FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Androcur®

Bayer

Tablett 50 mg
(vita till svagt gula, med skåra, märkta BV inom sexhörning, 9 mm)

Antiandrogen

Aktiv substans:
ATC-kod: G03HA01
Läkemedel från Bayer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Androcur

50 mg tabletter
cyproteronacetat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Androcur är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Androcur
3. Hur du använder Androcur
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Androcur ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Androcur är och vad det används för

 

Androcur är ett hormonpreparat som blockerar effekten av androgener vilket är könshormoner som produceras huvudsakligen hos män men även, i lägre grad, hos kvinnor. Det verksamma ämnet är cyproteronacetat.


Män:
Androcur sänker testosteronkoncentrationen (ett androgen) i blodet. Detta leder till en minskad sexualdrift.


Till män används Androcur för:

 • att hämma sexualdriften vid sexuella avvikelser och/eller onormalt stark sexualdrift

Vid hämning av sexualdriften vid sexuella avvikelser och/eller onormalt stark sexualdrift hos män, ska cyproteronacetat 50 mg endast tas om läkare bedömt att andra behandlingar är olämpliga.


Kvinnor:
Androcur har en gynnsam effekt på sjukdomstillstånd som är kopplade till de manliga könshormonerna, såsom uttalad kroppsbehåring (hirsutism) på kvinnor i fertil ålder.


Till kvinnor används Androcur för behandling av:

 • uttalad kroppsbehåring (hirsutism) på kvinnor i fertil ålder

Vid uttalad hirsutism hos kvinnor i fertil ålder ska cyproteronacetat 50 mg endast tas när inget tillfredsställande resultat har uppnåtts med lägre dos av cyproteronacetat eller med andra behandlingar.


För att stabilisera menstruationscykeln och för att skydda mot graviditet kan Androcur-behandlingen ges samtidigt med ett s.k. kombinerat p-piller (innehåller två hormon: progesteron och östrogen). Under denna samtidiga behandling hindras äggstockarnas funktion. Dessa förändringar går tillbaka efter det att behandlingen avslutas.


2. Vad du behöver veta innan du använder Androcur

Använd inte Androcur

Om du har något av de tillstånd redovisade nedan ska du inte ta Androcur. Om något av detta stämmer in på dig, tala om det för din läkare innan du börjar ta Androcur.


Om du är man:

 • om du är allergisk mot cyproteronacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har någon leversjukdom

 • om du lider av ärftliga störningar av leverns funktion med nedsatt utsöndring av pigment från röda blodkroppar, kallat bilirubin (”Dubin-Johnsons syndrom” eller ”Rotors syndrom”)

 • om du har eller någon gång har haft en godartad eller malign levertumör

 • om du har eller någon gång har haft en godartad hjärntumör (meningeom)

 • om du lider av någon sjukdom som leder till stark avmagring

 • om du lider av allvarlig kronisk depression

 • om du har eller någon gång har haft en sjukdom som påverkar blodcirkulationen; särskilt de som är relaterade till tromboser (blodpropp) i blodkärlen (tromboembolisk händelse).

 • om du har svår diabetes med kärlförändringar

 • om du har sickle-cell-anemi (en speciell form av blodbrist)


Om du är kvinna:

 • om du är överkänslig (allergisk) mot cyproteronacetat eller något av övriga innehållsämnen i Androcur

 • om du är gravid eller ammar

 • om du vid tidigare graviditet haft gulsot eller ihållande klåda

 • om du vid tidigare graviditet haft herpes

 • om du har någon leversjukdom

 • om du lider av ärftliga störningar av leverns funktion med nedsatt utsöndring av pigment från röda blodkroppar, kallat bilirubin (”Dubin-Johnsons syndrom” eller ”Rotors syndrom”)

 • om du har eller har haft en godartad eller malign levertumör

 • om du har eller någon gång har haft en godartad hjärntumör (meningeom)

 • om du lider av någon sjukdom som leder till stark avmagring

 • om du lider av allvarlig kronisk depression

 • om du har eller någon gång har haft en sjukdom som påverkar blodcirkulationen; särskilt de som är relaterade till tromboser (blodpropp) i blodkärlen (tromboembolisk händelse).

 • om du har sickle-cell-anemi (en speciell form av blodbrist)

 • om du har svår diabetes med kärlförändringar

 • om du har haft meningeom (en vanligtvis godartad tumör i vävnaden mellan hjärnan och skallbenet). Tala med din läkare om du är osäker.


Om din läkare har förskrivit ett p-piller samtidigt med Androcur för att stabilisera menstruationscykeln och för att skydda mot graviditet ska du noga läsa informationen i bipacksedeln till p-pillret också.

Var särskilt försiktig med ANDROCUR:


Vid behandling av män:
Anemi har rapporterats under behandling med Androcur. Din läkare kommer därför att kontrollera mängden röda blodkroppar under behandlingen.


Om du behandlas med Androcur för att hämma sexualdriften kan effekten minska vid samtidigt alkoholintag.


Vid behandling av kvinnor:
Innan behandlingen med Androcur inleds ska en grundlig läkarkontroll och gynekologisk undersökning göras (vilken också omfattar brösten och ett cellprov av livmoderhalsen), och graviditet måste uteslutas.


Om det i samband med behandling med både Androcur och kombinerade p-piller förekommer små oregelbundna blödningar under de tre veckor då tabletterna tas ska du inte sluta ta dem. Kontakta läkare om blödningen är bestående eller återkommande.


Vid samtidig behandling med kombinerade p-piller på användningsområdet uttalad hårväxt hos kvinnor bör även försiktighetsmåtten vid p-pillerbehandling beaktas.


Vid behandling av män och kvinnor:
Androcur rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eftersom effekt och säkerhet inte har undersökts för denna åldersgrupp. Androcur skall inte ges innan puberteten har avslutats, eftersom detta kan ha negativa effekter på längdtillväxt och utvecklingen av hormonfunktionen.


Tala om för din doktor om du har diabetes eftersom dosen av insulin eller tabletter mot diabetes kan behöva justeras. Detta kräver noggrann kontroll under Androcurbehandling (se även avsnitt ”Använd inte Androcur”).


Data från djurstudier visar att höga doser av Androcur kan sänka hormonproduktionen från binjurarna. Din läkare kan därför komma att göra vissa tester för att kontrollera denna effekt under behandlingen med Androcur.


Användning av cyproteronacetat har förknippats med utveckling av en vanligtvis godartad hjärntumör (meningiom). Risken ökar särskilt när du använder läkemedlet under längre tid (flera år) eller under en kortare tid med höga doser (25 mg/dag eller högre). Om du diagnostiseras med meningiom kommer din läkare att avbryta din behandling med cyproteronacetat (se avsnittet ”Använd inte Androcur”). Om du upptäcker några symtom såsom synförändringar (t.ex. dubbelseende eller dimsyn), hörselförlust eller ringande i öronen, luktförlust, huvudvärk som blir värre med tiden, minnesförlust, krampanfall eller svaghet i armar och/eller ben, måste du omedelbart tala om det för läkare.


Blodproppar (tromboemboliska händelser) har rapporterats hos patienter som använder Androcur, även om ett direkt samband ej kunnat fastställas. Ökad risk föreligger om patienten tidigare har haft blodproppar eller vid framskriden tumörsjukdom.


Tala om för din läkare om du har haft blodpropp, såsom djup ventrombos, propp i lungan (lungemboli), hjärtattack (myokardiell infarkt) eller stroke (cerebrovaskulär händelse).


En känsla av andfåddhet kan uppträda under behandling med högdos Androcur.

Intag av andra läkemedel:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Var särskilt noga med att tala om för din läkare om du behandlas med statiner (medicin som sänker blodfetterna). Vid behandling med statiner kan påverkan på muskelvävnaden (myopati och rabdomyolys) förekomma. Denna effekt kan förstärkas vid behandling med höga doser Androcur.


Tala också om för din läkare om du tar läkemedel som kan påverka levern, såsom


 • ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol (svampinfektionsläkemedel)

 • ritonavir (virusinfektionsläkemedel)

 • rifampicin (tuberkulosläkemedel)

 • fenytoin (epilepsiläkemedel)

 • preparat som innehåller johannesört.

Stora Androcur-doser (100 mg tre gånger per dag) kan hindra vissa så kallade enzymers funktion i levern, vilket kan inverka på andra läkemedels effekt.

Graviditet, amning och fertilitet

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Androcur får inte användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Androcur kan medföra trötthet och minskad ork vilket kan försämra koncentrationsförmågan.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Androcur

Varje tablett innehåller 105,5 mg laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Androcur

Tabletterna tas tillsammans med lite vätska efter måltid.


Om du tror att effekten av Androcur är för kraftig eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.


Hämning av sexualdriften hos män:
Dosen bestäms av läkare som anpassar den individuellt för dig.


 1. Behandlingen påbörjas som regel med 1 tablett Androcur 2 gånger dagligen.

 2. Din läkare kan öka dosen till 2 tabletter 2 gånger dagligen, eller även 2 tabletter 3 gånger dagligen under en kort period.

 3. När önskat behandlingsresultat har uppnåtts kommer läkaren ordinera den lägsta möjliga dos med bibehållen effekt. I allmänhet räcker ½ tablett 2 gånger dagligen.

 4. När underhållsdosen fastställs eller när behandlingen avslutas kommer din läkare gradvis minska dosen. Din läkare sänker den dagliga dosen med ½ - 1 tablett med flera veckors mellanrum.

För en stabil effekt är det nödvändigt att ta Androcur under lång tid, eventuellt tillsammans med psykoterapi under denna tid. Ta inte mer än den högsta dagliga dosen som är 300 mg.


Äldre patienter (65 år och äldre)
Män:
Data som tyder på att dosen behöver justeras för äldre män saknas.


Kvinnor:
Androcur används av fertila kvinnor. Behandlingen av kvinnor i klimakteriet har inte studerats.


Uttalad hårväxt hos kvinnor i fertil ålder:
Om du är gravid ska du inte ta Androcur. Därför måste graviditet uteslutas innan behandlingen påbörjas.


Androcurbehandlingen inleds på menstruationscykelns 1:a dag (= första blödningsdagen).
Under menstruationscykelns 1:a – 10:e dag tas en tablett Androcur 2 gånger dagligen. Dessutom kan man, för att förhindra graviditet och göra menstruationscykeln regelbunden, även behandla med ett kombinerat p-piller från 1:a dagen i menstruationscykeln. Om du får både Androcur och p-piller, ta tabletterna vid ungefär samma tidpunkt varje dag.
I slutet av p-pillercykeln, då du antingen gör ett uppehåll med dina p-piller, eller tar ett p-piller utan aktiv substans (placebotabletter), kan en menstruationsliknande blödning uppträda.
Exakt 4 veckor (28 dagar) efter behandlingens början och exakt på samma veckodag som föregående gång, påbörjas ny behandlingsperiod med båda läkemedlen oberoende av om den menstruationsliknande blödningen från förra p-pillercykeln har upphört eller inte. Då positivt behandlingsresultat av behandlingen med båda dessa läkemedel uppnåtts, kan den Androcurdos som tagits under cykelns första 10 dagar reduceras till 1 - ½ tablett (50 - 25 mg).


Utebliven månatlig blödning
Om den månatliga blödningen i sällsynta fall uteblir, ska behandlingen med Androcur tillfälligt avbrytas och läkare kontaktas. Graviditet måste uteslutas innan en ny behandlingsomgång påbörjas.


Vid behandling av män och kvinnor:
Patienter med nedsatt leverfunktion
Använd inte Androcur om du lider av nedsatt leverfunktion (se avsnitt: Använd inte Androcur)


Patienter med nedsatt njurfunktion
Det finns inga data som tyder på att dosen behöver justeras till patienter med nedsatt njurfunktion.

Om du har tagit för stor mängd av Androcur:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns inga rapporter om skadliga effekter efter intag av för många Androcur-tabletter.

Om du har glömt att använda Androcur

Ta inte dubbla doser Androcur för att kompensera de doser du glömt, utan fortsätt och ta tabletterna regelbundet.


Om du som kvinna glömt att ta Androcur kan det leda till mellanblödning.


Kvinnor:
Om du får både Androcur och p-piller, som nämns ovan, ska du ta p-pillret (tillsammans med Androcur) på samma tidpunkt varje dag. Om du glömmer att ta p-pillret på den vanliga tidpunkten måste det tas senast inom 12 timmar. Om mer än 12 timmar gått från den vanliga tidpunkten kan p-pillrets effekt mot graviditet vara försämrad under den cykeln. Under behandling med båda dessa läkemedel ska du följa anvisningarna i bipacksedeln rörande p-pillren (särskilt de anvisningar som gäller den preventiva effekten och följderna av att glömma piller). Om den månatliga blödningen uteblir efter en sådan cykel ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare. Innan behandlingen fortsätter måste det fastställas att du inte är gravid.

Om du slutar ta Androcur

Problemen kan förvärras om du själv avslutar behandlingen med Androcur. Sluta därför inte ta Androcur om inte din läkare har sagt till dig att göra det. Diskutera först med din läkare om du vill sluta ta Androcur.


Om du har några ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tala genast om för din läkare om du upplever något av följande symtom:


 • Allmän sjukdomskänsla, feber, illamående, kräkningar, aptitlöshet, allmän klåda, gulaktig hud och gulaktiga ögon, ljus avföring, mörk urin. Dessa symtom kan vara tecken på levertoxicitet, inklusive inflammation i levern (hepatit) eller leversvikt.
  Leverfunktionsstörningar, några allvarliga (gulsot, hepatit och leversvikt), har observerats hos patienter som behandlas med Androcur. Vid doser på 100 mg eller högre har även fall med dödlig utgång rapporterats. De flesta rapporterade fall med dödlig utgång var hos män med långt framskriden prostatacancer. Störningar i leverfunktionen är dosrelaterat och utvecklas vanligtvis flera månader efter att behandlingen har inletts. Därför kontrollerar din läkare din leverfunktion före behandlingen och under behandlingen, särskilt om det förekommer symtom som tyder på levertoxicitet. Om levertoxicitet konstateras kommer din läkare att avsluta behandlingen med Androcur. Om du är man och levertoxiciteten kan förklaras med annan orsak kan läkaren ordinera fortsatt behandling, om nyttan med behandlingen är större än riskerna.

 • Ovanliga smärtor i övre delen av buken vilka inte upphör av sig själva inom en kort tid. Dessa symtom kan vara tecken på god- eller elakartade levertumörer vilket kan leda till livshotande inre blödning (intraabdominell blödning).

 • Svullnad i vaden eller benet, bröstsmärtor, andfåddhet eller plötslig känsla av kraftlöshet. Dessa symtom kan vara tecken på blodpropp (tromboembolisk händelse).

Män:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • tillfälligt förhindrad spermieproduktion

 • minskad sexualdrift (nedsatt libido)

 • oförmåga att få eller upprätthålla erektion (erektionsstörning)

Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • levertoxicitet, inklusive gulsot, inflammation i levern (hepatit), leversvikt

 • viktökning

 • viktminskning

 • depression

 • tillfällig rastlöshet

 • förstorade bröst (gynekomasti)

 • trötthet

 • blodvallningar

 • svettning

 • andfåddhet

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • hudutslag

Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • allergiska reaktioner (hypersensitivitet)

 • godartade hjärntumörer (meningeom) (se avsnitten ”Använd inte Androcur” och ”Var särskilt försiktig med Androcur”)

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

 • god- och elakartade levertumörer

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • inre blödningar (blödning i bukhålan)

 • uppkomst av blodproppar (tromboemboliska händelser) (se avsnittet Var särskilt försiktig med Androcur)

 • osteoporos

 • anemi

Under Androcur-behandlingen minskar sexualdriften och potensen hos män och testiklarnas funktion förhindras. Dessa förändringar återgår efter att Androcur-behandlingen avslutats.


Inom några veckor hämmas nybildningen av spermier av Androcur. Nybildningen av spermierna återkommer gradvis inom några månader efter det att Androcurbehandlingen avslutats.


Androcur orsakar svullnad av bröstkörtlarna (så kallad gynekomasti, ibland dessutom ömhet i bröstvårtorna) vilket oftast går tillbaka när Androcurbehandlingen avslutats. Långtidsbehandling med Androcur kan, liksom annan antiandrogen behandling, orsaka benskörhet.


Kvinnor:


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • godartade hjärntumörer (meningeom) (se avsnitten ”Använd inte Androcur” och ”Var särskilt försiktig med Androcur”)


Har rapporterats(förekommer hos ett okänt antal användare)

 • god- och elakartade levertumörer

 • allergisk reaktion (överkänslighet)

 • viktökning

 • viktminskning

 • depression

 • tillfällig rastlöshet

 • minskad sexualdrift (nedsatt libido)

 • ökad sexualdrift (ökat libido)

 • uppkomst av blodproppar (tromboemboliska händelser – se avsnittet “Var särskilt försiktig med Androcur”)

 • andfåddhet

 • inre blödningar (blödning i bukhålan)

 • levertoxicitet, inklusive gulsot, inflammation i levern (hepatit), leversvikt

 • utslag

 • förhindrad ägglossning

 • ömmande bröst

 • stänkblödningar

 • trötthet

Hos kvinnor hämmar behandlingen äggstockarnas funktion i samband med användning av kombinerade p-piller, vilket innebär att kvinnan inte kan bli gravid.

Om läkaren ordinerar kombinerade p-piller samtidigt med Androcur ska även uppgifterna om p-pillrets biverkningar i bipacksedeln tas hänsyn till under behandlingen.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Androcur ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration:

 • Den aktiva substansen är cyproteronacetat. Varje tablett innehåller 50 mg cyproteronacetat.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 111 mg, majsstärkelse, povidon 25 000, kiseldioxid (kolloidal, vattenfri), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Androcur tabletter är vita till svagt gula, med skåra på ena sidan och instansat bokstäverna “BV” i en sexhörning på den andra sidan. Tabletterna kan delas i lika stora delar. Förpackningen finns både som en färgad glasburk och blisterförpackning. Båda innehåller 50 tabletter. Eventuellt kommer inte båda förpackningarna att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer AB
Box 606
SE-169 26 Solna


Tillverkare:
Bayer Weimar GmbH und Co KG
994 27 Weimar
Tyskland


Bayer AG

13353 Berlin

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-06-09

Hitta direkt i texten
Av