. Maximal dygnsdos: 2400 mg.


Menstruationssmärtor: Den rekommenderade dosen är 20 ml (400 mg) 1-3 gånger dagligen vid behov. Det ska vara minst 4-6 timmar mellan doserna. Behandlingen påbörjas vid det första tecknet på menstruationsbesvär.


Smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet: Den rekommenderade dosen är 10-20 ml (200-400 mg) i engångsdos eller 3-4 gånger dagligen. Det ska vara minst 4-6 timmar mellan doserna.


Användning för barn

Akuta smärttillstånd och feber vid förkylning, barn 6 månader - 12 år:

Den rekommenderade dosen är 5-7,5 mg ibuprofen/kg kroppsvikt som enkeldos eller 20-30 mg/kg kroppsvikt per dygn enligt tabellen nedan.


Kroppsvikten bör användas vid beräkning av dosen (åldersangivelsen är ungefärlig).

Vikt

Ålder

Dosering

7-10 kg

6-12 månader

2,5 ml 3 gånger dagligen

10-14,5 kg

1-2 år

2,5 ml 3-4 gånger dagligen

14,5-25 kg

3-7 år

5 ml 3-4 gånger dagligen

25-40 kg

8-12 år

10 ml 3-4 gånger dagligen

Dosen ges var 6:e timma högst fyra gånger dagligen. Brufen oral suspension bör inte ges till barn under 6 månader eller barn som väger under 7 kg.


Om du har allvarlig lever- eller njursjukdom eller är äldre bestämmer din läkare lämplig lägsta möjliga dos.


För snabbare effekt kan Brufen tas på fastande mage. Ta ibuprofen med mat om du har känslig mage.


Var noga med att skaka flaskan ordentligt före användning för att undvika en övergående brännande känsla i svalg eller mun.

Om du har tagit för stor mängd av Brufen

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare eller närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Symtomen kan innefatta illamående, magont, kräkningar (kan vara blodblandade), huvudvärk, öronbrus, förvirring och synrubbningar. Vid höga doser har dåsighet, bröstsmärta, hjärtklappning, medvetslöshet, kramper (främst hos barn), svaghet och yrsel, blod i urin, frusenhet och andningssvårigheter rapporterats.

Om du har glömt att ta Brufen

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Brufen och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

 • Angioödem (en mindre vanlig biverkning) med symtom som:

  • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

  • svårigheter att svälja

  • nässelutslag och andningssvårigheter

 • En infektion med symtom såsom feber och kraftigt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär. Brufen kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) med sänkt motståndskraft mot infektioner som följd (en mindre vanlig biverkning). Det är viktigt att du informerar din läkare om dina läkemedel.

 • Allvarliga förändringar i huden och slemhinnorna såsom epidermal nekrolys och/eller erythema multiforme har rapporterats (en mycket sällsynt biverkning). Dessutom kan en allvarlig hudreaktion som kallas DRESS-syndrom förekomma. Symptom på DRESS innefattar: hudutslag, feber, svullnad av lymfkörtlar och en ökning av eosinofiler (en typ av vita blodkroppar). Sluta ta Brufen och kontakta läkare om du får utslag eller sår i slemhinnorna. De allvarliga utslagen kan inkludera blåsor på huden, särskilt på benen, armarna, händerna och fötterna, och kan även involvera ansiktet och läpparna. Detta kan även bli ännu mer allvarligt då blåsorna kan bli större och sprida ut sig och delar av huden kan falla av (toxisk epidermal nekrolys). Det kan också förekomma allvarliga infektioner med förstörelse (nekros) av huden, subkutan vävnad och muskler.

 • Utbredda röda, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor huvudsakligen i hudveck, på bålen och armarna tillsammans med feber vid början av behandlingen (akut generaliserad exantematös pustulos) (biverkning har rapporterats, förekommer hos ett okänt antal användare). Se även avsnitt 2.

Övriga biverkningar som kan förekomma:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Huvudvärk, yrsel

 • Mag-tarmbiverkningar (matsmältningsproblem, diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor, väderspänningar, förstoppning, svart avföring, blödning från mage och tarm, blodiga kräkningar).

 • Trötthet

 • Hudutslag

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Allergisk snuva

 • Överkänslighet

 • Sömnlöshet, lätt oro

 • Synrubbningar, hörselskador

 • Kramp i luftrören, astma

 • Sår i munslemhinnan

 • Magsår, tarmsår, brustet magsår, inflammation i magslemhinnan

 • Inflammation i levern, gulsot, onormal leverfunktion

 • Klåda, små blödningar i hud och slemhinnor

 • Ljuskänslighet

 • Nedsatt njurfunktion

 • Blodbildsförändringar

 • Anemi (en minskning av antalet röda blodkroppar eller hemoglobin vilket kan göra huden blek och kan leda till svaghet)

 • Dåsighet

 • Myrkrypningar

 • Hörselförlust.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Icke bakteriell hjärnhinneinflammation

 • Allergisk reaktion

 • Depression, förvirring

 • Synnedsättning, tinnitus (ringande i öronen), yrsel

 • Leverskador och vätskeansamling i kroppen.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare):

 • Inflammation i bukspottkörteln, nedsatt leverfunktion

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Försämring av sår i tjocktarmen (kolit) och Crohns sjukdom (tarmsjukdom)

 • Hjärtsvikt, hjärtinfarkt, högt blodtryck.

Observera att Brufen kan förlänga blödningstiden.


I sällsynta fall förekommer allvarliga biverkningar i samband med vattkoppor.


När NSAID används kan en infektionsrelaterad inflammation i huden utvecklas eller förvärras (t.ex. kan ett tillstånd såsom nekrotiserande fasciit utvecklas vilket kännetecknas av intensiv smärta, hög feber, svullen och varm hud, blåsbildning, vävnadsdöd). Om tecken på en infektion uppkommer eller blir värre under användning av ibuprofen rekommenderas du att besöka din läkare omedelbart.


Läkemedel som Brufen kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


En övergående brännande känsla i mun och svalg har även rapporterats för Brufen oral suspension.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Brufen ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Öppnad flaska ska användas inom 12 månader.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. .

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är ibuprofen. Suspensionen innehåller 20 mg/ml ibuprofen.

 • Övriga innehållsämnen är konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat E218, propylparahydroxibensoat E216, natriumbensoat E211), flytande sackaros ( icke-kristalliserande), citronsyramonohydrat, glycerol, sorbitol E420, polysorbat 80, smakämne (apelsin), färgämne (para-orange E110), agar, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul oral suspension med apelsinsmak.


100 ml och 200 ml (plastflaska). En 5 ml doseringsspruta medföljer.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Viatris AB, Box 23033, 104 35 Stockholm


Tillverkare:

AbbVie S.r.l, Campoverde, Italien


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Estland

Brufen, 20 mg/ml suukaudne suspensioon

Lettland

Brufen 20 mg/ml suspensija iekšķīgai lietošanai

Litauen

Brufen 20 mg/ml geriamoji suspensija

Rumänien

Brufen 20 mg/ml suspensie orală

Slovenien

Brufen 20 mg/ml peroralna suspenzija

Sverige

Brufen 20 mg/ml oral suspension


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-04-05

Hitta direkt i texten
Av